dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| उदयान विभाग » कामाचा तपशिल |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पुर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अिधकारी
१. मनपा हददीमध्ये नवीन बांधकामातील वृक्ष पाडण्यास परवानगी देण्याबाबत. ५ दिवस बाग अधिक्षक
२. धोकादायक वृक्ष तोडण्यास व वृक्षाचा विस्तार कमी करण्यास परवानगी देण्याबाबत. स्वतःचे असल्यास त्वरित बाग अधिक्षक
३. इमारतीस पुर्णत्वाचा दाखला देण्यास, नवीन बांधकामाच्या ठिकाणी वृक्ष - लागवडी संदर्भात ना हरकत पत्र देणे. त्वरित बाग अधिक्षक
टीप :-
विना अनुमतीने वृक्ष तोडल्यास दंडनीय कार्यवाही होउू शकते. या अंतर्गत रु.५०० दंड व महिन्यांची कठोर कारवासाची तरतुद आहे.
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation