dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| शहर पाणीपुरवठा विभाग |
श्री अजय साळुंखे
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: जल अभियंता (प्र.)
: ९५९५५६२६२६
: ०२३१ - २५४१०८२/२५४६११८
: ०२३१ - २५२१९४४श्री. प्रशांत रमेश पंडत
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: पाणीपट्टी अधिक्षक
: +९१ - ७७०९०४२१७७
: ०२३१ - २५४१०८२/२५४६११८
: -सन २०२१ च्या महापूरमध्ये बाधित झालेल्या कनेक्शनधारकांना पाणीपट्टी बिलामध्ये सवलत देणेची यादी
पाणीपट्टी दरपत्रक २०२१
शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणे बाबत
सन २०१९ च्या महापूरमध्ये बाधित झालेल्या कनेक्शनधारकांना पाणीपट्टी बिलामध्ये सवलत देणेची यादी
जाहीर आवाहन - फेब्रुवारी-मार्च २०१९-२० बिलिंग सायकलसाठी बिल जनरेशन
जाहीर आवाहन
Amount Adjusted for late Billing
शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणे बाबत
शहर पाणी पुरवठा विभाग क महसुली जमा खर्च २०१४-२०१५
Water Billing Rates
Illegal Connection Penalty
पाणी पुरवठा विभाग (थकबाकीदारांची यादी)
Time Table
नविन चावी कनेक्शन देणे
नविन चावी कनेक्शन अर्जासोबत जोडण्याची कागदपत्रे
किरकोळ स्वरूपाची कामे
तक्रार निवारणे
संकीर्ण
कालमवाड़ी योजनेचा प्रगती अहवाल
संपर्क :
जल अभियंता,पाणीपुरवठा विभाग, फोन.२५४१०८२,२५४६११८,२५४०२९१ ते ९९, विस्तारित क्र.२९१
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation