कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०२०-२१ चे सुधारित व सन २०२१-२२ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
निवेदने व ठराव
१. १ ते ८
२.
३.
४.
५.
६. ६ ते २२
७. २३ ते ५५
८. ५६ ते ६४
९. ६५ ते ८५
१०. ८६ ते ८९
११. ९० ते ९७
१२. ९८ ते ९९
१३. १०० ते १०२
१४. १०३ ते १२०
१५. विशेष प्रकल्प खर्च १२१ ते १३०
१६. १३१ ते १३२
१७. १३३ ते १३७
१८. एन.यु.एल.एम जमा १३८
१९. एन.यु.एल.एम खर्च १३९ ते १४२