dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| सार्वजनिक बांधकाम विभाग » विभागवार वाँर्ड आँफिसेस |
विभागवार वॉर्ड ऑफिसेस
अ.क्र. वॉर्ड ऑफिसेस दूरध्वनी क्रमांक
१. उप-शहर अभियंता,विभागीय कार्या.क्र.१,गांधी मैदान, वरूणतीर्थवेस पँव्हेलियन,शिवाजी पेठ,कोल्हापूर २६२२२६२, २६२०२७०
२. उप-शहर अभियंता,विभागीय कार्या.क्र.२,शिवाजी मार्केट ३रा मजला शिवाजी चौक,कोल्हापूर २५४३८४४, २५४३०८८
३. उप-शहर अभियंता,विभागीय कार्या.क्र.३,जगदाळे हॉल, राजारामपुरी,कोल्हापूर २५२१६१५, २५३००११
४. उप-शहर अभियंता,विभागीय कार्या.क्र.४,ताराराणी मार्केट,कावळा नाका,ई वॉर्ड,कोल्हापूर २५३७१६९, २५३००११
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation