कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०२१-२२ चे सुधारित व सन २०२२-२३ चे नवीन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
तपशिल
पान नं.
१.
२.
३.
४.
५. ४ ते ५
६. ६ ते ७
७. ८ ते २५
८. २६ ते ५९
९. ६० ते ६१
१०. ६२ ते ७२
११. अ भांडवली खर्च ७३ ते ९४
१२. क महसूली जमा खर्च एकत्रीकरण ९५ ते ९६
१३. क महसूली जमा ९७ ते १००
१४. क महसूली खर्च १०१ ते १०९
१५. क भांडवली जमा खर्च एकत्रीकरण ११० ते १११
१६. क भांडवली जमा ११२ ते ११३
१७. क भांडवली खर्च ११४ ते ११६
१८. विशेष प्रकल्प जमा ११७ ते १३४
१९. विशेष प्रकल्प खर्च १३५ ते १४४
२० वित्त आयोग जमा खर्च एकत्रीकरण १४५
२१ वित्त आयोग जमा १४६ ते १४७
२२ वित्त आयोग खर्च १४८ ते १५१
२३ एन.एल.यु.एम. जमा १५२
२४ एन.यु.एल.एम. खर्च १५३ ते १५६