dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| अतिक्रमण विभाग » कामाचा तपशिल |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पुर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अिधकारी
१. रस्तावरील अतिक्रमणे हटविण्यात येतात नागरिकांचे अर्ज व दैनंदिन पाहणीनुसार ३ ते ४ दिवसांत सहाय्यक अायुक्त क्र.२
२. अनधिकृत बांधकाम निर्मुलने मुं.म.प्रा.अधिनियम, २६०(१), २६० (२),२६७,४७८(१) नोटीसविषयक कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर प्राधान्याने त्वरीत. रहीवासी इ.अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई प्राधान्य यादीनुसार २ महिन्याच्या अात करण्यात येते. तसेच,या विभागाकडून वेळोवेळी अनधिकृत झोपडया काढून टाकण्यात येतात. नगर अभियंता
३. मुख्य रस्तावरील वाहतुक व्यवस्था सुरळीत ठेवणे दररोज सकाळी ८ते१० अधिक्षक अतिक्रमण
४. अनधिकृत केबिन,खोकी,हातगाडी, स्टॉल या बाबत कारवाई दररोज दुपारी २ते३ अधिक्षक अतिक्रमण
५. र.मा.फी.वसुली दररोज सकाळी८ ते १२ दुपारी २ते६ अधिक्षक अतिक्रमण
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation