dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| सार्वजनिक बांधकाम विभाग » झोपडपट्टी विभाग |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पुर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अधिकारी
१. नवीन झोपडपटटी बांधकाम परवानगी देणे १ महिना कनिष्ठ अभियंता
२. लाईट ना-हरकत पत्र देणे १ आठवडा कनिष्ठ अभियंता
३. खात्यांतर्गत व्यावसायिक अभिप्राय देणे १ महिना कनिष्ठ अभियंता
४. घोषित झोपडपटटी हातमाग देणे रू.५०/- ७ दिवस कनिष्ठ अभियंता
५. घोषित झोपडपटटी कार्ड देणे रू.३०/- भरून ७ दिवस कनिष्ठ अभियंता
६. पाणी पुरवठा,आरोग्य, परवाना इ.अन्य त्वरीत खात्यांचे अभिप्राय देणे. ७ दिवस कनिष्ठ अभियंता
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation