dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| शहर पाणीपुरवठा विभाग » किरकोळ स्वरूपाची कामे |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पूर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अधिकारी
१.

महानगरपालीकेचा नियमीत पाणीपूरवठा खंडीत झाल्यानंतर त्या कालावधीत पाण्याच्या टँकरद्वारा पाणीपूरवठा

तक्रार आल्यापासून ३ तासाच्या आत

उपजल अभियंता,वितरण,कावळा नाका,टँकर विभाग,
फोनः ६५२४०४

२.

कार्यक्रमासाठी पाण्याचा टँकर मिळण्याबाबत


१.कार्यक्रमासाठीः तळमजल्यासाठी रू.१७५/-भरून, प्रती मजला रू.२५/-याप्रमाणे आकारणी करण्यात येते.

२.हॉटेलसाठीः तळमजल्यासाठी रू.३००/-भरून, प्रती मजला रू.२५/-याप्रमाणे आकारणी करण्यात येते.

उपलब्धतेप्रमाणे त्वरीत टँकरने पाणीपूरवठा

उपजल अभियंता, वितरण, कावळा नाका, टँकर विभाग,
फोनः ६५२४०४- -

  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation