dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| नगररचना विभाग » कामाचा तपशिल |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पुर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अधिकारी
१. नगर गचना विभागाशी संबंधित चौकशी,कागदपत्रातील त्रुटी पुर्ण करणे,मार्गदर्शन करणे,संबंधित अर्जदाराचा,वास्तुविशारद यांचेकडून समक्ष कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेणे. कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते सायं ५.४५ सहा. संचालक,नगर रचना, नगर रचना कार्यालय. फोन-२५४२१७० अथवा २५४०२९१ ते९९ विस्तारित क्रमांक-२७७
२. विहित नमुन्यातील अर्ज नियोजित काऊंटरवर कार्यालयीन कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी मिळतील सकाळी १०.०० ते १.०० व दुपारी २.०० ते ४.०० सहा. संचालक,नगर रचना, नगर रचना कार्यालय. फोन-२५४२१७० अथवा २५४०२९१ ते९९ विस्तारित क्रमांक-२७७
३. पैसे भरणेचे चलन देणे कार्यालयीन कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते १.०० दुपारी २.०० ते ४.०० सहा. संचालक,नगर रचना, नगर रचना कार्यालय. फोन-२५४२१७० अथवा २५४०२९१ ते९९ विस्तारित क्रमांक-२७७
४. चलनप्रमाणे पैसे भरणे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते १.०० दुपारी २.०० ते ४.०० सहा. संचालक,नगर रचना, नगर रचना कार्यालय. फोन-२५४२१७० अथवा २५४०२९१ ते९९ विस्तारित क्रमांक-२७७
५. रेखांकन,विभाजन एकत्रीकरण अर्जावरील निर्णय कळविणे ६० दिवस सहा. संचालक,नगर रचना, नगर रचना कार्यालय. फोन-२५४२१७० अथवा २५४०२९१ ते९९ विस्तारित क्रमांक-२७७
६. मंजुर विकास योजनेचा भाग झोन दाखला १५ दिवस संचालक,नगर रचना, नगर रचना कार्यालय. फोन-२५४२१७० अथवा २५४०२९१ ते९९ विस्तारित क्रमांक-२७७
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation