कोल्हापूर महानगरपालिकेचे वार्षिक ताळेबंद पत्रक
» २०१०-२०११ चे वार्षिक ताळेबंद पत्रक
» २००९-२०१० चे वार्षिक ताळेबंद पत्रक
» २००९-२०१० चे वार्षिक ताळेबंद पत्रक(opening)