dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| सार्वजनिक बांधकाम विभाग » पी.डब्लू.डी. |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पुर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अधिकारी
१. रस्त्याचे खडडे भरणे. ३ दिवसाच्या आत संबंधित उप-शहर अ भियंता
२. रस्त्याचा काही भाग दुरूस्त करणे. ७ दिवस(आर्थिक तरतुदीनुसार) संबंधित उप-शहर अ भियंता
३. रस्त्यावरील खडी,वाळु,खरमाती उचलण्याबाबत संबंधित मालकांना नोटीस देणे. ४८ तासांच्या आत संबंधित उप-शहर अ भियंता
४. मालकाने खडी,वाळु,खरमाती न उचलल्यास मनपात उचलणे करणेत येउून रक्कम संबंधित मालकांकडुन वसुल. ३ दिवसाच्या आत संबंधित उप-शहर अ भियंता
५. किरकोळ स्वरूपाची काम(उदा.गटर,दुरूस्ती वगैरे) ३ दिवस संबंधित उप-शहर अ भियंता
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation