dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| नगररचना विभाग |
श्री. आर. एस. महाजन
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: सहाय्यक संचालक, नगररचना
: ९७६६५३२०१५
: २५४२१७०
: -◊ नगररचना विभाग (List Of Architect and Engineer / Sanctioned Property Report)
कामाचा तपशिल
रेखांकन मंजूरीकरिता आवश्यक असणारी कागदपत्रे
बांधकाम मंजूरीकरिता आवश्यक असणारे कागदपत्रे
प्रचलित आकारणेत येणारे दर / फी
नोंदणीकृत स्ट्रक्चरल इंजिनीअर यांची यादी
◊ आर्किटेक्ट युटीलिटी डाऊनलोड करा - EXE फाईल, ZIP फाईल
संपर्क :
सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग. फोनः २५४०२९ १ते९९ विस्तार -२७६
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation