dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी

| जाहीर सूचना|
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रूग्णालयाकडील सर्जिकल ओ.टी. मधील उपकरणांची दुरुस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कसबा बावडा घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प येथील Grabe Crane (Bull) चे अनुषंगिक कामकाज करून घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा हॉकी स्टेडीयम येथे प्रॅक्टिस ग्राउंडसाठी मुरूम पुरविणेबाबत सीलबंद दरपत्रके मागविणेबाबत (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता आवश्यक असणारे औषध / साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा एम.आर. देसाई फ़िजिओथेरपी सेंटरकरिता आवश्यक असणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता आवश्यक असणारे लॅब केमिकल्सचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» ई-कोटेशन नोटीस - कोमनपा श्री पंचगंगा हॉस्पिटलकरिता आवश्यक असणाऱ्या उपकरणाचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. ९६/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. KMT/WM/1/2022 - कोमनपा परिवहन उपक्रमाकडे प्रवासी वाहतूकीसाठी डिझेल इंधनाच्या ९ ए.सी. बसेसचा पुरवठा करणेबाबत (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा क्षेत्रामध्ये वृक्ष लागवड करणेकामी ५,५०० खड्डे खोदणेसाठी जेसीबी मशीन घेणेबाबत (उद्यान विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ८६ - कोमनपा मालकीचे विविध ठिकाणचे रिक्त हॉल भाडेने देणे - प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा विद्युत विभागासाठी विभागीय कार्या. क्र. ०१ गांधी मैदान कार्यालायाकरिता विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा महिला व बालकल्याण विभागामार्फत शहरातील कचरावेचक बचतगटातील महिलांना मोफत चारचाकी वाहनचालक प्रशिक्षण देणेबाबत (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक असणारी कीटकनाशके/जंतूनाशके पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा यशवंतराव चव्हाण (के.एम.सी.) कॉलेजचे कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालयाचे सन २०२१-२२ चे लेखापरीक्षण करून अहवाल देणेबाबत - यशवंतराव चव्हाण कॉलेज
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या सावित्रीबाई फुले रूग्णालयाकरिता आवश्यक असणाऱ्या असणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या डी.एन. शिर्के फ़िजिओथेरपी सेंटरकरिता आवश्यक असणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ५७/२०२२-२३ - सहावी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अंतर्गत घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प कसबा बावडा/झूम Weight Bridge ठिकाणी अनुषंगिक कामकाज करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. ८६ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - शहर सौदर्यीकरण अंतर्गत आवश्यक रंग व साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालय येथे नवीन 50 केव्हीए क्षमतेचा जनरेटर जागेवर बसवुन समाधानकारक ट्रायल देणेबाबत (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ७८, दि. ०१/११/२०२२ चे कामी शुद्धीपत्रक (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा, आयसोलेशन रुग्णालय तसेच प्राथमिक आरोग्य कुटुंब कल्याण केंद्र क्र. १ ते ११ येथील विद्युत देखभाल दुरुस्तीकरिता विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कृती आराखडा राबविणेकामी कोमनपामार्फत दाभोळकर कॉर्नर येथे हवा शुद्धीकरण यंत्र बसविणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा हॉस्पिटलकडे कॉल बेसिसवर भाड्याने वाहन घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» ई-निविदा नोटीस - विविध नागरी सुविधा केंद्रांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी बाह्य यंत्रणा (आउटसोर्सिंग एजन्सी) नियुक्त करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक असणारी कीटकनाशके/जंतूनाशके पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» ई-निविदा नोटीस - रमनमळा तलाव येथे DBFOT तत्वावर अम्युझमेंट पार्क विकसित करणेकामी फायनान्शियल सल्लागार नियुक्त करणेबाबत (इस्टेट विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ५७/२०२२-२३ - पाचवी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - महानगरपालिका स्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धेकरिता पंच व्यक्तींना अल्पोपहार देणे व विविध क्रीडा स्पर्धांसाठी क्रीडांगणासाठी चॉकपीठ पुरविणेबाबत (प्राथमिक शिक्षण समिती)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा नगररचना विभागासाठी विद्युत मटेरीयल खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत कर्मचारी यांचे ईपीएफ चलन निर्मिती करणेबाबत (एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमाकडे ई-तिकीटिंग सिस्टीमसाठी सन २०२२-२३ सालाकरिता प्री-प्रिंटेड थर्मल पेपर रोलचा पुरवठा करणेबाबत (केएमटी)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ५७/२०२२-२३ - चवथी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - दिवाळी फेस्टिवलसाठी मंडप डेकोरेशन व इतर साहित्यांसाठी कोटेशन सादर करणेबाबत (दि.अ.यो. राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डीजेल जनरेटरची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या डी.एन.शिर्के फिजीओथेरपी सेंटरकरिता आवश्यक असणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अंतर्गत आरोग्य विभाग, पवडी बागा खाते अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षेसाठी रिफ्लेक्टींग जॅकेट पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४८ अंतर्गत ब्राम्हेश्वर बाग येथील हनुमान तरुण मंडळसमोर चेम्बर बांधणे व चॅनल करणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ४६ अंतर्गत नंगीवली तालीम चौक बालसंकुल दारातील सार्वजनिक मुतारी येथील सांडपाणी निर्गती करणे करिता चॅनल करणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. २८ अंतर्गत पंचगंगा स्मशानभूमी शेडचे पत्रे बदलणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. २७ अंतर्गत रिलायंस मॉलसमोरील मेनरोडलगत चेम्बर, कॉन्क्रीट करणे व चॅनल करणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. २७ अंतर्गत धान्य लाईन येथील नष्टे जनरल स्टोअर्स दारात चेम्बर करणे व चॅनल बांधकाम करणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. २६ अंतर्गत सुभाष रोड हॉटेल समर्थ दारात चॅनल बांधकाम करणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. २६ अंतर्गत भिवटे चेंबर्स व महालक्ष्मी पान शॉप दारात चेम्बर व आरसीसी स्लॅब करणे व चॅनल करणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा फिरंगाई हॉस्पिटल येथील रक्तपेढी इमारतीमधील स्लॅब वॉटरपृफिंग करणेबाबत (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपाकरिता All in One Printer खरेदी करणेबाबत
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ५७/२०२२-२३ - तिसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील :- महानगरपालिका जागेवरील तावडे हॉटेल जवळ असलेल्या स्वागत प्रवेश द्वारावरील दोन्ही बाजूकडील लोखंडी फ्रेम,शिडी इत्यादी सुरक्षीतपणे बदली करणेबाबत (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - आरोग्य विभागाकडील सफाई कामगार यांचे सुरक्षिततेसाठी Full Body Water Suit सुरक्षा साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - आरोग्य विभागाकडील सफाई कामगार यांचे सुरक्षिततेसाठी Gas Mask सुरक्षा साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमाकडील वाहकांना अॅबस्ट्रँक्ट (वे-बिल) छपाई करून घेणेबाबत (केएमटी)
» Public Notice - Applications are invited from eligible candidates for the post of Principal (Yashwantrao Chavan (KMC) College)
» ई-निविदा नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत विविध विभागांसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उपलब्ध करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा भांडार विभागास सन २०२२-२३ यास सालाकरिता ए४ साईझ रिम व लीगल साईझ रिम खरेदी करणेबाबत (भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) योजने अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील लाईनबाजार हॉकी स्टेडीयम विकसीत करणेचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत (शहर अभियंता कार्यालय)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा महिला व बालकल्याण विभाग अंतर्गत शहरातील अंगणवाडी केंद्रांसाठी वाढ निरीक्षण साधने पुरविणेबाबत (महिला व बालकल्याण विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ५७/२०२२-२३ - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर सूचना - ठोक मानधन करार तत्वावरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाचे भरतीकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी
» जाहीर सूचना - ठोक मानधन करार तत्वावरील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाचे भरतीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा करिता प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयामध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना जेवण पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक असणारी औषधे/साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोमनपा अंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा सत्कार समारंभासाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत (प्राथमिक शिक्षण समिती)
» कोटेशन नोटीस - प्राथमिक शिक्षण समिती, कोमनपा अंतर्गत शालेय क्रीडा स्पर्धेकरिता पंच व्यक्तींना अल्पोपहार देणे व विविध क्रीडा स्पर्धांसाठी चॉकपीठ खरेदी करणेबाबत (प्राथमिक शिक्षण समिती)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचा सन २०२२-२३ सालचा पर्यावरण सध्यस्थिती अहवाल तयार करणेबाबत (पर्यावरण विभाग))
» जाहीर नोटीस - निर्बीजीकरण केंद्राकडे केस बेसिसवर आणखी एक पशुवैद्यकीय डॉक्टर यांची नेमणूक करणेबाबत
» जाहीर सूचना - कोमनपा अंतर्गत विविध विभागीय कार्यालय निहाय डी.एल.पी. कालावधीतील रस्त्यांची यादी
» कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील चार जल शुद्धीकरण केंद्राकडे लॅबरोटरी साहित्यांचे कोटेशन मागवून खरेदी करणेबाबत (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» जाहीर नोटीस - सन २०२२-२०२३ सालाकरिता महानगरपालिकाकडील गवत विक्री लिलाव (तृतीय मुदतवाढ)
» जाहीर सूचना - अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. २१/११/२०१७ ते २०/१२/२०२१ पर्यंतची अंतिम प्रतीक्षासूची यादी
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाचे वापरात असलेल्या जेटींग मशीन करिता होस पाईप खरेदी करणेबाबत (कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील कॅश इन सेफ अँड कॅश इन ट्रान्झिट (आग व नैसर्गिक आपत्तीसह) कामी निविदा मागविणेबाबत (मुख्य लेखा विभाग विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Tab ABC 300mg किंवा 600mg खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Plasma Separation व Testing साठी लागणारे साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - गणेशोत्सव सन २०२२ करीता विविध ठिकाणी अनंत चतुर्दशी दिवशी सीसीटीव्ही कॅमेरा व्यवस्था करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा प्रभाग क्र. ७५ तुळजाभवानी अंतर्गत भारत चव्हाण गटर व एकता तरुण मंडळ चौक चेंबर्स करणेबाबत (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा वि का. क्र. १ अंतर्गत मेडीयम ड्युटी चेम्बरचे कव्हर पुरविणेबाबत करणेबाबत (पवडी विभाग)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ५७/२०२२-२३ - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर सूचना - गणेश उत्सव 2022 स्पर्धे मध्ये सहभागी होणेचा अर्ज मसुदा व स्पर्धेचे निकष
» जाहीर सूचना - गणेश उत्सव 2022 स्पर्धे मध्ये सहभागी होणेचा अर्ज मसुदा व स्पर्धेचे निकष
» ई-निविदा सूचना क्र. २०२२-२३ (2022_KMC_813045_1) - तिसरी मुदतवाढ (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घन कचरा व्यस्थापन विभागास स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत खरेदी केलेल्या ऑटो टिपर वाहनांचे साउंड सिस्टीमचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर सूचना - विकास परवानगी (इमारत बांधकाम, भोगवटा) कामे मंजुरीसाठी शिबीर (नगररचना विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कार्यालयीन कामकाजाकरिता सन २०२२-२३ या सालासाठी सादिलावर स्टेशनरी साहित्य खरेदी करणेकरिता वार्षिक ठेकेदारी निश्चित करणेबाबत - दुसरी मुदतवाढ (भांडार स्टेशनरी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक असणारे सफाई साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ५७/२०२२-२३ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कार्यालयीन कामकाजाकरिता सन २०२२-२३ या सालासाठी सादिलावर स्टेशनरी साहित्य खरेदी करणेकरिता वार्षिक ठेकेदारी निश्चित करणेबाबत - प्रथम मुदतवाढ (भांडार स्टेशनरी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - बायनोक्यूलर मायक्रोस्कोप AMC दरपत्रक नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकरिता आवश्यक असणारे सफाई साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कार्यालयीन कामकाजाकरिता सन २०२२-२३ या सालासाठी सादिलावर स्टेशनरी साहित्य खरेदी करणेकरिता वार्षिक ठेकेदारी निश्चित करणेबाबत (भांडार स्टेशनरी विभाग)
» ई-निविदा सूचना क्र. ३/२०२२-२३ - तिसरी मुदतवाढ (केएमटी)
» ई-निविदा सूचना क्र. ४/२०२२-२३ - तिसरी मुदतवाढ (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - अशोक लेलँड कंपनीच्या स्टॅग मॉडेल W/S लॅमि ग्लास (ड्रायव्हर समोरील काच) पुरवठा करणेबाबत (केएमटी)
» ई-निविदा सूचना क्र. २०२२-२३ (२०२२-KMC-८१३०४५-१) - दुसरी मुदतवाढ (केएमटी) )
» ई-निविदा - तिसरी मुदतवाढ (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कृत्रिम गणेश विसर्जन कुंड खरेदी करणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कृती आराखडा राबविणेकामी कोमनपा मार्फत दाभोळकर कॉर्नर येथे हवा शुद्धीकरण यंत्र बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ अकरावी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाचे वापरातील क्र. एम.एच.०९-ए.जी. ४१७ अॅम्ब्युलन्स वाहनाचे इंजिन ओव्होल करणेचे कामगिरीकरिता कोटेशन मागविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकरिता आवश्यक असणारे सफाई साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पावसाळा व संभाव्य पूर्व तयारी २०२२ बाबत कोमनपा विद्युत साहित्य खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा हद्दीतील पथदिवे व मनपाच्या मालकीचे असणारे इमारती दवाखाने वाचनालय, बागा तसेच मनपा कार्यालयाकडे विद्युत कामाकरिता २.५ स्क्वेअर एम.एम. सर्व्हिस वायर खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकरिता आवश्यक असणारे कार्बोलिक पावडर/डस्ट साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकरिता आवश्यक असणारे खुरपी, लहान लोखंडी खोरी साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत विविध विभागांसाठी संगणकीय साहित्य खरेदी करणेबाबत... (संगणक विभाग)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ३६/२०२२-२३ - कोमनपा प्र. क्र. १६ परीख पूल परिसर येथे ठीकठिकाणी पोल उभे करणे - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ दहावी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या ब्लड बँक करिता आवश्यकता असणाऱ्या लॅब केमिकल्सचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ०४/२०२२-२३ (दुसरी मुदतवाढ) - (के.एम.टी.)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ०३/२०२२-२३ (दुसरी मुदतवाढ) - (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - व्हॅक्युटेनर व निडल खरेदी करणेकरिता दरपत्रक मागणी नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा ब्लड बँक करिता आवश्यक असणारा रेफ्रिजरेटरचा पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कुत्रा निर्बीजीकरण केंद्रावर येणारे कुत्र्यांना खाद्य तयार करून (शिजवून) देणे (आरोग्य विभाग)
» जाहीर प्रकटन - २०२२ - पावसाळ्यामध्ये विजेचा झटका लागू नये याकरिता नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घेणेबाबत (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ३६/२०२२-२३ प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकरीता आवश्यक असणारी Lab Chemicals पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या रक्त पेढीकडील उपकरणाचे कॅलिब्रेशन करणेबाबत - एकूण १४ उपकरणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - दरमहा कार्यालयीन कामाचे झेरॉक्स काढणेसाठी (एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी)
» कोटेशन नोटीस - सन २०२२-२३ सालाकरिता महानगरपालिकेच्या मालकीची गवती रानातून गवत कापून नेण्याचा व शेणगदाळा गोळा करणेबाबत (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Cap Rifampicin औषध खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» कोटेशन नोटीस - माझी वसुंधरा अभियान ३ च्या अनुषंगाने तांत्रिक सल्लागार संस्था यांचेमार्फत कोटेशन मागविणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - घरगुती गणेश विसर्जन व अनंत चतुर्थी दिवशी म.न.पा. कर्मचारी, पोलिस यंत्रणा यांचे भोजनाची व्यवस्था करणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कृत्रिम गणेश विसर्जन कुंड खरेदी करणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» ई कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या प्रा. एम.आर. देसाई फिजीओथेरपी सेंटरकरिता आय.एफ.टी. मशीन दुरुस्तीकामी साहित्य पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» ई कोटेशन क्र 42 - कोमनपा विदयुत विभागाडील महाराष्ट्र उदयान मध्ये ऑक्टोंगोनल 02 पोलवर एल ई डी बसविणेबाबत (विद्युत विभाग)
» ई कोटेशन क्र 41 - कोल्हापूर शहर हद्दीतील पथदिव्यांकरिता २.५ स्क्वेअर टू कोअर सर्व्हिस वायर बंडल करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» ई कोटेशन क्र 40 - विदयुत विभागाडील कोमनपा अंतर्गत खरेदी करण्यात येणारे प्लॅस्टीक बोटल श्रेडर मशीन बसविणकामी विदयुत सप्लाय देणेबाबत (विद्युत विभाग)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ०४/२०२२-२३ (पहिली मुदतवाढ) - (के.एम.टी.)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ०३/२०२२-२३ (पहिली मुदतवाढ) - (के.एम.टी.)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ०२/२०२२-२३ (पहिली मुदतवाढ) - (के.एम.टी.)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका पावसाळा व संभाव्य पूरस्थिती पूर्वतयारी २०२२ - प्रमाणित कृती प्रक्रिया (SOP)
» ई-निविदा नोटीस क्र. ३६/२०२२-२३ - कोमनपा प्र. क्र. १६ परीख पूल परिसर येथे ठीकठिकाणी पोल उभे करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस ३८ - पुस्तके खरेदी करणेबाबत (भास्करराव जाधव वाचनालय)
» कोटेशन नोटीस ३८ - स्पर्धा परीक्षा पुस्तके/नियतकालिके खरेदी करणेबाबत (भास्करराव जाधव वाचनालय)
» कोटेशन नोटीस ३८ - नियतकालिके खरेदी करणेबाबत (भास्करराव जाधव वाचनालय)
» टेंडर नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम विभागाकडे नवीन टायर्स, ट्युब्स व फ्लॅप्स खरेदी करणेबाबत (केएमटी)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण - THE MAHARASHTRA NURSING HOMES REGISTRATION (AMENDMENT) RULES, 2021 (आरोग्य विभाग)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण - पी.ओ.पी. मूर्ती विसर्जनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता लॅब केमिकल्स पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस - विविध नागरी सुविधा केंद्रांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी बाह्य यंत्रणा (आउटसोर्सिंग एजन्सी) नियुक्त करणेबाबत - दुसरी मुदतवाढ (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा पंचगंगा रुग्णालयाकरिता आवश्यक असणारे वैद्यकीय उपकरण पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ आठवी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस - विविध नागरी सुविधा केंद्रांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी बाह्य यंत्रणा (आउटसोर्सिंग एजन्सी) नियुक्त करणेबाबत - प्रथम मुदतवाढ (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा पंचगंगा रुग्णालयाकरिता आवश्यक असणारे वैद्यकीय उपकरण पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन कंत्राटी तत्वावर पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - सुधारित बसभाडे व विविध प्रकारचे विद्यार्थी मासिक पासेसचे व सवलत पासेसचे दर दर्शविणारे पत्रक
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ सातवी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस - विविध नागरी सुविधा केंद्रांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी बाह्य यंत्रणा (आउटसोर्सिंग एजन्सी) नियुक्त करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्व दवाखानेकरिता Tab Paracetamol (टॅबलेट पॅरासीटॅमॉल) पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सा. फुले रूग्णालयाकरीता आवश्यक असणारे लॅब केमिकल्स पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ सहावी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कुत्रा निर्बिजीकरण केंद्रावर येणारे कुत्र्यांना खाद्य उपलब्ध करून देणेकामी परिमल (जाडा) तांदूळ पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - नाले चॅनेलमधील गाळ, व झाडांचे कटींग उठाव करणेकामी भाडे तत्वावर हायवा डंपर घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - नाले चॅनेलमधील गाळ, व झाडांचे कटींग उठाव करणेकामी भाडे तत्वावर जेसीबी मशिन घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर सूचना - पुरबाधित मिळकत सवलत योजना २०२१-२२ - अर्जाचा नमुना
» जाहीर सूचना - पुरबाधित मिळकत सवलत योजना २०२१-२२ - प्रेस नोट
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घ.क.व्य. व्यवस्थापन अंतर्गत शहरातील ड्रेनेज लाईनमधील गाळ काढणे, चोकअप काढणेकामी Suction Cum Jetting Machine with Water Recycler भाडेतत्वावर घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे अंतर्गत नागरी सुविधा केंद्र, गांधी मैदान येथे नेटवर्क व्यवस्था सुरळीत कार्यान्वित ठेवणेसाठी नेटवर्क मोडेम साहित्य खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ पाचवी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - द्विनोंद लेखा पद्धतीमधून गॅस (National Municipal Accounts Manual) प्रमाणे अकाऊंट स्टेटमेंट्स तयार करणे - सन २०१५-१६ ते सन २०१९-२० (मुख्य लेखा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा उपक्रमाकडे ई-तिकीटिंग सिस्टीमसाठी सन २०२२-२३ सालाकरिता लागणारे प्री-प्रिंटेड थर्मल पेपर रोलचा पुरवठा करणेबाबत (केएमटी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कार्यालयीन कामकाजाकरिता सन २०२२-२३ सालासाठी संगणक नवीन कार्टरेज खरेदी व रिफिलिंग करणेबाबत. (भांडार विभाग)
» जाहीर सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२१ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (वर्ग ४)
» जाहीर सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२१ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (वर्ग १ ते वर्ग ३)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत नागरी सुविधा केंद्र व विवाह नोंदणी कार्यालयासाठी कलर प्रिंटर खरेदीबाबत. (संगणक विभाग )
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापुर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल करिता Inj. ARV पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा घरफाळा विभागाकडील सन २०२२-२३ या सालाकरिता मालमत्ता कराची बिले छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ चवथी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस - सन २०२२-२३ करिता निरनिराळ्या साईजमध्ये ऑफसेट पद्धतीने कागदासह छपाई करून पुरविणेबाबत. (भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत बायोमेट्रिक यंत्रणेसाठी नवीन बायोमेट्रिक यंत्रे खरेदी करणे तसेच सध्याचे यंत्रणेचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत.. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोटेशन नोटीस - सन 2022-23 करितां बसेसना लागणारे पी.यु.सी. प्रमाणपत्र देणेबाबत (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कोटेशन नोटीस - सन 2022-23 करितां बसेसना लागणारे स्पीड गाव्हर्नर नुतनीकरण प्रमाणपत्र देणेबाबत (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कोटेशन नोटीस - सन 2022-23 करितां बसेसना लागणारे क्यूआर कोड 80 एमएम 04 रिफ्लेक्टर प्रमाणपत्र देणेबाबत (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कोटेशन नोटीस - सन 2022-23 करितां बसेसना वेल्डींगसाठी लागणारे ऑक्सिजन गॅस व ॲसिटिलीन गॅसचा पुरवठा करणेबाबत (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमाकडील आयकर विषयक कामकाजासाठी आयकर सल्लागार नियुक्त करणेकामी स्कोप ऑफ वर्कनुसार वार्षिक फीचे दर मागविणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमाकडील वस्तू व सेवा कर विषयक कामकाजासाठी कर सल्लागार नियुक्त करणेकामी स्कोप ऑफ वर्कनुसार वार्षिक फीचे दर मागविणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील उनाड व भटकी कुत्री निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करणेकामी लागणारे शास्त्रक्रिया साहित्य खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ तिसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा डेटा सेंटर मधील वातानुकूलित यंत्रणेची देखभाल दुरुस्ती करण्याकरता साहित्य खरेदी करणे व जागेवर बसवून समाधान कारक ट्रायल देणेबाबत (विद्युत विभाग)
» जाहीर आवाहन - कोनमपा शहर हददीतील आय आर बी पथदिव्यांच्या खांबावर असणा-या केबल काढून घेणेबाबत (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १३९/२०२१-२२ दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विद्युत विभागासाठी अत्यावश्यक कामासाठी कोमनपा हद्दीतील पथदिवे व मनपाच्या मालकीचे असणारे इमारती दवाखाने वाचनालय, बागा तसेच मनपा कार्यालय विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विद्युत विभागासाठी अत्यावश्यक कामासाठी कोमनपा हद्दीतील पथदिवे व मनपाच्या मालकीचे असणारे इमारती दवाखाने वाचनालय, बागा तसेच मनपा कार्यालय विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. 144/२०२१-२२ – प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर नोटीस – अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ०७/०१/२०१७ ते दि. १०/०३/२०२२ पर्यंतची प्रारूप प्रतीक्षा यादी
» जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. १३९/२०२१-२२ – प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस – अग्निशमन विभागाचे वापरातील वाहन क्र. एम.एच.०९-१६८९ व क्र. एम.एच.०९-१४७२ च्या फायरिंग पंप व अनुषंगिक दुरुस्तीची कामगिरी करणेबाबत (कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस – वर्कशॉपकडील जेसीबी मशीन क्र. एम.एच.०९-६४८ सजे इंजिन ओव्हरहोलची कामगिरी करणेबाबत (कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस – कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालय यांना NUHM कार्यक्रम अंतर्गत औषध खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस –कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी डीजीटल सिग्नेचर खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस – एन.एच.यु.एम. अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता कार्यरत असणारी फायर सिस्टीम रिन्युअल करणे व रिफिलिंग करण्याकामी साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत रुग्णालयाकरिता प्रोजेक्टर आणि स्क्रीन खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – एन.यु.एच.एम अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरिता रुग्णालयाचे पेस्त कंट्रोल करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालय यांना NUHM अंतर्गत औषध खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – कोमनपा रक्तपेढी करीता लॅब केमिकल पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १२८/२०२२ – तिसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४४/२०२१-२२ – प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय व परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत (यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत घरफाळा विभागासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन संगणकीय यंत्रणा तयार करून घेणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घ.क.व्यवस्थापन अंतर्गत सफाई कर्मचारी यांना ड्रेनेज लाईन चोकअप व साफसफाई करणेकामी स्टील रॉड खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ अंतर्गत नागरिकांचे जनजागृती करणेकामी विविध ठिकाणी वॉल पेंटिंग करणे व होर्डिंग लावणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, आरसिएच ऑफिसमधील लॅपटॉप दुरुस्ती व प्रिंटर टोनर खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. १३९/२०२१ – प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - एन.यु.एच.एम. अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरीता कार्यरत असणारी फायर सिस्टीम रिन्युअल करणे व रिफिलिंग करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - एन.यु.एच.एम. अंतर्गत श्री पंचगंगा रुग्णालयाकरीता रुग्णालयाचे पेस्त कंट्रोल करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपा कार्यालयाकरीता नवीन लॅपटॉप, संगणक संच, व Printer with Scanner खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई निविदा नोटीस क्र. ११६/२०२१-२२ - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - एन.टी.ई.पी. कार्यक्रम अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटीकरीता क्षयरोग प्रसार व उपचार पद्धती जनजागृतीबाबत Scrolling LED Board तयार करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १२८/२०२२ - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कृती आराखडा सर्वेक्षण राबविणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी आरसीएच ऑफिसकरीता इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील Implant साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपा कार्यालय क्षयरोग प्रसार व उपचार पद्धती जनजागृतीबाबत Scrolling LED Board तयार करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपा कार्यालयाकरीता नवीन Air Conditioner (1.5 Tonnage) खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ११६/२०२१-२२ - प्रथम मुदतवाढ - दुसरा कॉल (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १२८/२०२२ - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयाकडे साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कृती आराखडा राबविणेकामी कोल्हापुर महानगरपालिकामार्फत नागरीकांची जनजागृती होणेकामी छ. शिवाजी मार्केट, कोमनपा येथे डिजीटल बोर्ड लावणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण - नेमबाजी प्रशिक्षक व मदतनीस पाहिजे (कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एअर रायफल ट्रेनिंग सेंटर)
» जाहीर निविदा क्र. १२३ - कोल्हापुर महानगरपालिका विविध कार्यक्रम, शहरातील विकास कामांचे जयंती/पुण्यतिथी कार्यक्रमांचे फोटो काढणेबाबत (जनसंपर्क विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. १२८/२०२२ - कोल्हापुर महानगरपालिका मुख्य इमारतमध्ये नवीन वायरिंग करणेकामी सल्लागार नेमणूक करणेबाबत - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकरीता सर्जिकल साहित्य पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे एअर रायफल ट्रेनिंग केंद्र येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत - (संगणक विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ९८/२०२१ - तिसरी मुदतवाढ (चौथा कॉल) - (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १०२/२०२१ - दुसरी मुदतवाढ (तिसरा कॉल) - (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेनजीकच्या जयंती नाला पुलास अद्याधुनिक लाईट इफेक्ट्स देणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील लक्ष्मीपुरीला जोडणाऱ्या विल्सन पुलास अद्याधुनिक लाईट इफेक्ट्स देणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रूग्णालयाकडे साहित्य पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - श्री पंचगंगा रुग्णालयकरीता रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत रुग्णालयाकरीता प्रोजेक्टर व स्क्रीन खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत आवश्यक असणारे विविध फॉर्म्स छपाई करणेबाबत (राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस ११६/२०२१-२२ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा विद्युत स्टोअरसाठी साहित्य खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस - सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी नियतकालिके खरेदी करणेबाबत (भास्करराव जाधव वाचनालय)
» स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०२२ - विविध ऑनलाईन स्पर्धा
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १०५/२०२२-२३ - (भांडार विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १०२/२०२१-२२ - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर सूचना - सावित्रीबाई फुले रूग्णालयामध्ये केस बेसिस तत्वावर सोनोलॉजीस्ट या पदाकरिता पदभरती
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता लॅब केमिकल पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य विभागाकरीता सर्जिकल साहित्य पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या प्रा.एम.आर.देसाई फ़िजिओथेरपी सेंटरकडील शॉर्टव्हेव डायथर्मी मशीन दुरुस्त करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत खरेदी करणेत आलेले टिपर वाहनांची पंक्चर काढणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. ९८ - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Tab Abacavir 300mg OR Tab Abacavir 600mg and Lamivudine 100mg औषध खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Cryovials (Plasma Separation Tubes) 2ml and Dropper 3ml खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - शहरातील मोकाट व भटकी जनावरे पांजरपोळ, कणेरीमठ येथे सोडणेकामी वाहन भाडे तत्वावर घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई निविदा क्र.102/2022 - प्रथम प्रसिद्धीकरण - (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपास धुलीकण व दुर्गंधी नियंत्रण विविध प्रजांतीच्या रोपांचा पुरवठा करणेबाबत (उद्यान विभाग)
» कोटेशन नोटीस - द्विनोंद लेख पद्धतीमधून नॅम (National Municipal Accounts Manual) प्रमाणे अकाऊंट स्टेटमेंट्स तयार करणे - सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ (मुख्य लेखा विभाग)
» जाहीर टेंडर नोटीस क्र. ९८/२०२१ - प्रथम मुदतवाढ (दुसरा कॉल) - (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - एनसीडी कार्यक्रमांतर्गत बिपी पासपोर्ट कार्ड छपाई करणेकरीता (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले, पंचगंगा व आयसोलेशन रुग्णालयाकडील इनडोअर पेशंटकरीता सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता दोन वेळा चहा व ब्रेड स्लाईस दोन नग पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» GeM निविदा नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नवीन संगणक संच खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - शहरांतर्गत भटकी व मोकाट कुत्री पकडणेकामी लांब दांड्याच्या जाळ्या खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अग्निशमन विभागासाठी ABC Store Pressured Type Automative Modular (5KG) and ABC Store Pressured Type Automative Moduler (10 KG) खरेदी करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
» महापुर २०२१ पंचनामा व्यावसायिक यादी 2020-2021
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील लॅबकरीता आवश्यक असणारे Pregnancy Rapid Test Kit खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पल्स पोलिओ मोहीम दि. २३ जानेवारी २०२२ साठी आयकार्ड, स्लीप व प्रशस्तीपत्र छापणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पल्स पोलिओ मोहीम दि. २३ जानेवारी २०२२ साठी पोस्टर छापणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पल्स पोलिओ मोहीम दि. २३ जानेवारी २०२२ साठी मार्कर पेन खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» 1 कोटेशन नोटीस - पल्स पोलिओ मोहीम दि. २३ जानेवारी २०२२ साठी बॅनर छापणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» Quotation Notice - e-Ticketing and Computerized Pass System Software Support and Hardware Maintenance as per scope of work (KMT)
» कोटेशन नोटीस - प्रयोगशाळा साहित्य ठेवणेकरीता लोखंडी तिजोरी/कपाट खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्रयोगशाळा साहित्य ठेवणेकरीता लोखंडी तिजोरी/कपाट खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस : कोल्हापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत IHCI कार्यक्रमाकरीता प्रोटोकॉल बॅनर छपाई करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस : कोल्हापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत क्वालिटी अॅश्युरंस व कायाकल्प कार्यक्रमाकरीता इसीसी व पिसीसी बुकलेट छपाई करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस : कोल्हापूर महानगरपालिका राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत जननी सुरक्षा योजनेचे २००० फॉर्म छपाई करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर ई-निविदा क्र. ९८/२०२१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ट्रयुनेट लॅबसाठी Centrifuge Machine (4000 to 6000 RPM) & Plastic Test Tube without cap खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा क्षेत्रामध्ये बिंदू चौक येथील बुरुज येथे व्हर्टिकल गार्डन तयार करणेकामी ई-कोटेशन मागविणेबाबत (पर्यावरण / उद्यान विभाग)
» जाहीर सूचना - कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे आरोग्याधिकारी पद ठोक मानधन करारतत्वावर भरणे करीता जाहिरात (सामान्य प्रशासन विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोटेशन क्र 95/2021 ची कोमनपा प्र क्र 58 संभाजीनगर येथील मैत्राीण हॉल येथे एनर्जी मीटर बसविणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - परिवहन उपक्रमाकडील विविध विभागांना आवश्यक असणारी रजिस्टर्स इकडील नमुन्याप्रमाणे छपाई करुन देणे (कें.एम.टी विभाग)
» जाहीर सूचना - सन २०२१ च्या महापूरमध्ये बाधित झालेल्या कनेक्शनधारकांना पाणीपट्टी बिलामध्ये सवलत देणेची यादी (पाणीपट्टी विभाग)
» जाहीर सूचना - शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी रिक्त विषयांची पदे तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर (सीएचबी) भरणेबाबत (यशवंतराव चव्हाण कॉलेज)
» जाहिरात सूचना - सन २०२१-२२ करीता ए.बी.सी.डी. व ई. वॉर्डमधील खुल्या जागा व इमारती यांना मालमत्ता कराची आकारणी करणेसाठी अर्ज व कागदपत्रे सादर करणेबाबत (कर आकारणी व वसुली विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका वृक्ष गणनाबाबत दरपत्रक (पर्यावरण विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य/कीटकनाशक विभागाकरीता झिंक फॉस्फाईड पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा)
» कोटेशन नोटीस - संगणक वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील Lab Tech K2 EDTA व्हॅक्युटेनर व Pre-Q Needle खरेदी करणेबाबत (सावित्रीबाई फुले रुग्णालय)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत विविध विभागांतील संगणक, प्रिंटर, नेटवर्क, इ. ची देखभाल दुरुस्तीसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» महापूर २०२१ - कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील व्यावसायिक पंचनामा यादी
» महापूर २०२१ - कोल्हापूर महानगरपालिका गोठा पडझड, घर पडझड पंचनामा यादी
» कोटेशन नोटीस - निविदा क्र.84/2021 काम क्र.1कोमनपा प्र.क्र.11 ताराबाई पार्क येथील निवडणुक कार्यालय येथे नवीन वायरींग करणे व काम क्र2कोमनपा प्र.क्र.27 ट्रेझरी ऑफीस येथील कोंडा ओळ सिग्नल चौक येथे पोल उभा करुन लाईटची सोय करणे या कामास दुसरी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कार्यालयाकडील संगणक वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणे (कोमनपा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२० अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (वर्ग १ ते वर्ग ३)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - सन २०२० अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (वर्ग ४)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अखत्यारीत येणाऱ्या नमूद केलेल्या इमारतीचे एनर्जी ऑडीट (उर्जालेखा परिक्षण) करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या रक्तपेढी विभागाकडील उपकरणे कॅलिब्रेशन करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका नवीन ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डेटा सेंटरसाठी नवीन डिझेल जनरेटर यंत्रणा खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» जाहीर सूचना - अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ०७/०१/२०१७ ते दि. १२/०५/२०२१ पर्यंतची प्रारूप प्रतीक्षा यादी
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील डिजीटल एक्स-रे मशीन करीता एक्स-रे फिल्म पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागा करीता सर्जिकल साहित्ये पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका नगररचना विभागात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेकामी साहित्य खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस - निविदा क्र. 84/2021 - काम क्र.1 कोमनपा प्र.क्र. 11 ताराबाई पार्क येथील निवडणुक कार्यालय येथे नवीन वायरींग करणे व काम क्र 2 कोमनपा प्र.क्र. 27 ट्रेझरी ऑफीस येथील कोंडा ओळ सिग्नल चौक येथे पोल उभा करुन लाईटची सोय करणे (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र. ८३/२०२१ - पाणीपट्टी विभाग अंतर्गत स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी नवीन डॉट मॅट्रिक्स ब्ल्यू-टूथ प्रिंटर खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ८०/२०२१ - सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा हॉस्पिटलकडे दाखल झालेल्या स्तनदा व गर्भवती मातांना मोफत आहार पुरविणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे पाणी मीटर रीडिंग पुस्तके ४०० नगांची छपाई करणेबाबत (पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर शहारातील मनपामार्फत उभारणेत आलेल्या कोविड केअर सेंटरकरीता अर्थ टेस्टर, डिजीटल इन्सुलेशन टेस्टर व Clamp On TRMS Power Meter खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस ७९ - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल डायग्नोस्टीक सेंटर येथे नवीन लिफ्ट बसविणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कामकाजासाठी उच्च क्षमतेचे वेब कॅमेरा खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस - सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी मान्यवर प्रकाशांची मराठी, हिंदी, इंग्रजी भाषेतील पुस्तके व नियतकालिके खरेदी करणेबाबत (भास्करराव जाधव वाचनालय)
» कोटेशन नोटीस - श्री छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज समाधी परिसर विकसित करणे अंतर्गत राज्य दरसूची बाहेरील ऐतिहासिक दगडी काम करणेबाबत (शहर अभियंता विभाग)
» कोटेशन नोटीस - श्री छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज समाधी परिसर विकसित करणे अंतर्गत शिखर जीर्णोद्धार व इतर बांधकामासाठी राज्य दरसूची बाहेरील कामासाठी दरपृथक्करण करणेबाबत (शहर अभियंता विभाग)
» कोटेशन नोटीस - श्री छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज समाधी परिसर विकसित करणे अंतर्गत राज्य दरसूची बाहेरील ऐतिहासिक दगडी काम करणेबाबत (शहर अभियंता विभाग)
» कोटेशन नोटीस - स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी डॉट मॅट्रिक्स ब्ल्यूटूथ प्रिंटरवर प्रिंटिंगची व्यवस्था करणेबाबत (संगणक विभाग)
» जाहीर नोटीस - गवत विक्री लिलाव - दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्रशासक कार्यालय येथे महत्वाचे कागदपत्रे ठेवणेसाठी लोखंडी कपाट खरेदी करून मिळणेबाबत (वि.का. २)
» कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मंजूर रेखांकनातील महानगरपालिकेचे ताब्यात आलेल्या खुल्या जागेचा तपशील
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा भांडार विभागाचे मागणीप्रमाणे नमूद केले वर्णनाप्रमाणे कागदासह छपाई करून देणेबाबत (भांडार स्टेशनरी व छपाई विभाग विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य/एनयुएचएम विभागाकरीता कोविड १९ लसीकरणाकरीता ए.डी.सिरींज - ०.५ एमएल पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता आवश्यक असणारे लॅब केमिकल्स पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या औषध भांडार विभागाकरीता औषध पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» E-Quotatation Notice No.12/2021 (पहिली मुदतवाढ) - “बाहेरुन दुरुस्ती – पॉवर स्टेअरिंग गेअर बॉक्स, बॉशपंप कॅलीब्रेशन करणे इ. (के.एम.टी.)
» E-Quotatation Notice No.14/2021 (पहिली मुदतवाढ) - “क्लच प्लेट रिकंडीशन करणे (के.एम.टी.)
» E-Quotatation Notice No.15/2021 (पहिली मुदतवाढ) - “ऑक्सीजन व ॲसिटिलीन गॅस पुरवठा करणे (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत एआरटी केंद्र सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील Tab Abacavir 300mg OR Tab Abacavir 600mg औषध खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - CD4 कलेक्शन व टेस्टिंगसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर नोटीस - गवत विक्री लिलाव - प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विदयुत विभागाकडील मैलखडडा या ठिकाणी लाईटची सोय करणे (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे औषध भांडार विभागाकरीता वैद्यकीय यंत्रसामुग्री पुरविणेबाबत - ऑक्सिजन रेग्युलेटर्स वुईथ फ्लो मिटर्स (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे औषध भांडार विभागाकरीता वैद्यकीय यंत्रसामुग्री पुरविणेबाबत - व्हाईटल साईन मॉनिटर (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे औषध भांडार विभागाकरीता वैद्यकीय यंत्रसामुग्री पुरविणेबाबत - Inj. LMW-40 mg Heaparin (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - महाविद्यालयाकरीता २ संगणक व १ लॅपटॉप खरेदी करणेबाबत (के.एम.सी. कॉलेज)
» कोटेशन नोटीस नं ६७ - पंचगंगा हॉस्पिटल येथील १० केव्हीए क्षमतेचा जनरेटर दुरुस्त करून समाधानकारक ट्रायल देणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा छ. शिवाजी मार्केट इमारत संपूर्ण इमारत सन २०२१-२२ आग व नैसर्गिक आपत्ती संरक्षणसाठी विमा इमारत उतरविणेबाबत (रु. १५ कोटींसाठी) - मुख्य लेखा विभाग
» टेंडर नोटीस नं. ५७/२०२१ - दुसरी मुदतवाढ (तिसरा कॉल)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या आरोग्य / एनयुएचएम विभागाकरीता कोव्हीड १९ लसीकरणकरीता ए.डी. सिरींज - ०५ एम.एल. पुरविणेबाबत - (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विद्युत विभागाकडून कोल्हपूर शहरातील विदयुत पथदिवे मेंटेनन्सकरिता हत्यारे व साहीत्य पुरविणे (विद्युत विभाग)
» जाहीर सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका, सन २०२० प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ०४ (सा.प्र.वि.)
» जाहीर सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका, सन २०२० प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते वर्ग ३ (सा.प्र.वि.)
» कोटेशन नोटीस - बसेसकरीता क्युआर कोड ८० एमएम चार रिफ्लेक्टर प्रमाणपत्र देणे प्रतीबस (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - प्र. क्र. ५६ अंतर्गत राजकपूर पुतळा येथे चेंबर करणे (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे मुख्य खाजीन्यामध्ये ठेवणेत येणारी जमा व दैनंदिन रोख जमा वाहतूक कॅश इन सेफ अँड कॅश इन ट्रांझिट (आग फायर) व नैसर्गिक आपत्तीसह) यासाठी विमा उतरविणेबाबत (मुख्य लेखा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोटेशन नोटीस - Tab Abacavir 300mg or Tab Abacavir 600mg औषध खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - घरफाळा वसुली कामकाजाकरीता टॅब खरेदी करून मिळणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कामकाजासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग सॉफ्टवेअरचे लायसन्स खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस नं. 57 - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - बसेसकरीता आरटीओ पी.यु.सी. प्रमाणपत्र देणे प्रतीबस (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - Online UPS 2KVT 72V खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» जाहीर सूचना - महापूर २०२१ अंतर्गत सानुग्रह लाभार्थ्यांची तात्पुरती यादी
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य/मेन ड्रेनेज विभागाकरीता लोखंडी पहार (टाटा कंपनीची) पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस नं. ५८/२०२१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - परिवहन उपक्रमास वेल्डिंगसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन व अॅसीटेलीन गॅसचा पूरवठा करणेबाबत (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - बाहेरून दुरुस्ती अंतर्गत क्लच प्लेट रिकंडीशन करणेबाबत (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - परिवहन उपक्रमाकडील इंजिन ब्लॉक, सिलेंडर हेड व इतर सब असेंब्लीज बाहेरून दुरुस्ती करणेबाबत (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - मायको कंपनीचे राणे व झेड एफ कंपनीच्या पॉवर स्टेअरिंग बसेसची दुरुस्ती करणेबाबत (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - बसेसकरीता क़्युआर कोड ८० एमएम चार रिफ्लेक्टर प्रमाणपत्र देणे प्रतिबस (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - बसेसकरीता आरटीओ पी.यु.सी. प्रमाणपत्र देणे प्रतिबस (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - बसेसकरीता आरटीओ नियमानुसार स्पीड गव्हर्नर नुतनीकरण प्रमाणपत्र देणे प्रतिबस (के.एम.टी.)
» टेंडर नोटीस - डी-१५०३ ट्राफिक आयलँड, सिग्नल खरेदी वाहतूक सुविधा करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ई-तिकीटींग मशीन्स नादुरुस्त असलेने मशीन्स सुस्थितीत ठेवणे (के.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा करीता औषध खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा)
» कोल्हापूर महानगरपालिका शहर पाणीपुरवठा विभागाकडील अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. २४/०९/२०२० रोजी प्रतीक्षा सूची
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन सक्शन गाडी तसेच ड्रेनेज लाईन साफ करणारे कर्मचाऱ्यांना Standard uniform of the same design गणवेश उपलब्ध करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - टाटा सुमो वाहनाकरिता टायर ट्यूब खरेदी करणेबाबत (राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे आरोग्य / मेन ड्रेनेज विभागाकरीता लोखंडी पहार (टाटा कंपनीची) पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा विभागीय कार्यालय क्र. ३ मधील राजारामपुरी सीएफसी सेंटरकरीता नवीन वायरिंग करणे (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस नं ४७ - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - अद्यावत व्यायामशाळेसाठी साहित्याचा पुरवठा करून इन्स्टॉलेशन करणे (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पाणीपट्टी विभागांतर्गत स्पॉट बिलिंग व कलेक्शन यंत्रणेमार्फत कामकाज करणेसाठी मोबाईल खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा - PMSVANIDHI अंतर्गत Socio Economic Profiling करणेबाबत (दि.अ.यो. राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान)
» कोटेशन नोटीस - स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० अंतर्गत नागरिकांचे प्रबोधनासाठी फ्लेक्स बोर्ड पेस्टींग करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डेटा सेंटरचे कामकाजासाठी पोर्टेबल हार्डडिस्क खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस नं ४७ - प्रथम मुदतवाढ (दुसरा कॉल) (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा पंचगंगा रुग्णालय येथे नेट मीटर व जनरेटर मीटर पुरविणे (विद्युत विभा)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत आवश्यक असणारे विविध फॉर्म्स छपाई करणेबाबत (कोमनपा क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» टेंडर नोटीस क्र. ४६ - प्रथम मुदतवाढ - दुसरा कॉल (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस ५०/२०२१ - कोल्हापूर शहरातील मनपामार्फत उभारणेत आलेल्या मनपा दवाखाने, कोविड केअर सेंटरकरीता विद्युत मटेरियल खरेदी करणे (विद्युत विभाग))
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे आयसोलेशन हॉस्पिटलकडील व्हेंटिलेटर दुरुस्त करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा विद्युत विभाग स्टोअरसाठी हायमास्ट ऑन ऑफ करणेकरीता डिजीटल ऑटो टायमर खरेदी करणे विद्युत मटेरीयल खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा साने गुरुजी कोव्हीड सेंटरकडे आवश्यक साहित्य पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस नं ४७ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस नं ४६ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील जेसीबी मशीन क्र. एमएच ०९ - ३८५ चे इंजिन दुरुस्तीकामी इंजिन ब्लॉक व हेड दुरुस्तीचे कामगिरीकरिता ई-कोटेशन देणेबाबत (कार्यशाळा विभाग)
» पाणीपट्टी दरपत्रक २०२१ (शहर पाणी पुरवठा व ड्रेनेज विभाग)
» पाणीपट्टी दरपत्रक २०२१ (शहर पाणी पुरवठा व ड्रेनेज विभाग)
» कोटेशन नोटीस - परिवहन विभागाकडील प्रवासी नागरिकांना तिकीट विक्रीसाठी ई-तिकीटींग मशीन्सचे स्पेअर पार्ट्स उपलब्ध करून देणेबाबत (कें.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डीजेल जनरेटर यंत्रणेची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सन २०२१-२२ या सालाकरिता मालमत्ता कराची बिले इकडील नमुनेप्रमाणे छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र.31 या निविदेमधील अ.क्र.1 ते 6 या कामास दि 04 जुन 2021 ते 10 जुन 2021 अखेर - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या सर्व सीसीसी सेंटर्स, शिवाजी युनिव्हर्सिटी डीओटी व कुटुंबकल्याण केंद्रे यांचेकडील VTM TUBE Packing करणेकरीता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोविड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील ए.एन.एम. या पदाचे भरतीकरीता दि. २५/०५/२०२१ ते दि. ०१/०६/२०२१ अखेर मागविणेत आलेल्या उमेदवारांच्या अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे तपासणीअंती तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी.
» कोविड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील बी.ए.एम.एस./बी.यु.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे भरतीकरीता दि. २५/०५/२०२१ ते दि. ०१/०६/२०२१ अखेर मागविणेत आलेल्या उमेदवारांच्या अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे तपासणीअंती तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी
» कोविड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील बी.एच.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे भरतीकरीता दि. २५/०५/२०२१ ते दि. ०१/०६/२०२१ अखेर मागविणेत आलेल्या उमेदवारांच्या अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे तपासणीअंती तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी
» कोविड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील जी.एन.एम. या पदाचे भरतीकरीता दि. २५/०५/२०२१ ते दि. ०१/०६/२०२१ अखेर मागविणेत आलेल्या उमेदवारांच्या अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे तपासणीअंती तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी
» कोटेशन नोटीस - कोव्हीड केअर सेंटरकरीता आवश्यक वैद्यकीय यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर शहरातील मनपा मार्फत उभारणेत आलेल्या सर्व CCC DCHC व DCH तसेच मनपा दवाखाने कोविड कअर सेंटर ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - परिवहन उपक्रमाकडील कंडक्टर वे-बिल बुक इकडील नमुन्याप्रमाणे छपाई करून देणेबाबत (कें.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - परिवहन उपक्रमाकडील बसेसकरीता कलर्स मिळणेबाबत (कें.एम.टी.)
» ई-कोटेशन नोटीस नं १/२०२१ - प्रथम मुदतवाढ (कें.एम.टी.)
» कोटेशन नोटीस - कोव्हीड केअर सेंटरला फायर एक्सटींग्युशर खरेदी करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका कोविड १९ करीता ठोक मानधन करार तत्वावर बीएचएमएस या पदासाठी दि. १९/०५/२०२१ रोजी समक्ष मुलाखतीसाठी प्राप्त अर्जाचा तपशील
» टेंडर नोटीस क्र.31 या निविदेमधील अ.क्र.1 ते 6 या कामास प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा स्वच्छ सर्वेक्षण २०२१, जीएफसी, वॉटर प्लस अंतर्गत जनजागृतीकामी होर्डिंग बोर्ड उभारणेकामी विविध साईझची लोखंडी फ्रेम तयार करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» EOI Notice - Expression of Interest of Supply of High Speed Diesel (HSD) from various Government Distributing Companies from their Depot Terminals to KMT undertaking for a period of 5 years
» कोमनपा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोव्हीड १९ साथरोग नियंत्रण करीता कंत्राटी पदभरती (सामान्य प्रशासन विभाग)
» कोव्हीड १९ चे नियंत्रणकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रम यादी
» कोव्हीड १९ चे नियंत्रणकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील बीएएमएस/बीयुएमएस वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे भरतीकरीता दि. २७/०४/२०२१ अखेर प्राप्त उमेदवारांची यादी
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील अतिदक्षता विभागाकरीता Syringes Pump दुरुस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील जेसीबी मशीन क्र. एम.एच.०९-ए.जी-८१०७ चे हेड, व्हॉल्व नादुरुस्त झालेने हाफ ओव्हरहौल करणेबाबत (कार्यशाळा विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत विविध भाजी मार्केट मधील भाजी विक्रते यांची यादी.
» कोटेशन नोटीस - नाले, चॅनेलमधील काढलेला गाळ उठाव करणेकामी भाडेतत्वावर जे.सी.बी. मशीन घेणेबाबत (आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस ३० (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस २८ (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस २५ (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस २४ (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस २३ (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस २२ (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत विविध सीसीसी/डीसीएचसी सेंटरसाठी मोबाईल खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» शुद्धीपत्रक - कोमनपा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोव्हीड १९ साथरोग नियंत्रण करीता कंत्राटी पदभरती (सामान्य प्रशासन विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १३/०५/२०२१ - नागरी आरोग्य केंद्र १, सावित्रीबाई फुले
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १३/०५/२०२१ - नागरी आरोग्य केंद्र ३, राजारामपुरी
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १३/०५/२०२१ - नागरी आरोग्य केंद्र ५, कसबा बावडा
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १३/०५/२०२१ - नागरी आरोग्य केंद्र ६, महाडिक माळ
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १३/०५/२०२१ - नागरी आरोग्य केंद्र ७, आयसोलेशन
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १३/०५/२०२१ - नागरी आरोग्य केंद्र ९, सदर बाजार
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १३/०५/२०२१ - नागरी आरोग्य केंद्र ११, मोरे माने नगर
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कोव्हीड लसीकरण कार्यक्रम दि. १२/०५/२०२१
» कोटेशन नोटीस - अग्निशमन विभागातील कटर मशीन दुरुस्ती करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन तत्वावरील वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे भरतीसाठी जाहिरात
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सर्व दवाखाने, कोविड केअर सेंटरकरीता आवश्यक असणारे विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. ३१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» जाहीर सूचना - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे (नॉनकोव्हीड) अत्यावश्यक सेवेसाठी केवळ रात्र पाळीकरीता केस बेसिस तत्वावर पदभरती
» कोटेशन नोटीस - बायनॉक्युलर मायक्रोस्कोप AMC दरपत्रक मागणी (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस - विविध नागरी सुविधा केंद्रांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकामी बाह्य यंत्रणा (आउटसोर्सिंग एजन्सी) नियुक्त करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पंचगंगा स्मशानभूमीकडील अनघड लाकूड इकडील आवश्यक साईझप्रमाणे फोडून व रचून देणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - १० क्यु क्षमतेचा हायवा टिपर भाडे तत्त्वावर पुरविणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - नगररचना विभागांतर्गत BPAMS यंत्रणेचेदुरुस्तीचे कामकाजाबाबत (संगणक विभाग)
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी (सुधारित)
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील एक्स-रे तंत्रज्ञ या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील फार्मासिस्ट या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी
» टेंडर नोटीस क्र. २२ (पवडी विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २३ (पवडी विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २४ (पवडी विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २५ (पवडी विभाग).
» जाहीर सूचना - कोमनपा कोविड-१९ अंतर्गत ठोक मानधन तत्वावर भारती मोहीम २०२१ - वैद्यकीय अधिकारी, आयुश वैद्यकीय अधिकारी, बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम., फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व एक्स-रे टेक्नीशियन पदाकरिता मूळ कागदपत्रे तपासणीबाबत
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील एम.बी.बी.एस. या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी.
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील ए.एन.एम. या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी.
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील स्टाफ नर्स या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी.
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी.
» जाहीर सूचना - कोव्हीड १९ च्या नियंत्रणाकरीता ठोक मानधन करार तत्वावरील आयुश वैद्यकीय अधिकारी या पदाचे भरतीकरीता तात्पुरती गुणानुक्रमे यादी.
» जाहीर सूचना - कोमनपा कोविड-१९ अंतर्गत ठोक मानधन तत्वावर भारती मोहीम २०२१ - बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम. पदाकरिता मूळ कागदपत्रे तपासणीबाबत
» कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील कोव्हीड हॉटस्पॉट ठिकाणे (दि. २१ एप्रिल ते ३० एप्रिल २०२१)
» कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील कोव्हीड हॉटस्पॉट ठिकाणे
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमास RFID कार्ड पासेस वितरण यंत्रणेसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत (कोमनपा परिवहन उपक्रम)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमास RFID कार्ड पासेस वितरण यंत्रणेसाठी RFID Data Card Cartirdges खरेदी करणेबाबत (कोमनपा परिवहन उपक्रम)
» कोटेशन नोटीस - डी.एन. शिर्के फ़िजिओथेरपी सेंटरकरीता आवश्यक असणारे 500 watt Diathermy Unit with Valve and Standard Accessories पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील अतिदक्षता विभागाकरीता Nihon Konden कंपनीचे BP Cuff पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील कोव्हीड हॉटस्पॉट ठिकाणे
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेने चालू केलेले १३ कोव्हीड सेंटरला फायर एक्सटींग्युशर खरेदी करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमासाठी आवश्यक स्पेअर पार्ट्स खरेदी करणेबाबत (कोमनपा परिवहन उपक्रम)
» कोमनपा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोव्हीड १९ साथरोग नियंत्रण करीता कंत्राटी पदभरती (सामान्य प्रशासन विभाग)
» कोव्हीड १९ पुनर्नियुक्ती आदेश
» कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) नियम २०१३ अंतर्गत Sexual Harassment Electronics Bos (She-Box) ऑनलाईन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली
» निविदा अहवाल (पाणीपुरवठा विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. १६१ / २०२१ - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर येथे नवीन लिफ्ट बसविणे - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» अग्निशमन दलाकडून आकारण्यात येणारे कर, दर व फी (2021-22)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कोव्हीड केअर सेंटरकरीता आवश्यक असणारे साहित्य पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. ३१ अंतर्गत कोमनपा मुख्य इमारतीमधील मा. आयुक्तसो यांचे केबिनमध्ये अँटीचेम्बरमध्ये कमोड व वॉश बेसिन बसविणे (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. ३१ अंतर्गत कोमनपा मुख्य इमारतीमधील मा. आयुक्तसो यांचे केबिनमध्ये स्लायडिंग विंडो बसविणे (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - प्र.क्र. ३१ अंतर्गत कोमनपा मुख्य इमारतीमधील मा. आयुक्तसो यांचे केबिनमध्ये अँटीचेम्बरमधील टॉयलेट मध्ये आवश्यक सिव्हील कामे करणे (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस ०३/२०२१ - कोमनपा संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह येथील बॉस मेक डिजीटल सिस्टीमची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती (Comprensive AMC) करणे (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. १५६ / २०२१ - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. १६१ / २०२१ - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर येथे नवीन लिफ्ट बसविणे - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा उप-आयुक्त (III) कार्यालयाकडे मागणीनुसार चहा पुरविणे (उप-आयुक्त III कार्यालय)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा उप-आयुक्त (III) कार्यालयीन कागदपत्र व नस्तींच्या मागणीप्रमाणे झेरॉक्स काढून देणे (उप-आयुक्त III कार्यालय))
» ई-निविदा क्र.159 /2020-21 - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» ई-निविदा क्र.156 /2020-21 - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र 159 - प्र क्र 66 स्वातंत्र्यसैनिक वसाहत येथे पोल उभे करुन लाईटची सोय करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १५६/२०२१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील बाल विभागाकरीता Neonatal Multipara Monitor पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील सर्जिकल OT करीता आवश्यक असणारी उपकरणे पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील बालविभागाकरीता साहित्य पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या राजर्षी छ. शाहू होमिओपॅथी दवाखानेकरीता होमिओपॅथीक औषधे पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - आरोग्यवर्धिनी केंद्रांकरीता करावयाच्या IEC Activities करीता पाम्पलेट, लीफ्लेट, पोस्टर, स्टीकर, बॅनर, फ्लिप बुक्स, इ. करीता कोटेशन मिळणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - आरोग्यवर्धिनी केंद्रांकरीता करावयाच्या IEC Activities साठी जिंगल टोनकरीता कोटेशन मिळणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. १४७ - (शहर अभियंता कार्यालय)
» जाहीर निविदा क्र. १४६ - (शहर अभियंता कार्यालय)
» जाहीर निविदा क्र. १४५ - (शहर अभियंता कार्यालय)
» कोटेशन नोटीस क्र. १५० - नियतकालिके खरेदीबाबत (श्री भास्करराव जाधव वाचनालय)
» कोटेशन नोटीस क्र. १४९ - स्पर्धा परीक्षा पुस्तके/नियतकालिके खरेदीबाबत (श्री भास्करराव जाधव वाचनालय)
» कोटेशन नोटीस क्र. १४८ - पुस्तके खरेदीबाबत (श्री भास्करराव जाधव वाचनालय)
» कोटेशन नोटीस - मा. उप-आयुक्त (II) यांचे कार्यालयीन कामकाजासाठी लॅपटॉप खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत नागरी सुविधा केंद्रांमधील संगणक दुरुस्तीसाठी संगणकीय साहित्य खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२१ करीता प्रारूप, अंतिम व केंद्रनिहाय मतदार याद्या प्रिंट करणेबाबत (मुख्य निवडणूक विभाग)
» टेंडर नोटीस - १४४ (शहर अभियंता विभाग)
» टेंडर नोटीस - १४२ (शहर अभियंता विभाग)
» टेंडर नोटीस - १४१ (शहर अभियंता विभाग)
» टेंडर नोटीस - १३१ (भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपा करीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील लॅबकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या भांडार विभागाचे मागणीप्रमाणे दैनंदिन कामकाजाकरीता नमूद साईझ व नमुनेप्रमाणे झेरॉक्स प्रति उपलब्ध करून देणे
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र 140 - कोमनपा छत्रपती शिवाजी मार्केट येथील प्रस्तावित नवीन ई गव्हर्नन्स यंत्रणा करिता विदयुत पुरवठा करणेबाबत
» कोटेशन नोटीस क्र 139 - निवडणुक कार्यालये व मतदान केंद्राना लाईटची सोय करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चे अनुषंगाने नागरीकांमध्ये जनजागृती करणेकामी video Documentry, concet & informative Add, byte film तयार करुन घेणेबाबत (आरोग्य व स्वच्छता विभाग)
» कोटेशन नोटीस - लाकडी लांब दांडयाचे खराटे खरेदी (आरोग्य व स्वच्छता विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अंतर्गत डेटा सेंटरकडील नादुरुस्त स्क्रॅप संगणकीय साहित्यांची विक्री करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नवीन ऑल इन वन मल्टीफंक्शन प्रिंटर व टोनर किंवा कार्टरीज खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १३७/२०२१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १३६/२०२१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १३५/२०२१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (पवडी विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १३४/२०२१ - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» कोमनपा आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी Twin Bins पुरवठा करणे तसेच बसविणेबाबत (आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. १२८/२०२०-२१ (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकडील डिजीटल एक्सरे मशीन करीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे ई-गव्हर्नंस प्रकल्प नेटवर्क व्यवस्था सुरळीत कार्यान्वित ठेवणेसाठी नेटवर्क स्विच व इतर साहित्य खरेदी करणेबाबत.(संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढीकडील उपकरणांचे कॅलिब्रेशन करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - पात्र फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - अर्ज देऊन सर्व्हेसाठी उपलब्ध न झालेल्या अपात्र फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - सर्व्हे झाला असून मुदतीमध्ये कागदपत्रे जमा न केलेल्या अपात्र फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट यादी)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे फायर सेफ्टी सुविधा बसविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नं 127 - केशवराव भोसले नाटयगृह येथील महिंदा के.व्ही.100 के.व्ही ए जनरेटरकरिता ॲटोमॅटीक मेन्स् फेल्युअर व्यवस्था करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नं 126 - कोमनपा डेंटा सेटर मधील वातानुकुलित यंत्रणा दुरुस्ती करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी कोमनपा कार्यालयाकरीता नवीन संगणक संच व प्रिंटर खरेदी करणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे कुत्रा निर्बीजीकरण केंद्रांतर्गत उनाड व भटकी कुत्री निर्बीजीकरण व लसीकरण करणेकामी लागणारी अँटीरेबीज औषधे पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नं १२१ को.म.न.पा सावित्रीबाई फुले रुग्णालय डायग्नोस्टीक सेंटर येथे नवीन लिफट बसविणे कामी(विद्युत विभाग)
» कोटेशन नं १२२ को.म.न.पा सावित्रीबाई फुले रुग्णालय मॅटिर्निटी विभाग येथे नवीन लिफट बसविणे कामी(विद्युत विभाग)
» ई-कोटेशन नोटीस - को.म.न.पा सावित्रीबाई फुले रुग्णालय करिता मनमन फुल ड्रील सेट पुरवणे कामी (आरोग्याधिकारी,को.म.न.पा.)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील विविध विभागांसाठी नवीन प्रिंटर खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस ११३/२०२१- विद्युत साहित्य खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा मार्फत विविध ठिकाणी टेंपररी विदयुत रोषणाई करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - pdfकोमनपा संगीतसुर्य केशवराव भोसले नाटयगृह येथील साऊंड सिस्टीम यंत्रणेसाठी नवीन बॅटरी खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा भांडार विभागाचे मागणीप्रमाणे कागदासह छपाई करणे (भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा केशवराव भोसले नाट्यगृह येथील महिंद्रा 100 KVA जनरेटरकरीता ऑटोमॅटिक मेन्स फेल्युअर व्यवस्था करणे (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - निविदा सूचना क्र. KMT/PROJECT/2020/1 (चवथी मुदतवाढ)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा रुग्णालयाकरीता साहित्य खरेदी करणे बाबत (आरोग्य-औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ई- वार्ड, क. करवीर री.स.नं. २१५ पैकी कदमवाडी स्मशानभूमी येथे मृत जनावरांचे दहन करणेसाठी गॅसदाहिनी सुविधा करणेबाबत (शहर अभियंता कार्यालय)
» स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी डॉट मॅट्रिक्स ब्ल्यूटूथ प्रिंटरचे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेबाबत (संगणक विभाग )
» टेंडर नोटीस क्र. ८२/२०२० - नागदेववाडी व बलींगा उपसा केंद्रासाठी नवीन उपसा मशिनरी पुरविणे, उभारणी करणे व कार्यान्वित करणे - पात्र व अपात्र निविदाधारकांची यादी (पाणी पुरवठा विभाग)
» राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत आवश्यक असणारे विविध फॉर्म्स छपाई करणेबाबत
» कोमनपाचे केशवराव भोसले नाट्यगृहाकडे ठोक मानधन तत्वावर साऊंड ऑपरेटर पद भरणे करीता जाहिरात
» राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपाकरीता प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेबाबत
» राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी, कोमनपा Truenat Lab करीता 195 Ltd. Refrigerator खरेदी करणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा डी.एन. शिर्के फ़िजिओथेरपी सेंटरकरीता आय.एफ.टी. मशीन करीता लागणारे पॅड खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता ई.सी.जी. जेली, सोनोग्राफी जेली साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण - इस्टेट विभाग
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अग्निशमन विभागासाठी फोम खरेदी करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
» कोटेशन नोटीस - डिजीटल एक्स-रे तपासणी व रिपोर्टिंगकरीता दरपत्रक मागणी नोटीस (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» टेंडर नोटीस क्र.91 प्र.क्र.81 जिवबा नाना जावध पार्क येथील संकल्प सिध्दी परिसर येथे नवीन पोल उभे करुन स्ट्रीट लाईट गाळे ओढणेबाबत - चौथी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - निविदा सूचना क्र. KMT/PROJECT/2020/1 (दुसरी मुदतवाढ)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - निविदा सूचना क्र. KMT/Purchase/2020/1 (दुसरी मुदतवाढ)
» टेंडर नोटीस क्र.91 प्र.क्र.81 जिवबा नाना जावध पार्क येथील संकल्प सिध्दी परिसर येथे नवीन पोल उभे करुन स्ट्रीट लाईट गाळे ओढणेबाबत - तिसरी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - निविदा सूचना क्र. KMT/Purchase/2020/1 (पहिली मुदतवाढ)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल सिग्नेचर टोकन खरेदी करणेबाबत...(संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - मा. महापौरसो कार्यालयाचे कार्यालयीन कामकाजासाठी संगणक खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस ९९ - कोमनपा प्र. क्र. १० शाहू कॉलेज प्रभागातील विचारेमाळ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉल व निळा चौक येथील सांस्कृतिक हॉल येथे नवीन वायरिंग करणेकरिता मटेरियल खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम - निविदा सूचना क्र. KMT/PROJECT/2020/1 (पहिली मुदतवाढ)
» टेंडर नोटीस क्र.91 प्र.क्र.81 जिवबा नाना जावध पार्क येथील संकल्प सिध्दी परिसर येथे नवीन पोल उभे करुन स्ट्रीट लाईट गाळे ओढणेबाबत - दुसरी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र.91 प्र.क्र.81 जिवबा नाना जावध पार्क येथील संकल्प सिध्दी परिसर येथे नवीन पोल उभे करुन स्ट्रीट लाईट गाळे ओढणेबाबत (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर शहर हद्दीतील पथदिव्यांकरिता टायमर व ३.५ कोअर २५ sqmm अल्युमिनियम आर्मड केबल खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ८ (शहर अभियंता कार्यालय)
» टेंडर नोटीस - कोमनपा परिवहन उपक्रमच्या शहरामधील विविध २ जागा वाहनांच्या पार्किंगकरीता पे अँड पार्क तत्वावर ठेका चालविणेसाठी पाच वर्ष कालावधीकरीता देणे (केएमटी)
» कोमनपा टेलिफोन विभागाकडील विरगो मेक ईपीएबीएक्स सिस्टीम वार्षिक मेंटनन्स करणे - तिसरी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» विदयुत विभागाकडील टेंडर नोटीस क्र.76 प्र.क्र.81 जिवबा नाना पार्क येथे नवीन पोल उभे करुन स्ट्रीट लाईट गाळे ओढणे - प्रथम मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता Bone Wax पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» निवासी हॉटेल्स / लॉजेस सुरु करताना वापरायची कार्यपद्धती
» ठोक मानधन करार तत्वावरील फायरमन पदाचे भरती - पात्र उमेदवारांची गुणानुक्रमे यादी
» ठोक मानधन करार तत्वावरील फायरमन पदाचे भरती - अपात्र उमेदवारांची यादी
» ठोक मानधन करार तत्वावरील फायरमन पदाचे भरती - प्राप्त मुदतबाह्य अर्जांची उमेदवारांची यादी
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत - पात्र उमेदवारांची निवड यादी
» जाहीर कोटेशन क्र. ७३ / २०२०-२१ - मुदतवाढ क्र. ३ (शहर पाणीपुरवठा विभाग)
» वर्कशॉप विभाग व नगरसचिव विभागाचे कामकाजासाठी प्रिंटर खरेदी करणेबाबत
» कोमनपा विदयुत विभागकडील टेलिफोन विभागाकडील विरगो मेक ईपीएबीएक्स सिस्टीम वार्षिक मेंटनन्स करणे
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ७६/२०२० - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ७ (शहर अभियंता कार्यालय)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. ६८/२०२० (प्रथम मुदतवाढ) - (विद्युत विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटलमधील पहिल्या मजल्यावरील वॉर्डमध्ये गॅस पाईप यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटलकडील डीसीएचसीसाठी आवश्यक असणारे जम्बो सिलेंडर पुरविणेबाबत - (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील पाणीपुरवठा विभागाकडील कार्यालयीन कामकाजाकरिता किमती फॉर्म व रजिस्टर छपाई करणे - (शहर पापु ड्रेनेज विभाग)
» जाहीर निविदा - सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा रुग्णालय यांचेकडे दाखल झालेल्या स्तनदा व गर्भवती मातांना मोफत आहार पुरविणेबाबत - प्रथम मुदतवाढ (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा - सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा रुग्णालय यांचेकडे दाखल झालेल्या स्तनदा व गर्भवती मातांना मोफत आहार पुरविणेबाबत - प्रथम मुदतवाढ (आरोग्य विभाग)
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ६ (शहर अभियंता कार्यालय)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटलमधील नवीन वॉर्ड करीता गॅस पाईप लाईन तयार करणेबाबत (आरोग् विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. ६८/२०२० (प्रथम प्रसिद्धीकरण) - (विद्युत विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत - मुलाखतीमध्ये पात्र उमेदवारांची यादी
» जाहीर निविदा - सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा रुग्णालय यांचेकडे दाखल झालेल्या स्तनदा व गर्भवती मातांना मोफत आहार पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा - राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत कोमनपाकडील ९ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांकरिता प्रत्येकी १ संगणक, १ प्रिंटर, १ कॅमेरा व १ हेडफोन माईकसह (एकूण ९ सेट ) खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कडील जेटींग मशीन करीता नोझल व होस पाईप खरेदी करणेबाबत (कार्यशाळा विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा कोविड-१९ प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीकरीता प्रचार व प्रसिद्धी समन्वयक पद करार तत्वावर भरणेबाबत जाहिरात
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ५ (शहर अभियंता कार्यालय)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कडील कॅश इन सेफ अँड कॅश इन ट्रान्झीट (आग (फायर) व नैसर्गिक आपत्तीसह ) कामी निविदा मागविणेबाबत (मुख्य लेखा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभाग अंतर्गत कोव्हीड-१९ अंतर्गत औषध फवारणी करणेकरीता औषध फवारणी स्प्रेइंग पंप खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» टेंडर नोटीस क्र. ५५/२०२०-२१ - काम अनुक्रमांक १ - मुदतवाढ १ ली (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ४ (शहर अभियंता कार्यालय)
» शुद्धीपत्रक - कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे आरोग्याधिकारी पद ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत मुलाखत जाहिरात
» कोटेशन नोटीस - स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत शहरातील कंटेनरमुक्त केलेल्या ठिकाणी लोखंडी बोर्डवर लेटरिंग करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा एम.आर.देसाई फ़िजिओथेरपी सेंटर करिता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ५५ - कोमनपा बायोगॅस प्रकल्पासाठी नवीन पाईप लाईन टाकणे (शहर पाणीपुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - इन्व्हर्टर करीता 12V-65AH SMF Battery जुनी बटरी देऊन नवीन बटरी खरेदी करणेबाबत (राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता ग्लुको मीटर पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता एक्स-रे इनव्हलप पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा फ़िजिओथेरपी सेंटरकरिता अल्ट्रासाउंड मशीन दुरुस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले मॅटर्नीटी ओ.टी. करिता व्हर्टिकल ऑटोक्लेव्ह मशीन दुरस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले मॅटर्नीटी ओ.टी. करिता हॉरीझोंटल ऑटोक्लेव्ह मशीन दुरस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - संगणक वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेकामीचे दरपत्रक मागणीबाबत (क्षयरोग नियंत्रण कक्ष)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» जाहीर निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ३ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकडील स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत १०४ ऑटो टिपर वाहनांची पंक्चर काढणेकामी ठेकेदार नेमणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कडील जेटींग मशीन क्र. एम.एच.०९-५३५ करिता पी.टी.ओ. गिअर बॉक्स असेम्ब्ली खरेदी करणे (कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह येथे स्टेज खालील पाण्याच्या टाकीचे लाकडी दरवाजे दुरुस्त करणे व इतर अनुषंगिक दुरुस्तीची कामे करणे (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» जाहीर निविदा नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका बायोगॅस प्रकल्पासाठी नवीन पाईप लाईन टाकणे (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन - कोमनपा च्या आरोग्य विभागाकरीता व्हेन्त्युज वुईथ सक्शन मशीन डिजीटल खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई रुग्णालयाकडे भुलतज्ञ वैद्यकीय अधिकारी पदांची केस बेसिस तत्वावर पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमार्फत स्क्रॅप बसेसमध्ये शौचालय तयार करणे कामासाठी सीलबंद दरपत्रक सादर करणेबाबत
» कोल्हापूर महानगरपालिका अग्निशमन विभागाकडे फायरमन या संवर्गातील ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र ३७/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर प्रकटन - २०२० - पावसाळ्यामध्ये विजेचा झटका लागू नये याकरिता नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घेणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - संगणक विभागाचे कामकाजासाठी लॅपटॉप खरेदी करणेबाबत.. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत विविध विभागांतील संगणक, प्रिंटर, इ. ची देखभाल दुरुस्तीसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत... (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी भाडे तत्वावर १० क्यू क्षमतेचे हायवा टिपर वाहन घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागासाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी भाडे तत्वावर जे.सी.बी. वाहन घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा क्र २८ - शुद्धिपत्रक क्र. २
» कोटेशन नोटीस - गवत विक्री लिलाव (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कामकाजासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग सॉफ्टवेअरचे लायसन्स खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र ३७/२०२० - कोमनपा अंतर्गत कसबा बावडा झूम प्रकल्प येथे स्लरी प्लांटकरिता थ्री फेज एल.टी. कनेक्शन घेणे - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा च्या आरोग्य विभागाकरिता साहित्य उपलब्ध करून देणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ऑटोमॅटिक सॅनीटायझर मशीन खरेदी करणेबाबत (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» जाहीर निविदा - पाणी टँकर पुरवठा करणे (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» टेंडर नोटीस २८ - शुद्धीपत्रक १ (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका पर्यावरण सध्यस्थिती अहवाल तयार करणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोमनपा आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन करार तत्वावर विविध पदासाठी भरतीकरीता उमेदवारांची निवड यादी
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ३७/२०२० प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्यु विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र. ३४ - कोमनपा प्र. क्र. ५९ नेहरूनगर येथील आयसोलेशन रुग्णालयाकडील ५ HP मोटर रीवायांडीग करणे (विद्युत विभाग)
» अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. २९/११/२०१९ पर्यंतची प्रतीक्षा यादी
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाकरीता हँडग्लोव्हज - रबरी खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाकरीता कोव्हीड-१९ अंतर्गत औषधे व तदअनुषंगिक साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» स्टाफ नर्स व मिश्रक तथा लिपिक या पदांची गुणानुक्रम यादी
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» टेंडर नोटीस क्र. ३० - कोमनपा राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार सिटी प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिटकरीता भाडेतत्वावर वाहन पुरविणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे डी.एन.शिरके फ़िजिओथेरपी सेंटर करीता अल्ट्रासाऊंड जेल, प्लास्टिक मायक्रो टेप खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस २९ - प्र. क्र. ६३ सम्राटनगर येथे ठीकठिकाणी पोल उभे करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सन २०२०-२१ करीता घरफाळा बिले छपाई ७० जीएसएम कागद वापरून, सिंगल कलर, पाठ पोठ छपाई, ए/४ साईजमध्ये इकडील पसंत केले नमुनेनुसार (भांडार विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २८ - (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल येथे जनरेटर खरेदी करून जागेवर बसवून समाधानकारक ट्रायल देणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे केबिन येथे फर्निचर साहित्य पुरविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे मुख्य कक्षामधील वॉलपेपर बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे अँटी चेंबरमधील वॉलपेपर बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मा. स्थायी समिती सभापती केबिन येथे खुर्च्या पुरविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर शहर हद्दीतील पथदिव्यांकारिता सर्व्हिस वायर खरेदी करणेबाबतचे कोटेशन मागविणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालय व आयसोलेशन रुग्णालयकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डेटा सेंटरसाठी नवीन युपीएस यंत्रणा खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र १७ - प्र.क्र. ०९ कदमवाडी कपूर वसाहत मध्ये ठिकठिकाणी नवीन उंच पोल उभे करून स्ट्रीट लाईटची सोय करणे - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» फेब्रुवारी-मार्च २०१९-२० बिलिंग सायकलसाठी बिल जनरेशन (पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - १० क्यू. मीटर क्षमतेचे आयवा डम्पर भाड्याने पुरविणेबाबत (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
» कोटेशन नोटीस १० - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या शाळांना वॉटर प्युरीफायर मशीन पुरविणेबाबत (महिला व बालकल्याण समिती)
» जाहीर टेंडर नोटीस क्र. १७३ - दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल व सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या फिजिओथेरपी सेंटरकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र 180 - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र 168 - तिसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आयसोलेशन रुग्णालय येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - जाहीर ई-निविदा क्र. १८०/२०२० प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» कोटेशन नोटीस - आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम २०१९-२०
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम २०१९-२० अंतर्गत विविध संवर्गातील निवड यादी तसेच प्रतीक्षा यादी
» कोटेशन नोटीस - नमूद केलेप्रमाणे लोखंडी बोर्ड लावणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - भटकी व मोकाट कुत्री पकडणेकामी साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» जाहीर टेंडर नोटीस क्र. १७३ - प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पंचगंगा स्मशानभूमीकडील अनघड लाकूड इकडील आवश्यक साईजप्रमाणे फोडून व रचून देणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा पंचगंगा हॉस्पिटलकडील Defibrillator Machine दुरुस्तीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता NST Machine - FM7000 खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील Meditronics कंपनीचे Diagnox 500 MA एक्सरे मशीन दुरुस्ती करणे (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६३/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे आवश्यक उपकरणे व साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे कोरोना विषाणू विलगीकरण कक्षाकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढीकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कसबा बावडा झूम प्रकल्प येथील डांबरी प्लांटकरीता ३ फेज ३.७ KW मोटर खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - नोटीसमध्ये नमूद साहित्यांची छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
» जाहीर कोटेशन नोटीस - मा. महापौर कार्यालयात साधा चहा, स्पेशल चहा व कॉफी पुरविणेबाबत (नगरसचिव विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या रक्तपेढीकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कर्मचारी दवाखानेकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Yankur Suction Set खरेदी करणेबाबत (भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कर्मचारी दवाखानेकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - बायानॉक्यूलर मायक्रोस्कोप AMC दरपत्रक मागणी नोटीस (राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम, कोमनपा)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Spinal Needle No. 26 खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Sr. Alkaline Phospatase खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विवाह नोंदणी कार्यालयासाठी कलर प्रिंटर खरेदीबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल करीता Biomedic ECG Roll 80 x 20 खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल करीता Meditronics Dignox 500 MA खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Ventilator साठी आवश्यक असणाऱ्या बॅटरी खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत विविध विभागाकडील ठोक मानधन करार तत्वावरील सर्व भरतीबाबत सूचना (सामान्य प्रशासन विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६३/२०२० - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र. १७६ - लोकराजा राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्मारकाचा लोकार्पण सोहळ्यातील एलइडी स्क्रीन, ड्रोन व कॅमेरा ऑपरेटरबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र. १७५ - कोल्हापूर महानगरपालिका रक्तपेढी विभागाकडील नवीन UPS खरेदी करणे व नवीन बॅटरी खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा भांडार विभागाकडील मागणीप्रमाणे वेतन पत्रक छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १७३ (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा. बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत जीवरक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्वावर भरती
» महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडील विविध पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम सन २०१९-२०
» महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक व सहा. बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका - दुबार रेशन कार्ड फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग) (जुनी यादी)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कागदपत्रे मुदतीमध्ये जमा न केलेले फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग) (जुनी यादी)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - फेरीवाला सर्व्हे यादी (इस्टेट यादी) (जुनी यादी)
» कोटेशन नोटीस - X-Ray Film खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - महापौर चषक फुटबॉल स्पर्धा २०२० अंतर्गत कोल्हापूर स्पोर्ट्स असोसिएशनकडील वरिष्ठ गटातील नोंदणीकृत १६ संघातील ३०९ भारतीय/स्थानिक फुटबॉल खेळाडूंचा अपघात विमा एक वर्षे कालावधीकरीता (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ३१/१२/२०१९ रोजी प्रतीक्षा सूची
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - पंडित दिन दयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प नागरी सुविधा केंद्रांसाठी नवीन युपीएस यंत्रणा खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनु.जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी करणेकरीता हजर राहणेबाबत
» टेंडर नोटीस क्र. १६३ - पवडी प्रकल्प विभाग
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनु.जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी करणेकरीता हजर राहणेबाबत
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक व सहा.बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» शुध्दीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत विविध पदांसाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» शुध्दीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका विद्युत विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत विविध पदांसाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका विद्युत विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोटेशन नोटीस - प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेकामी (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» कोल्हापूर महानगरपालिका व कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – गुण तालिका
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा प्र.क्र. ९ कपूर वसाहत येथील मनपा दवाखाना पिछाडीस नवीन बांधलेल्या हॉल करीता वायरिंग करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सन २०१९-२० चे सुधारित व सन २०२०-२१ चे नवीन अंदाजपत्रक कागदासह इकडील सुचणेप्रमाणे व नमुनेप्रमाणे छपाई करणे (भांडार विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४३/२०२० प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Electrolyte Reagent Pack खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - कनिष्ठ लिपिक - कोमनपा, कनिष्ठ लिपिक - केएमटी, जलयंत्रवाचक, वाहक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - वाहन चालक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - शिपाई, पहारेकरी, ड्रेसर
» कोटेशन नोटीस - जनजागृतीदर्शक आशय असणारे डिजीटल बोर्ड एम. एस. फ्रेमवर चिटकवणे (पेस्टींग) करणे, जागेवर बसविणे व परत जमा करणे - (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - कनिष्ठ लिपिक - कोमनपा, कनिष्ठ लिपिक - केएमटी, जलयंत्रवाचक, वाहक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - वाहन चालक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - शिपाई, पहारेकरी, ड्रेसर
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४८/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४३/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९-२० - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – पात्र उमेदवारांची यादी – कनिष्ठ लिपिक
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – अपात्र उमेदवारांची यादी – कनिष्ठ लिपिक
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – पात्र उमेदवारांची यादी – वाहक (कंडक्टर)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – अपात्र उमेदवारांची यादी – वाहक (कंडक्टर)
» शुद्धीपत्रक 3 - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» शुद्धीपत्रक 3 - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस - पी.टी.ओ. गिअर बॉक्स असेम्ब्ली खरेदी करणे (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ४ स्ट्रोक ग्रास कटर मशीन (पेट्रोल) खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - जीपीएस यंत्रणा खरेदीबाबत अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस - वेब कॅमेरा व पीसी स्पीकर खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» शुद्धिपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस ११४ - दुसरी मुदतवाढ (केएमटी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - फोमची गादीचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - २ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र 139 - कोमनपा विदयुत विभाग कडून विविध ठिकाणी टेंपररी विदयुत रोषणाई करणे (विद्युत विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोटेशन नोटीस क्र. १३८ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस ११४ - (केएमटी विभाग)
» शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस - पाणीपट्टी विभागांतर्गत स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी नवीन ब्ल्यूटूथ डॉट मॅट्रीक्स प्रिंटर खरेदी करणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - औषध खरेदी करणेकामी दरपत्रक मागणी नोटीस (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» कोटेशन नोटीस - अँटी रॅबीज व्हॅक्सीन (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस क्र. ११४ - केएमटी विभाग
» कोटेशन नोटीस १ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस २ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस ३ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे नमुन्याप्रमाणे पाणी मीटर रीडिंग पुस्तके ४०० नगांची छपाई करणेबाबत (पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील शहरातील चार जलशुद्धीकरण केंद्रांना पाणी नमुने तपासणी करीता लॅबोरोटरी साहित्य पुरवठा करणेबाबत (पाणी पुरवठा विभाग)
» टेंडर नोटीस १३३ (विद्युत विभाग)
» विविध साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विविध साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Haemoglobin test strip (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालकांची नियुक्ती करणेसाठी जाहिरात "वॉक-इन-इंटरव्यू" (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढीकडील Elissa Reader Machine दुरुस्ती करणे (आरोग्य विभाग)
» शुद्धीपत्रक - टेंडर नोटीस १०६ - कोल्हापूर महानगरपालिकेअंतर्गत नवीन ई-गव्हर्नंस प्रकल्प प्रक्रिया राबविणेबाबत...(संगणक विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - परीक्षेबाबत सूचना
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अग्निशमन विभागासाठी मल्टीपर्पज नोझल खरेदी करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग अंतर्गत १०४ ऑटो टिपर वाहनांना नंबर प्लेट बसविणेबाबत (आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत दिसेल जेनरेटर यंत्रणेची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - मा. महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यांचे अभ्यास दौऱ्यासाठी कोल्हापूर ते हैद्राबाद व हैद्राबाद ते कोल्हापूर या प्रवासासाठी कोटेशन (महिला व बालकल्याण समिती)
» कोमनपाकडील इस्टेट विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर जीवरक्षक पदाचे भरतीसाठी जाहिरात (रवका विभाग)
» टेंडर नोटीस ११६ - कोमनपाकडील सन २०१९-२० सालचा पर्यावरण अहवाल तयार करणेबाबत (शहर पाणीपुरवठा ड्रेनेज विभाग)
» कोटेशन नोटीस ३ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस २ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस १ (आरोग्य विभाग)
» निविदा क्र. ११३ - Purchase E-Learning Software for primary municipal schools certified by Balbharti as per syllabus of Maharashtra state (प्राथमिक शिक्षण समिती)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील श्री भास्करराव जाधव वाचनालय व शाखांसाठी १५ नग कपाटे खरेदी करणेबाबत. (भास्करराव जाधव वाचनालय)
» टेंडर नोटीस – कोल्हापूर महानगरपालिकेत फेस रिकाग्निशन बायोमेट्रिक यंत्रांचे इनस्टॉलेशन करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस – स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी डॉट मॅट्रीक्स प्रिंटरसाठी बॅटरीसाठी खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस – अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयासाठी ऑल इन वन प्रिंटर व अतिरिक्त टोनर खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेत ठोक मानधन व करार तत्त्वावर लघुलेखक पदासाठी भरती
» कोटेशन नोटीस – Glycometer Strip (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – LED Surgical Lights Pixel Series (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस १०६ - कोल्हापूर महानगरपालिकेअंतर्गत नवीन ई-गव्हर्नंस प्रकल्प प्रक्रिया राबविणेबाबत...(संगणक विभाग)
» छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील सिटी पोईंट या इमारतीच्या केएमटी चा बेसमेंटमधील रिक्त गाळा गोडाऊनकरीता मासिक भाडे तत्त्वावर देणेचा आहे - केएमटी विभाग
» कोल्हापूर महानगरपालिकापरिवहन उपक्रमाची बिंदू चौक येथील खुली जागा वाहनांच्या पार्किंगकरीता पे अँड पार्क या तत्वावर ठेका पद्धतीने एक वर्ष कालावधीकरीता देणे - केएमटी विभाग
» कोटेशन नोटीस - सि.स. नं. ४६२ अ/३ या मिळकतीमध्ये दर्शन मंडप इमारतीचे बांधकामाच्या अनुषंगाने Plane Table Survey करणे (प्रकल्प विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ७७ - चौथी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ८३ - तृतीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस – एअर कॉम्प्रेसर खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस १११ (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस ११२ (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस ११३ (केएमटी)
» निविदा क्र. ६१ – तिसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ७७ - तृतीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ८३ - द्वितीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ९४ - द्वितीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. 88- प्रथम मुदतवाढ (पवडी विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. 94- प्रथम मुदत वाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. 83- प्रथम मुदत वाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस ५६ – दुसरी मुदतवाढ (घरफाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस ९४ (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील प्रदूषणकारी स्क्रॅप मटेरिअलची ई-निविदा मागवून विक्री करणेबाबत टेंडर नोटीस (केएमटी)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, पंचगंगा रुग्णालय, आयसोलेशन रुग्णालय येथे क्लोज सर्किट टीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत.
» टेंडर नोटीस ८८ (प्रकल्प विभाग)
» भास्करराव जाधव वाचनालयासाठी पुस्तके व नियतकालिके खरेदी करणेबाबत टेंडर नोटीस - प्रथम मुदतवाढ
» सुभाष स्टोरकडील जेटिंग मशीन करिता हाय प्रेशर पाईप व नोझल खरेदी करणेकरिता कोटेशन नोटीस – (वर्कशॉप विभाग)
» टेंडर नोटीस ६७
» टेंडर नोटीस ६८
» टेंडर नोटीस ७२
» टेंडर नोटीस ७३
» टेंडर नोटीस ७५
» टेंडर नोटीस ७८
» टेंडर नोटीस ७९
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती – निवड यादी
» टेंडर नोटीस क्र. 61 – प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग )
» कोटेशन नोटीस – (केएमटी)
» टेंडर नोटीस क्र. ६५ – प्रथम मुदतवाढ (घरफाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती
» कोटेशन नोटीस (नगदी विभाग)
» भास्करराव जाधव वाचनालयासाठी पुस्तके व नियतकालिके खरेदी करणेबाबत टेंडर नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
» कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» पंचगंगा हॉस्पिटल येथे १० केव्हीए क्षमतेचे जनरेटर दुरुस्त करणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» पाणीपुरवठा विभागाकडील लिपी ६३१२ Line Matrix Printer दुरुस्तीबाबत कोटेशन नोटीस (संगणक विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका – पंडित दिन दयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा
» कोटेशन नोटीस - 57 mm Thermal Paper Roll (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Pneumatic Digital Tourniquette (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – मोरॅटिक अॅसिड (एचसीएल) (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – लोखंडी खुरपी (Tata Company) (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – Led Apran (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – ECG Roll (आरोग्य विभाग)
» भाडे तत्त्वावर गाडी घेणेकामी कोटेशन (एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी कोल्हापूर)
» राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती निवेदन
» जाहीर कोटेशन क्र. ६३ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोमनपा आयुक्त निवास येथे सोलर रुफ टॉप ऑन ग्रीड सिस्टीम बसविणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग) – पहिली मुदतवाढ
» पंचगंगा व इतर स्मशानभुमीकडील अनघड लाकुड फोडणे कामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - 2 (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - 1 (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – मुलाखतीबाबत नवीन सूचना
» टेंडर नोटीस क्र. ६१ – कोल्हापूर महानगरपालिकेचे विविध मार्केट मधील रिक्त दुकान गाळे भाडेने देणे (इस्टेट विभाग)
» बायोमेट्रिक यंत्रणा देखभाल दुरुस्ती कोटेशन नोटीस (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ४३ – दुसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ७ (अ.क्र. १ ते ७) – दुसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २१ – पहिली मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महानगरपालिकेमधील पूरग्रस्त भागांमध्ये स्वच्छतेकरिता साफसफाई सेवक व यंत्रणा पुरविणेकरिता ठेकेदारांची नियुक्तीबाबत
» टेंडर नोटीस क्र. ३४ – तिसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती
» कोमनपा आयुक्त निवास येथे सोलर रुफ टॉप ऑन ग्रीड सिस्टीम बसविणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – मुलाखतीबाबत सूचना
» गवत विक्री लिलाव – जाहीर नोटीस (इस्टेट विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. ४३ – पहिली मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. ३४ – दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – पात्र उमेदवारांसाठी लेखी परीक्षेबाबत सूचना
» कोटेशन नोटीस – ४६ (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस ( राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – पात्र उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – अपात्र उमेदवारांची यादी
» श्री भास्करराव जाधव वाचनालय टेंडर नोटीस क्र. ४४
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – पात्र विद्यार्थांची यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – प्रतीक्षा यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – पात्र यादी व प्रतीक्षा यादी करिता अपेक्षित गुण प्राप्त न करणारे विद्यार्थी यादी
» कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - २ (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ३४ – प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» दसरा चौक मैदान व शाळा नं ९, राजारामपुरी मैदान भाडेने देणेबाबत – दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ४३ (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनुकंपा यादी सन-२०१८ ची प्रतिक्षा सुची
» शुद्धीपत्रक (निविदा क्र ३३)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर पदभरती
» अशोक लेलॅण्ड बसेसना लागणा-या काचा पुरवणे (KMT)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» Tender Notice - Empanelment of Solar Power Consultant
» बिंदू चौक येथील के.एम.टी. पे अँड पार्क परिसरात सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा पुरवठा करणे व इन्स्टॉल करणे
» सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे स्त्री रोग तज्ञ व भूलतज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांचे पॅनेल तयार करणेकरीता केस बेसिस तत्वावर पदे भरणे
» दसरा चौक मैदान व शाळा नं ९, राजारामपुरी मैदान भाडेने देणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – २ (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत M.I.S. तज्ञ व सिटी को अॉर्डिनेटर हे पद ठोक मानधन तत्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका ठोक मानधन तत्वावर सहा.अभियंता (विद्युत), बागा अधिक्षक व सहा.बागा अधिक्षक या पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९
» दिनद्याळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत समुदाय संघटक कंत्राटी पदभरती
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 1
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 2
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 3
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 4
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 5
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 6
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील सार्व.उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक, सहा.बागा अधिक्षक पदासाठी कंत्राटी पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील विद्युत विभागाकडील सहा. अभियंता विद्युत पदासाठी कंत्राटी पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१९-२० अंतर्गत सिटी-को-ऑर्डिनेटर अधिक्षक पदासाठी कंत्राटी पदभरती
» स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणेकरिता टेंडर डॉक्युमेंट व करारपत्र करणेसाठी सल्लागार नेमणेकामाची कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील स्वच्छ सर्वेक्षण 2019-20 करीता पर्यावरण अधिकारी व माहिती, शिक्षण व संवाद अधिकारी या पदांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
» कुत्रा निर्बिजीकरण करणेकामी कुत्रांना ठेवणेसाठी पिंजरे खरेदी करणेकामाची कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा. बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन करारतत्वावर भरती
» कुत्रा निर्बीजीकरण करणेकामी औषध खरेदीकामाचे कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2018-19 अंतर्गत पर्यावरण अधिकारी, माहिती शिक्षण संवाद अधिकारी व एम.आय.एस. तज्ञ हि पदे ठोक मानधन करारतत्वावर भरती
» निवडणूक खर्च – अंतिम दर तक्ता
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/१
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/२
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/३
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/४
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/५
»
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/१
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/२
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/३
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/४
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/५
» सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम – NGO – Laboratory Technician Scheme सहभागाबाबत
» सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम – NGO – Laboratory Technician Scheme सहभागाबाबत
» सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
» कुत्रा निर्बिजीकरण केंद्रावर ऑफिस कामकाजाकरीता टेबल खरेदी करणेकामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» झाडांच्या कुंडया कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा.बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन करारतत्वावर भरणेकरीताचा जाहिरात
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. २८ – सिद्धार्थ नगर) – अंतिम मतदार यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. ५५ – पद्माराजे उद्यान) – अंतिम मतदार यादी
» यशवंतराव चव्हाण (केएमसी) कॉलेज – कोटेशन नोटीस
» डिजीटल व्हिनायल बोर्ड व स्टिकर्स खरेदी करणेकामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» इस्टेट विभाग – टेंडर नोटीस १०० - मत्स्यालयासाठी इमारत भाडेने देणे – दुसरी मुदतवाढ
» कोल्हापूर महानगरपालिका - जनसंपर्क अधिकारी या पदासाठी ठोक मानधन तत्वावर भरती जाहिरात
» आरोग्य विभाग - एनसीडी कार्यक्रमाचे रजिस्टर छापून मिळणेबाबत कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. २८ – सिद्धार्थनगर) – प्रारूप मतदार यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. ५५ – पद्माराजे उद्यान) – प्रारूप मतदार यादी
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» सामान्य प्रशासन विभाग – सन २०१८ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४
» सामान्य प्रशासन विभाग – सन २०१८ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते वर्ग ३
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» क|| बावडा येथील झूम प्रकल्प येथील डांबरी प्लांट कंट्रोल पॅनल दुरुस्त करणेबाबत (कोटेशन - विद्युत विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – १०७ (वर्कशॉप विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – ९९ (वर्कशॉप विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – १०२ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस निवडणुकीच्या कामाकरीता लागणा-या औषध खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस ११४ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस Anti Rabbies Vaccine(ARV) खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस Blood Collection Monitor खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस Multipara Monitor खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र १०७ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस १ Kv UPS खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» कोल्हापूर महापालिका परवाना विभाग २०१९-२०२० मध्ये रद्द करण्यात येण्याऱ्या परवाना धारकांची यादी
» कोटेशन नोटीस मालमत्ता कर(Property Tax) बिल मुद्रण (केएमसी स्टोअर विभाग)
» कोटेशन नोटीस चहा, कॉफी पुरवणे ( महापौर कार्यालय )
» कोटेशन नोटीस Air Conditioning and Generator repair (विद्युत विभाग )
» कोटेशन नोटीस कोल्हापूर महानगरपालिका धन्वन्तरी रुग्ण कल्याण समिती पंचगंगा रुग्णालय
» कोटेशन नोटीस Battries and UPS (विद्युत विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९९ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ९४ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस डिजीटल बोर्ड करिता एम. एस. फ्रेम तयार करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» NULM अंतर्गत विविध पदांच्या पात्र उमेदवारांची मुलाखत नोटीस
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र १०० (इस्टेट विभाग)
» मा. आयुक्त यांनी २/३/२०१९ रोजी अखेर मंजुरी दिलेल्या कामाची यादी
» दुसरी मुदतवाढ लॅण्डफिल साईट कॅपिंग करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Mutichannel Pipettes खरेदीसाठी (आरोग्य विभाग )
» NULM अंतर्गत विविध पदांच्या पात्र उमेदवारांची यादी
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र १०२ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस प्लास्टिक डस्टबिन खरेदीसाठी (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ लॅण्डफिल साईट कॅपिंग करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र ११४ (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम "कंत्राटी वाहन चालक वॉक-इन-इंटरव्हियू "
» कोटेशन नोटीस(आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस LCD Projector खरेदी करणे (आरोग्य विभाग )
» राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (N H M ) अंतर्गत कंत्राटी पद भरती २०१८-२०१९
» कोटेशन नोटीस घरफाळा विभागाचे स्टीकर्स तयार करणेकामी(भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ९२ (विदयुत विभाग)
» टेंडर क्र १०७ (वर्कशॉप विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका "पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा "
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९५ (इस्टेट विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ८९ (इस्टेट विभाग)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ७४ (इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र १०० (इस्टेट विभाग )
» कोटेशन नोटीस एम . एस पोळ उभा करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस डिजिटल बोर्ड तयार करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस सॉफ्ट रोल खरेदी करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस फॉगिंग मशीन सायलेन्सर रिपेअरी करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस ए. पी. एफ. सी. पॅनल दुरुस्त करणे (विद्युत विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९४ (के. एम. सी . वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस स्वच्छ सर्व्हेक्षण अंतर्गत कार्यालयीन कामकाजाकरिता डायरी छपाई करून घेणेकामी
» प्लास्टिक बंदी बाबत जन जागृतीपर आशय असणारी ऑडीओ व व्हिडीओ जाहीरात तयार करणेबाबत कोटेशन
» Request for Proposal (RFP) for Selection of Contractor for Scientific Capping and Operation and Maintenance of open dumped waste at KasabaBawada, Kolhapur
» टेंडर नोटीस क्र १०२ (इलेक्ट्रिकल विभाग )
» कोटेशन नोटीस कपाटे खरेदी करणे कामी ( भास्करराव जाधव वाचनालय विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८९ (इस्टेट विभाग )
» टेंडर नोटीस क्र ९९ (KMC Workshop)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ९२ (इलेक्ट्रिकल विभाग )
» कोटेशन नोटीस ICU MATTERS व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस Total Protein व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस C-ARM (आरोग्य विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७४ (इस्टेट विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७९ (KMC Workshop Department)
» कोटेशन नोटीस Thermal printer Roll Sony grade I खरेदीकरणे कामी (आरोग्य विभाग )
» "कंत्राटी वाहन चालक" वॉक-इन-इंटरव्ह्यू (KMT Department)
» कोटेशन नोटीस Suction Machine Compton मोटर खरेदीकरणे कामी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस राष्ट्रीय प्लस पोलिओ लसीकरण मोहीम (आरोग्य विभाग )
» टेंडर क्र ९४ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» महिला लैंगिक सतावणूक तक्रार निवारण समिती
» कोटेशन नोटीस पेस्ट कंट्रोलिंग (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस राष्ट्रीय प्लस पोलिओ लसीकरण मोहीम (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८७ (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८५ (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७४ (इस्टेट विभाग )
» कोटेशन नोटीस कॉम्पुटर साहित्य खरेदीकरणेकामी (Computer Department)
» कोटेशन नोटीस डिजिटल बोर्ड चारी बाजूस रिबिडिंग करणेकामी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Electrolyte Analyzer खरेदीकामी(आरोग्य विभाग)
» जाहीर टेंडर नोटीस ८५(आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस ९२( विदयुत विभाग)
» जाहीर टेंडर नोटीस ८९(इस्टेट विभाग)
» जाहीर टेंडर नोटीस ८८
» जाहीर टेंडर नोटीस ८७(आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिके मार्फत दिव्यांग लाभार्थी यांना प्रशिक्षण देणे कामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य प्रशासन)
» Quotations Notice for Providing and fixing Alluminium column sheet as per directed by site Engineer (बांधकाम विभाग)
» Quotations Notice for Providing and laying stones in cement morter (बांधकाम विभाग)
» Quotations Notice for Removing of water hyacinth from Ambedkar Garden Hanuman lake kasaba bavada kolhapur (बांधकाम विभाग)
» ई-कोटेशन नोटिस क्र ९० (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोटेशन नोटीस LED LIGHT बसवणे कामी(आरोग्य विभाग)
» होर्डिंग दर पत्रक (इस्टेट विभाग)
» ई-कोटेशन नोटिस हाय प्रेशर पाईप व नोजल खरेदी करणेकामी(कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» टेंडर क्र ८२( इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटिस बाळेकुंद्री भाजी मार्केट नवीन हॉलकरिता वायरिंग करणेकामी (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटिस को.म.न.पा. भगवान महावीर दवाखाना हॉलकरिता वायरिंग करणेकामी (विदयुत विभाग)
» महिला व बालकल्याण समिती मार्फत पिठाची गिरण अथवा ओला मसाला मशीन मागणी अर्ज
» कोटेशन नोटिस जाहिरात फलक प्रिंट कामी( घरफाळा विभाग)
» कोटेशन नोटिस पॉली अॅल्युमिनियम क्लोराइड पावडर खरेदीकरणे कामी(पाणीपुरवठा विभाग)
» शौचालयाच्या ठिकाणी रॅम्प बसविणेकामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस ७८(औषध भांडार विभाग)
» टेंडर नोटीस ७९(कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस X-ray film खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Shodowless Honging Double dome LED Lomp खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Sliding seat,Hand Exercise table खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण शिवणयंत्र मशीन वाटप करणेच्या अर्जाचा नमुना (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागाकडे बायोमेट्रिक यंत्रणा वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत.
» टेंडर क्र.७४ (इस्टेट विभाग)
» निवड व प्रतीक्षा उमेदवार यादी- पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे(आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या जागेवर स्वखर्चाने विकास कामे करणे कामी जाहीर नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका परवाना विभागाचे वतीने एक दिवसात परवाना शिबीर
» कोटेशन नोटीस सुका कचरा संकलन करणेसाठी मोठे बोद खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस वाश बेसिन बसवणे कामी(आरोग्य विभाग)
» ठोक मानधन व करारतत्वावर अस्थिरोग तज्ञ पात्र उमेदवारांची निवड यादी(आरोग्य विभाग)
» ठोक मानधन व करारतत्वावर पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे भरती(आरोग्य विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ ई-निविदा सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» ठोक मानधन व करारतत्वावर फिजीओथेरपिस्ट पात्र उमेदवारांची निवडयादी(आरोग्य विभाग)
» टेंडर क्र ७० (विदयुत विभाग)
» करारतत्वावर तांत्रिक सल्लागार पदे भरती(कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन विभाग)
» गोवर रुबेल लसीकरण मोहीम(आरोग्य विभाग)
» ठोक मानधन व करारतत्वावर फिजीओथेरपिस्ट पदे भरती(आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणे बाबत दिनांक ३१/१२/२०१७ रोजीची प्रतीक्षा यादी
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ५९ (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ६३ (विदयुत विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ६२ (विदयुत विभाग)
» डिजीटल एक्स-रे तपासणी व रिपोर्टिंग करिता दरपत्रक मागवणी नोटीस(क्षय रोगनियंत्रण सोसायटी व आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस खेळाच्या ठिकाणी पोस्टर लावणे(आरोग्य विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ६१(इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र ६४ (जनसंपर्क कार्यालय)
» पहिली मुदतवाढ ई-निविदा सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» कोटेशन नोटीस ३६w/४०w ट्यूब खरेदी करणे कामी(विदयुत विभाग)
» ई- कोटेशन टेंडर नोटीस क्र ६५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोटेशन नोटीस महावीर गार्डन मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस (कार्यशाळा विभाग)
» टेंडर क्र ६३ (विदयुत विभाग)
» टेंडर क्र ६२ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस मा आयुक्त निवास येथील विहीरीवरील पाण्याची मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
» टेंडर क्र ६१ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस निवडणूक कार्यालय येथे सी.सी.टी.वी बसवणे कामी(संगणक विभाग )
» कोटेशन नोटीस Anti Rabbies Vaccine खरेदी कामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस पंचगंगा स्मशानभूमीसाठी जळाऊ लाकूड पुरवठा करणे कामी (आरोग्य व स्मशानभूमी विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ५३(Library Department)
» टेंडर नोटीस ५९ (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
» कोटेशन नोटीस केशवराव भोसले नाटयगुह येथील वातानुकुलित यंत्रणा सुस्थितीत करणेकरिता (विद्युत विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ४६ (महिला वबालकल्याण विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ५३(Library Department)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे मानसेवी तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी नियुक्त करणेबाबतची जाहिरात
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस 43 (विदयुत विभाग)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(झेरॉक्स, प्रिन्ट,कलर झेरॉक्स काढून देणेकामी)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(मंड पंप खरेदी करणेकामी)
» जाहीर सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» सहावी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं . ११ (इस्टेट विभाग )
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३७(विद्युत विभाग )
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३१(विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(ऑटोक्लेब उपकरण खरेदी)
» अग्निशमन विभाग कोटेशन नोटीस
» शुद्धिपत्रक क्र ४ टेंडर नोटीस २४
» भास्करराव जाधव वाचनालय विभागाचे टेंडर नोटीस क्र.५३
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस ४६ (महिला वबालकल्याण विभाग)
» पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ भरती निवड यादी
» टेंडर नोटीस ५२ (महिला वबालकल्याण विभाग)
» जाहीर सूचना क्र. ०८/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्रंमाक ४३(विदयुत विभाग)
» शुध्दीपत्रक पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ पदाकरिता मुलाखत
» सन २०१७ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते वर्ग ३
» सन २०१७ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४
» पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ पदाकरिता मुलाखत
» २७६ कोल्हापूर उत्तर भागातील मयत,दुबार,स्थलांतरी मतदारांची वगळणी यादी
» २७४ कोल्हापूर दक्षिण भागातील मयत,दुबार,स्थलांतरी मतदारांची वगळणी यादी
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(बायो कचरा प्रमाणपत्र मुद्रण खरेदी)
» विदयुत विभाग कोटेशन नोटीस(कोल्हापूर शहर हद्दीतील पथदिवे मेटेनन्स करिता ३६/४० वॅट ट्यूबचे कोटेशनबाबत)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(APRON,GLOVES,MASK )
» कोटेशन नोटीस जिम साहित्य खरेदी
» विदयुत विभाग कोटेशन नोटीस
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३७(विद्युत विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३१(विद्युत विभाग )
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम सुधारित दरपत्रक
» शुद्धिपत्रक कोटेशन नोटीस ४५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» शुद्धिपत्रक क्र. ३ टेंडर नोटीस नं. २४ (P W D Project Department)
» निविदा सूचना क्र. ४७ (कोल्हापूर महानगरपालिका वर्कशॉप विभाग)
» पहिली मुदतवाढ निविदा सूचना क्र. ०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» टेंडर क्र. ७/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(vehicle on rent)
» कोटेशन नोटीस ४५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» टेंडर नोटीस ४६ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Hydrolic Operation Table)
» इस्टेट विभागाचे जाहीर कोटेशन नोटीस (दसरा चौक व राजारामपुरी मैदानाचा काहीभाग भाडे तत्वावर देणेंकामी)
» निविदा सूचना क्र. १०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» निविदा सूचना क्र. १०७/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» निविदा सूचना क्र. १०८/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» टेंडर क्र. ४१(आरोग्य विभाग)
» टेंडर क्र. ४२(आरोग्य विभाग)
» जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० - ध्वनी प्रदुषण व अनधिकृत मंडप उभारणी संदर्भातील तक्रारी प्राप्त करून घेणेसाठी संपर्क टोल फ्री क्रमांक, मोबाईल/व्हॉट्सअप क्रमांक व इ-मेल आयडी.
» टेंडर नोटीस क्र. ४३ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - डेंग्यू आजाराविषयी व प्रतिबंधात्मक उपाय योजनासंबंधी माहिती देणेसाठी डिजीटल बॅनर तयार करून घेणेबाबत(आरोग्य विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३१(विद्युत विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३७ (विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AIR Compreser)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vaporizer for sevoflurance and Isoflurance)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस( डेंग्यु चित्रिकरण)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(वजन काटा खरेदी)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३८ (आरोग्य/स्मशान विभाग)
» संगणक विभाग कोटेशन नोटीस(Dot Matrix Printer)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६(विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AUTOCLOVE MACHINE)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP HANGING)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP ON STAND)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(THARMAL PRINTER)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vertical Stenless Stell container for velesium)
» शुद्धिपत्रक क्र २ टेंडर नोटीस क्र १९ (PWD Department)
» पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपातत्वावरील उमेदवाराची प्रतिक्षासूची यादी
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस
» औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका विभागीय परीक्षेचा निकाल.
» फेर निविदा सूचना क्र. ०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» फेर निविदा सूचना क्र. १०५/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» टेंडर नोटीस ३७ (विद्युत विभाग )
» कोमनपा विभागीय कार्यालय नागरी सुविधा केंद्र येथील युपीएस करीत बॅटरी पुरविणे व युपीएस दुरुस्त करणे या कामाची कोटेशन नोटीस
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र पात्रता परीक्षा २०१८ - निवड यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र पात्रता परीक्षा २०१८ - प्रतीक्षा यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र पात्रता परीक्षा २०१८ - उमेदवारांची प्राप्त गुणांसह यादी
» शुध्दीपत्रक - फेर निविदा सूचना क्र. ३/२०१८ (KMT)
»पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
» शुद्धिपत्रक क्र. २ टेंडर नोटीस नं. २४ (P W D Project Department)
» मुख्यलेखापाल विभाग जाहीर दर फलक सुचना (दैनंदिन रोख जमा वाहतूक यासाठी विमा उतरवणे)
» लोखंडी पिजरे पुरवणे कामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»पाचवी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं . ११ (इस्टेट विभाग )
»टेंडर नोटीस नं . ३५ (इस्टेट विभाग )
»दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(विद्युत विभाग )
»सहावी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७(विद्युत विभाग )
»फेर निविदा सूचना क्र. ०३/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» जाहीर नोटीस गवत विक्री लिलाव इस्टेट विभाग
» कोटेशन टेंडर नोटीस( Licence Department)
»शुद्धिपत्रक क्र १ टेंडर नोटीस क्र. २४ (PWD Project Department)
»तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
»टेंडर नोटीस क्र. ३१(विद्युत विभाग )
»विभागीय प्रमोशन परीक्षणासाठी वैध उमेदवारांची यादी
»फेर निविदा सूचना क्र. ०४/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
»राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा २०१८
» टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
» सिगरेट व इतर तंबाखू उत्पादने (व्यापार आणि वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण जाहिरात आणि विनियमन प्रतिबंध) कायदा, 2003
» कोटेशन नोटीस (कोल्हापूर महानगरपालिकेचे इस्टेट विभागाकडील पार्किंग फी वसुली करीता बिलिंग मशिन खरेदी करणेसाठी )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस २२ (विद्युत विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६ (विद्युत विभाग)
» चौथी मुदतवाढ जाहीर टेंडर नोटीस क्र. ११ (इस्टेट विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(Electricity Department)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस २२ (विद्युत विभाग)
» पाचवी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७ (काम क्र. ४ व ६) (विद्युत विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६ (काम क्र. २) (विद्युत विभाग)
» चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ११९ (विद्युत विभाग)
» औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
» निवड यादी (ठोक मानधन व करार पद्धतीवरील आरोग्य निरीक्षक)
» NOTICE INVITING TENDER NO. 24 (Intends,Empanelment of Various Consultant for Various Infrastructural Projects in KMC)
» चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७ (विद्युत विभाग )
» पादचारी उड्डाण पुलाचे लोखंडी गर्डर ऊचलून ठेवणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (पवडी विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
» कोटेशन नोटीस (इस्टेट विभाग)
» २००० रोपे खरेदी करणेसाठी टेंडर नोटीस नं २०(Garden Dept)
» कोटेशन नोटीस (अग्निशमन विभाग )
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व.उद्यान विभागाकडील सहा.बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन तत्वावर भरणेकरीता
» टेंडर नोटीस नं १६ ( विदयुत विभाग )
» राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
»जाहीर प्रकटन (कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी)
» के. एम. सी. जुनिअर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र(आय कार्ड ) )
» के. एम. सी. सिनियर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र (आय कार्ड ))
» टेंडर नोटीस नं १४ (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.११ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस (मा. आयुक्त यांचे निवासी कार्यालयासाठी संगणक खरेदी)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» मुख्य लेखापरीक्षक विभागा अंतर्गत माहितीचा अधिकार प्रकरणे
» टेंडर नोटीस नंबर १३(विद्दुत विभाग)
»दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.६ (इस्टेट विभाग)
»Pre bid meeting for Tender no 03
»सुर्यकांत जयसिंगराव माने, री.स. नं. ६९३ पै. प्लॉट नं. १, गजानन नगर, कोल्हापूर - सन २०१८-१९ चा असेसमेंट उतारा
»जयसिंग दत्तात्रय माने, रा. सि.स. नं. १०१८, बी वार्ड, रविवार पेठ, ठेंबे रोड, कोल्हापूर - सन १९८७-८८ व सन २०१७-१८ चा असेसमेंट उतारा
»कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील दि . १ जानेवारी २०१८ ते ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत.
» RTI Appeal Orders from 1 January to 30 April 2018
» निविदा कार्य क्र. 9 साठी शुध्दिपत्रक (सामान्य प्रशासन विभाग)
» मा. औद्योगिक व कामगार न्यायालयाकरिता जेष्ठ विधिज्ञ पॅनेलकरीता दिनांक २८/०४/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
» मा. उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ पॅनेलकरीता दिनांक २८/०४/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
» जाहीर निविदा सूचना (के एम टी विभाग)
»रिक्त दुकानगाळे टेंडर नोटीस नंबर ११ (इस्टेट विभाग)
» को.म.न.पा ई-गव्हर्नस प्रकल्पसाठी पदे ठोक मानधनावर करार पद्धतीने भरणेसाठी अर्ज
»टेंडर नोटीस - ९ (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»निविदा नोटीस क्रमांक २ रद्द करणेची नोटीस (प्रकल्प विभाग)
»टेंडर नोटीस ११८ - दुसरी मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»मालमत्ताकर - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५
»टेंडर नोटीस १३८ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
» विधीज्ञ (अॅडव्होकेट) पदासाठी भरती फॉर्म
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १८/०४/२०१८ रोजी घेतलेल्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १८/०४/२०१८ रोजी घेतलेल्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची प्रतीक्षा यादी
»पथ विक्रेता सर्वेक्षण टेंडर नोटीस नंबर ६(इस्टेट विभाग)
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १७/०४/२०१८ रोजी घेतलेल्या टायपिंग परीक्षेमध्ये पात्र ठरलेल्या उमदेवारांना मिळालेल्या गुणांनुसार उमेदवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC पदाकरिता मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १६/०४/२०१८ रोजी टायपिंग परीक्षेसाठी अपात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १६/०४/२०१८ रोजी टायपिंग परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
»को .म . न .पा सहाय्यक बागा अधीक्षक संवर्गातील पदे ठोक व करार तत्वावर भरणेसाठी अर्ज (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (यशवंतराव चव्हाण ( के एम सी ) कॉलेज )
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १४७ -मुदतवाढ क्रमांक १(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२८ - दुसरी मुदतवाढ(नगररचना विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - चौदावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्रमांक २ (प्रोजेक्ट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - मुदतवाढ क्रमांक १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - मुदतवाढ क्रमांक १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (भांडार विभाग)
»टेंडर नोटीस १३८ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १४६ (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»को .म . न .पा शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे अभियंता स्थापत्य पदे भरणे बाबत (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस १४४(आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस १३८ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १४५ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२८ (नगररचना विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - तेरावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (कॉम्प्युटर विभाग)
»कोल्हापूर महानगरपालिका विनिमय
»टेंडर नोटीस नंबर १२० - तिसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस १४० (प्राथमिक शिक्षण विभाग)
»टेंडर नोटीस ११८ - पहिली मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»सन २०१८-१९ महापौर कार्यालयाकडील साधा चहा , स्पेशल चहा , कॉफी दराचे कोटेशन (नगरसचिव कार्यालय विभाग)
»वर्ग-४ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी २०१७ (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १३८ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२० - दुसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०८ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»प्रशंमित संरचना अर्ज (नगर रचना विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - बारावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»जाहीर नोटीस - अनाधिकृत बांधकामे किंवा अनाधिकृत विकास प्रशंमन आकार लावून प्रशंमित संरचना म्हणून घोषीत करणे
»टेंडर नोटीस १२७ - पहिली मुदतवाढ(आरोग्य आणि स्वच्छता विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२० - पहिली मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस १२२(प.व.डी विभाग)
»जाहिरात दर(इस्टेट विभाग)
»टेंडर नोटीस १२८(नगर रचना विभाग)
»टेंडर नोटीस १२६(आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्त्वावरील आरोग्याधिकारी -१२/०२/२०१८ च्या मुलाखतीमधील निवड यादी(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»परिवहन उपक्रमाकडे सुरु करणेत आलेल्या RFID पास वितरण यंत्रणेसाठी आवश्यक साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - अकरावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०८ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»निविदा सूचना क्रमांक २/२०१८ (दुसरी मुदतवाढ) - (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० - सहावी मुदतवाढ (आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (भांडार विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०६ दुसरी मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»फेर जाहीर निविदा सूचना (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२० (कॉम्प्युटर विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११८ (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस १०२ (आरोग्य विभाग)
»कोल्हापूर मनपा सार्व. आरोग्य विभागाकडील रिक्त पदे केस बेसिस करार पद्धतीने भरणे करीत अर्ज(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
»कोल्हापूर मनपा सार्व. आरोग्य विभागाकडील रिक्त पदे ठोक मानधन करार पद्धतीने भरणे करीत अर्ज(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ७१ - चौथी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर नोटीस - वार्षिक भांडवली मूल्य आकारणी , पुस्तकातील नोंदी , तक्रारी व हरकती सादर करणे बाबत (कर आकारणी व वसुली विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०८ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»जाहीर नोटीस निविदा क्रमांक ११४ (घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९३ - तिसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर १०६ - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»सण २०१७ प्रारूप सेवा जेष्टाची यादी (कामगार विभाग)
»परिपत्रक (कामगार विभाग)
»निविदा सूचना क्रमांक १ (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - दहावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ११०(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० - पाचवी मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८९ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८८ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - दहावी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - १०८(विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०५(प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९३ - दुसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०४(प .व .डी विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०३(प .व .डी विभाग)
»जाहीर निविदा सूचना (के.एम.टी विभाग)
»को .म. न .पा प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवड यादी व प्रतीक्षा यादी (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (भांडार विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०७(आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०२ (आरोग्य विभाग)
»सामाजिक विशेष तज्ञ या पदाकरिता प्राप्त अर्जाचा अहवाल
»एम .आय .एस तज्ञ या पदाकरिता प्राप्त अर्जाचा अहवाल
»टेंडर नोटीस नंबर ८९ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८८ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - नववी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर - १०६ (वर्कशॉप विभाग)
»सामाजिक विशेष तज्ञ या पदाकरिता पात्र उमेदवाराची यादी
»एम .आय .एस तज्ञ या पदाकरिता पात्र उमेदवाराची यादी
»टेंडर नोटीस नंबर - १०१ (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - १०० (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ९९ (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ९८ (प .व .डी विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस ७३ - पहिली मुदतवाढ(आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»एलबीटीसाठी ८ पासून कॅम्प(एल.बी.टी विभाग)
»NICU आधुनिकीकरण करणेकरीता साहित्याचे कोटेशन मिळणेबाबत (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९७ (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९३ - पहिली मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - नववी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»केशवराव भोसले नाट्यगृहातील सेंट्रलाइज्ड ए .सी .करीत वार्षिक देखभाल दुरुस्त करार करणे करीत कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८९ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८८ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - आठवी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर - ९५ (आरोग्य विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर - ९४ (आरोग्य विभाग)
»लायब्ररी व्यवस्थापन प्रणाली सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर नोटीस क्रमांक 93(सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८१ - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८० - दुसरी मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७९ - दुसरी मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर आवाहन (पाणी पुरवठा विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८७ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८६ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८९ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८८ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० - दुसरी मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»कोटेशन नोटीस (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८० - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७९ - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -आठवी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -सातवी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ७१ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»एक वाहन भाडेतत्वावर घेणेकामी कोटेशन - मुदतवाढ(आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८३ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८२ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८४ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ७८ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ७७ (आरोग्य विभाग)
»एक वाहन भाडेतत्वावर घेणेकामी कोटेशन (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -सहावी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८१ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८० (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७९ (वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -सातवी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ७१ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७६ (वर्कशॉप विभाग)
»प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत करारतत्वार भरती मोहीम २०१७-२०१८
»टेंडर नोटीस नंबर ५८ -तिसरी मुदतवाढ (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर सूचना (के.एम.टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -पाचवी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (के. एम. सी कॉलेज)
»जाहीर टेंडर नोटीस - ७३ (आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस - ७१ पहिली मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -सहावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० (आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५७ - पात्र व अपात्र निविदा धारकांची यादी (प.व.डी प्रकल्प विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४७ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ - तिसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -चौथी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस - ६९(प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस - ६८(प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस - ६७(प.व.डी विभाग)
»टेंडर ऑनलाईन पेमेंट सुरु झालेबाबत. (कॉम्प्युटर विभाग)
»निविदा सूचना क्रमांक २/२०१७ ला दुसरी मुदतवाढ (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस - ७१(विद्दुत विभाग)
»शिक्षण विभागासाठी जाहिरात (शिक्षण समिती कोल्हापूर)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»कंत्राटी तांत्रिक सल्लागार नेमणूक करिता जाहिरात (के. एम. टी विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ५८ -पहिली मुदतवाढ (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ५७ -पहिली मुदतवाढ (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ३८ - तिसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ३५ - तिसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
»सन २०१६-१७ चा वार्षिक जमा-खर्च तपशील - स्थायी समिती ठराव क्रमांक - १८८
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -पाचवी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ - दुसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»कोटेशन नोटीस - २(आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १(आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४० -तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर प्रसिद्धीकरण (रचना व कार्यपद्धती विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ६३ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर प्रसिद्धीकरण मुदतवाढ (महिला व बालकल्याण विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - चौथी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ - पहिली मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस क्रमांक ५८ (कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस क्रमांक ५७ (कॉम्प्युटर विभाग)
»शहरी बेघरांना निवारा ,देखभाल व व्यवस्थापनासाठी EOI(स्वारस्याची अभिव्यक्ती )
»जाहीर निविदा सूचना क्रमांक २/२०१७ (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - प्रथम मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर ऑनलाईन पेमेंट बंद असलेबाबत. (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३९ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३८ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३५ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर निविदा नोटीस क्रमांक ५७ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ (कॉम्प्युटर विभाग)
»राजर्षी शाहू स्पर्धा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा (RSC-CET)-२०१७ प्रतीक्षा यादी
»राजर्षी शाहू स्पर्धा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा (RSC-CET)-२०१७ निवड यादी
»टेंडर नोटीस नंबर ५० (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४७
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४६
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४८ (भांडार विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस महिला व बालकल्याण समिती मार्फत शिवणयंत्र मिळणे बाबत (महिला व बालकल्याण विभाग)
»केस बेसिस तत्वावर सोनोलॉजिस्ट या पदाकरिता भरती
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.१४७ मुदतवाढ क्रमांक ३(वर्कशॉप विभाग)
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरातील प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्र विशेषेंतज्ञाची पदे भरती
»टेंडर नोटीस नंबर ४० प्रथम मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»वॉटर कुलर दुरुस्त कामी सीलबंद दर पत्रके मागविणे निविदा (केशवराव भोसले नाट्यगृह विभाग)
»वातानकुलीत यंत्रणा दुरुस्त कामी सीलबंद दर पत्रके मागविणे निविदा (केशवराव भोसले नाट्यगृह विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३९(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३८(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३५(वर्कशॉप विभाग)
»“राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा २०१७”
»टेंडर नोटीस नंबर ४३ (विद्दुत विभाग)
»मा. पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांचेकडून ध्ववनीप्रभूषण नियंत्रणाबाबत नागरिकांना आवाहन
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ऑनररी बेसिसवर अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी यांची करार तत्वावर भरती(आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस क्र.१५ दुसरी मुदतवाढ(संगणक विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४१(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर प्रसिद्धीकरण(महिला व बालकल्याण विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.४० (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३९ (वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.१४७ मुदतवाढ क्र. २ (वर्कशॉप विभाग)
»मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी (निवड यादी)
»टेंडर नोटीस(Rapidur Plaster)
»टेंडर नोटीस(Crape Bandege)
»टेंडर नोटीस(Bandage)
»टेंडर नोटीस नं.३५(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३६(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३७(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३८(वर्कशॉप विभाग)
»सार्वजनिक आरोग्य विभाकडील मानधन तत्वावरील विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांची निवड यादि व प्रतिक्षा यादी व गुणक्रम दर्शवणारी फाईल
»टेंडर नोटीस नं.१८ (विद्दुत विभाग) व्दितीय मुदतवाढ
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान(NUHM) - प्रतीक्षा यादी
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान(NUHM) - 22/07/2017 रोजी आयोजित मुलाखतीमध्ये पात्र उमेदवारांची यादी
»कोटेशन नोटीस (बेडशीट करिता) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (मल्टीपॅरा मॉनिटर खरेदी कामे) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (शॅडोलेस लॅम्प खरेदी कामे) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (1) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (2) आरोग्य विभाग
»विशेषतज्ञ वैद्यकीय अधिकारी , एम .बी .बी .एस वैद्यकीय अधिकारी यांची ठोक मानधन करार तत्वावर पद भरती.
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान(NUHM) रिक्त पदाची भरतीबाबत.
»कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)- पदे ठोक मानधन व करातत्वावरती भरणे.
»कोटेशन नोटीस भांडार विभाग
»टेंडर नोटीस नं.२८ (वर्कशॉप विभाग)
»के. एम. टी. कंत्राटी वाहक निवड यादी
»टेंडर नोटीस नं.२६ (विद्दुत विभाग) प्रथम मुदतवाढ
»टेंडर नोटीस नं.१८ (विद्दुत विभाग) प्रथम मुदतवाढ
»टेंडर नोटीस नं.२५ (आरोग्य विभाग)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.१/२०१७(के. एम. टी विभाग)
» कंत्राटी वाहक नियुक्ती मुलाखती(के. एम. टी विभाग)
»नोटीस (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» पी.डब्लू.डी.विभागाचे टेंडर
» परिपत्रक पदोन्नती परीक्षा वर्ग ४
» जाहिर आवाहन (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» पदोन्नती करीता विभागीय परीक्षेस पात्र कर्मचारी यांची यादी
» प्रधानमंत्री आवास योजना- Demand Survey- Draft List
» प्रधानमंत्री आवास योजना - झोपडी धारकांची यादी
» मागासवर्ग अनुशेष सरळसेवा भरती मोहिम २०१४-२०१५ जाहीर प्रसिधीकरण
»मालमता करामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या शासन निर्णय व महानगरपालिका ठराव
» अनुकंपा नियुक्ती प्रतीक्षा सूची
» कर आकारणी वसुली विभागाचे नोटीस
» Information about kalammawadi scheme
» लायसन्स विभागाचे सन २०१६-२०१७ चे परवाना नुतनीकरण जाहीर प्रसिद्धिकरण
»कोल्हापुर महानगरपालिका व बील डेस्क यांचे मध्ये झालेल्या अटी व शर्ती (online payment)
»प्रधानमंत्री आवास योजना सुचना
» अपंग अनुशेष भरती मोहीम
» कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'ब ' निष्कासनास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
»कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'अ ' नियमितीकरणास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
» शाहु मिल जागी आंतराष्ट्रीय स्मारक होणेचे द्ष्टीने स्पर्धात्मक आराखडे मागविणेसाठी EOI प्रसिद्धीकरण
» एन जी ओ पी पी योजना
» शहरातील जलवाहिन्यांसाठी ७५.५८ कोटी मंजूर
» श्री. डांगेसो, चेअरमन, वित्त-आयोग, महाराष्ट्र शासन यांची कोल्हापूर महानगरपालिकेस भेट
» कोल्हापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत बाधीत होणा-या वृक्षाबाबत वृक्ष प्राधिकरण समितीकडुन देणेत आलेला आदेश
»'नगरोत्थान' मधून कोल्हापूरला १७६ कोटी
» कोल्हापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत बाधीत होणा-या वृक्षाबाबत वृक्ष प्राधिकरण समितीकडुन देणेत आलेला आदेश
» अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रसिद्दीकरण
खाद्यतेलाची विक्रि नविन डब्यातून करावी असा आदेश राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे जाहिर केला. अन्न व भेसळ प्रतिबंधक नियम १९५५ नुसार खाद्यतेलाची विक्रि फक्त नविन डब्यातुनच करावी लागणार आहे.खाद्यतेलाचे उत्पादक,वितरक,ठोक,किरकोळ विक्रेते यांना याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत
एकदा वापरलेले डबे अथवा प्लॅस्टिकचे डबे पुन्हा वापरता येणार नाहीत.जुन्या डब्यातून विक्रि करणा-या विरुद्ध कठोर कारवाइ करणेत येईल असा इशारा लोकल (हेल्थ) अँथाँरिटी,मेडिकल आँफिसर आँफ हेल्थ,कोल्हापूर म्युनिसिपल कार्पोरेशन यांनी
लोकल (हेल्थ) अँथाँरिटी
कोल्हापूर महानगरपालिका कोल्हापूर


  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation