dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| आम्हांला लिहा |
कोल्हापूर महानगरपालिका
कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारत, शिवाजी चौक, सि वॉर्ड, कोल्हापूर - ४१६ ००२
पो.वॉ.नं.३३. फोन (ई.पि.ए.बि.एक्स) - २५४०२९१ ते ९९ फॅक्स-०२३१-२५४१८३०
मा. महापौर
मा. आयुक्त

मा. उपायुक्त
जनसंपर्क अधिकारी
: mayor@kolhapurcorporation.gov.in
: comm@kolhapurcorporation.gov.in
  commissionerkmc@rediffmail.com
: dycomm@kolhapurcorporation.gov.in
: pro@kolhapurcorporation.gov.in
Important E-mail Id's
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation