dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| साईड मँप |


कोल्हापूर महानगरपालिका
- आपले महानगरपालिका - तुमचा घरफाळा - नागरिकांचा जाहीरनामा -
- नगररचना विभाग - आँनलाईन पेमेंट - माहीतीचा अधिकार कायदा -
- शहर पाणीपुरवठा विभाग - ई. टेंडर - विकास योजना -
- मलनिस्सारण विभाग -जाहीर सूवना- जनरल बजेट -
- सफाई विभाग - वृत्तपत्र प्रकाशन - सु.ज. शहर योजना -
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग - आम्हांला लिहा - विशेष प्रकल्प -
- शैक्षणिक विभाग   ऑनलाइन प्रकल्प
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग    
- परवाना विभाग    
- मालमत्ता कर विभाग    
- रेकाँर्ड विभाग    
- उपकर विभाग    
- अग्निशमन विभाग    
- विद्युत विभाग‍‍    
- उदयान विभाग    
- अतिक्रमण विभाग    
- शहर रोजगार विभाग    
- कोल्हापूर महानगरपालिका वाहतूक    
- शहर नकाशा    
- संपर्क कोल्हापूर महानगरपालिका    
- महापौर    
- आयुक्त    
- स्थायी समिती    
- परिवहन समिती    
- प्राथ.शिक्षण. समिती    
- नगरसेवक    
- बजेट तपशिल    
- नागरिकांचा जाहीरनामा    
- शहर सुशोभीकरणाचा    
- लोकसंख्या    
- नागरी सुविधा    
- रेल्वे वेळापत्रक    
- नविन छायाचित्रे    
- वाचनालये    
- चित्रपटगृहे    
- खासबाग मैदान    
- बोटींग क्लब    
- शहराबद्दल माहीती    
- कसे पोहोचाल ?    
- कोठे रहाल ?    
- प्रेक्षणीय स्थळे    
- जुनी ऐतिहासिक ठिकाणे    
- मुखपृष    
 
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation