कोल्हापूर महानगरपालिका


कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९

अ.क्र. पदाचे नाव उमेदवारांची यादी
१. कनिष्ठ लिपिक पात्र अपात्र
२. परिचारीका अपात्र
३. जलयंत्र वाचक पात्र अपात्र
४. वाहन चालक पात्र अपात्र
५. शिपाई पात्र अपात्र
६. पहारेकरी पात्र अपात्र
७. ड्रेसर पात्र अपात्र