dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| शहर पाणीपुरवठा विभाग » नविन चावी कनेक्शन अर्जासोबत जोडण्याची कागदपत्रे |
अ) नोटः खाली नमूद केलेली कागदपत्रे अर्जासोबत जोडली असल्यासच कनेक्शन मंजूरीस घेण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
१).

अर्जदाराचे रू.२० चे स्टँपवर रितसर अँफीडेव्हीट

२.

प्रॉप्रर्टी कार्ड,७/१२ उतारा,इडेक्स उतारा

३.

जुने घर असल्यास घरफाळा पावती,

४.

नवीन घर असल्यास बांधकाम परवाना व परिपूर्ती दाखला,

५.

भाडेकरूसाठी कनेक्शन हवे असल्यास - मूळ मालकाची वरील सर्व कागदपत्रे व मालकाचे अँफीडेव्हीट रू.२० च्या स्टँप पेपरवर संमतीपत्रक करून जोडणे आवश्यक आहे.

६.

सदर प्रॉप्रर्टीवर असलेली थकबाकी पूर्ण भरणे आवश्यक आहे.

ब) घरकुल / अपार्टमेंट अथवा फ्लॅट सिस्टीममध्ये राहाणा-या नागरीकांना कनेक्शन हवे असल्यास खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

१.

प्रॉप्रर्टी कार्ड

२.

बांधकाम परवाना / परिपूर्ती दाखला

३.

ज्यांच्या नावाने कनेक्शन हवे आहे त्यांच्या नावाने फ्लॅटचे अँग्रीमेंट व सेलबॉडची झेरॉक्स प्रत.

४.

बिल्डरचे ना हरकत प्रमाणपत्र

५.

बांधकाम नकाशा

६.

सर्व फ्लॅट धारकांचा नमुन्यापर्यत कॉमन स्टँप अफीडेव्हीट करून जोडणे आवश्यक आहे.

क) झोपडपट्टीधारकांसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रेः

१.

झोपडपट्टी कार्ड

२.

घरफाळा पावती

३.

झोपडपट्टी कार्ड नसल्यास संबंधीत विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

ड)  

1.

म्हाडाचा ना हरकत दाखला (सत्यप्रत)

२.

घरफाळा पावती.

  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation