dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| मलनिस्सारण विभाग » मलनिस्सारण-नळजोड |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पूर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अधिकारी
१.

ड्रेनेज-नळजोड अर्जः उपजल अभियंता(ड्रेनेज)यांचे कार्यालय शिवाजी मार्केट येथे मिळतील.

कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी सकाळी १० ते ५.४५

उपजल अभियंता(ड्रेनेज) शिवाजी मार्केट.

२.

ड्रेनेज-नळजोड अर्ज स्विकारणे व त्याची पोच देणे.

त्याच दिवशी

कनिष्ठ अभियंता(ड्रेनेज)

३.

अर्जदाराला अर्जामधील त्रुटी कळविणे

७ दिवशी

कनिष्ठ अभियंता(ड्रेनेज)

४ .

अर्ज सर्व कागद पत्रासहित दिल्यानंतर कनेक्शन मंजूर करणे

फी भरल्यापासून १५ दिवसांच्या आत

उपजल अभियंता(ड्रेनेज)

५.

रस्ता खुदाई परवानगी

१५दिवसांच्या आत

कनिष्ठ अभियंता(ड्रेनेज)

  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation