dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| विद्युत विभाग » कामाचा तपशिल |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पुर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अिधकारी
१. सार्वजनिक रस्त्यावर पूर्ण नवीन िवदयुत व्यवस्था करणे. १ महिना सहाय्यक अभियंता (‍वदयुत)
२. सार्वजनिक जागेतील अथवा रस्त्यावरील बिघाड, त्यामुळे दिवा बंद असणे. ३ दिवस संबंधित विभागीय कार्यालयाकडील इलेक्ट्रीक सुपरवायझर
अ.क्र. पत्ता कार्यालय छायाचित्रे
१. इलेक्ट्रीक सुपरवायझर, विभागीय कार्यालय क्र.१, गांधी मैदान, वरुणतीर्थ वेश,पॅव ्हे लियन, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर. ६२२२६२
२. इलेक्ट्रीक सुपरवायझर, विभागीय कार्यालय क्र.२,शिवाजी मार्केट, ३ रा मजला, शिवाजी चौक, कोल्हापूर. ५२८८४४
३. इलेक्ट्रीक सुपरवायझर, विभागीय कार्यालय क्र.३, जगदाळे हॅाल, राजाराम पुरी, कोल्हापूर. ५२१६१५
४. इलेक्ट्रीक सुपरवायझर, विभागीय कार्यालय क्र.४, ताराराणी मार्केट, कावळा नाका, ई वॉडॅ, कोल्हापूर. ६२२८२६
५. इलेक्ट्रीक सुपरवायझर, महानगरपालिका मुख्य कार्यालय, शिवाजी चौक, कोल्हापूर. ५३०२९१-९९ (विस्तार २५५)
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation