dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी

| माहितीचा अधिकार कायदा प्रकरणे |
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे फेब्रुवारी २०१९ अखेर (ऑन लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे फेब्रुवारी २०१९ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे जानेवारी २०१९ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे नोव्हेबर २०१८ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.२ कार्यालयाकडील माहे मे २०१८ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे सप्टेंबर २०१८ अखेर (ऑन लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे सप्टेंबर २०१८ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे ऑगस्ट २०१८ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाकडील माहे जानेवारी २०१८ ते मे २०१८ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे जुलै २०१८ अखेर (ऑन लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे जुलै २०१८ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे मे २०१८ ते जून २०१८ अखेर (ऑन लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील माहे मे २०१८ ते जून २०१८ अखेर (ऑफ लाईन) आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत
»सुर्यकांत जयसिंगराव माने, री.स. नं. ६९३ पै. प्लॉट नं. १, गजानन नगर, कोल्हापूर - सन २०१८-१९ चा असेसमेंट उतारा
»जयसिंग दत्तात्रय माने, रा. सि.स. नं. १०१८, बी वार्ड, रविवार पेठ, ठेंबे रोड, कोल्हापूर - सन १९८७-८८ व सन २०१७-१८ चा असेसमेंट उतारा
»कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील दि . १ जानेवारी २०१८ ते ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत.
» RTI Appeal Orders from 1 January to 30 April 2018

  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation