dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| वैशिष्ट्ये » शहर सुशोभीकरणाचा » टेंबलाई उद्यान |
कोल्हापूर महानगरपालिकेमार्फत ई वॉर्ड प्रभाग क्रं ४३ टेंबलाई हिल परिसर या शहराच्या उपनगरीय भागात एकुण १ एकर इतक्या क्षेत्रामध्ये सन २००१ मध्ये नविन उद्यान विकसित करण्यात आले आहे.

सदर उद्यान विकसनाची सुरवात जून २००१ मध्ये करण्यात येऊन ४ महिण्यांचा कालावधीत पूर्णपणे विकसित करण्यात आले. प्रथम बागेचा लेआऊट तयार करून त्यामध्ये ७ फूट रूंद ६७५ फूट लांब असा पाथ वे तयार करण्यात आला. बागेत लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठी सॅंड पीट बांधून त्यामध्ये वाळू पसरण्यात येऊन त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची खेळणी बसविण्यात आली आहेत. बागेत डेकोरेटिव्ह कॅस्केड, रंगीत कारंजी व विद्युत व्यवस्था करण्यात आली आहे.
बागेत मोठ्या प्रमाणात लॉन व फ्लॉवर वेड्रेस तयार करून त्यामध्ये विविध प्रकारची सिझनल व कायमस्वरूपी रोपे लावण्यात आली आहेत. या उद्यानासाठी एकुण रू ६.५० लाख इतका खर्च करण्यात आलेला असून यामध्ये मा. खा. मंडलिक यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रम निधीमधून रू ५ लाख इतका निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. उर्वरित खर्च महानगरपालिकेच्या स्वनिधीमधून करण्यात आलेला आहे.
सदर उद्यानाचे उदघाटन दि ५/११/२००१ रोजी करण्यात येऊन शहरातील नागरिकांसाटी खुले करण्यात आले आहे.
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation