कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०२०-२१ चे सुधारित व सन २०२१-२२ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
निवेदने व ठराव
१. १ ते ८
२.
३. १०
४. ११ ते १३
५. १४ ते १७
६. १८
७. १९
८. २० ते २२
    महसूली जमा बाजू १  
९. A02 २३ ते २५
१०. A03 २५ ते ३३
११. A04 ड देणग्या व वर्गणी ३३ ते ३६
१२. A05 ई इतर किरकोळ ३६ ते ३८
१३. A06 फ इतर उचल ३८ ते ३९
    महसूली खर्च बाजू १  
    पोटविभाग (अ) जनरल अॅड. खाते  
१४. B01 जनरल अॅड. खाते ४० ते ४२
१५. B02 जकात खाते ४२ ते ४३
१६. B03 करवसुली खाते ४३
१७. B04 म्युनिसिपल प्रॉपर्टी ४३ ते ४४
१८. B05 परवाना विभाग ४४
१९. B06 जकात रिफंड ४५
२० B07 इतर रिफंड ४५
२१ B08 पेन्शन व ग्ॅच्युटी ४५ ते ४६
    पोटविभाग (ब) सार्व. सुरक्षितता  
२२ B09 अग्निशमन विभाग ४६ ते ४७
२३ B10 उनाड कुत्री व वानरे पकडणे ४७
२४ B11 विद्युत खाते ४७ ते ४८
    पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी  
२५ B12 सार्वजनिक सुखसोयी खाते ४८
२६ B13 जनरल कॉन्झर्वनसी खाते ४८ ते ४९
२७ B14 सावित्रीबाई फुले रुग्णाल व रोगनिदान केंद्र ४९ ते ५०
२८ B15 पोस्टमार्तम वॉर्ड, कुटंब कल्याण केंद्र क्र. १ ते ६ ५१
२९ B16 पंचगंगा रुग्णालय (महिला व बालकल्याण) ५१
३० B20 कर्मचारी आरोग्य केंद्र ५१
३१ B21 आयसोलेशन रुग्णालय ५२
३२ B22 सर्व वॉर्ड दवाखाने ५२
३३ B23 ब्लड बँक ५२
३४ B24 आरोग्य विषयक कार्यक्रम ५३
३५ B25 फ़िजिओथेरपी सेंटर ५३
३६ B27 साथ प्रतिबंधक खाते ५३ ते ५४
३७ B28 मार्केट खाते ५४
३८ B29 स्लॉटर हाउस ५५
३९ B30 भेसळ प्रतिबंधक खाते ५५
४० B31 जनन - मयत नोंदणी खाते ५६
४१ B32 सार्वजनिक बागा खाते ५६
४२ B33 सार्वजनिक बांधकाम  खाते ५७
४३ B34 इमारत बांधणे व दुरुस्ती ५७ ते ५८
४४ B35 रोडरोलर ५८
४५ B36 रस्ते विभाग ५८
४६ B37 म्युनिसिपल वर्कशॉप खाते ५९
४७ B38 स्मशान  खाते ५९ ते ६०
    पोटविभाग (ड) लोकशिक्षण  
४८ B39 लोकशिक्षण खाते ६०
४९ B40 क्रीडा स्पर्धा संवर्धन व संस्कृतीक कार्यक्रम ६१ ते ६२
५० B41 भा.जा. वाचनालय ६२ ते ६३
५१ B42 रुईकर कॉलनी वाचनालय ६३
५२ B43 कसबा बावडा वाचनालय ६३
५३ B44 राजारामपुरी वाचनालय ६४
५४ B45 राजमाता जिजामाता गर्ल्स हायस्कूल ६४ ते ६५
५५ B46 कर्मवीर भाऊराव पाटील रात्र प्रशाला ६५
५६ B47 ज्युनियर कॉलेज ६५
५७ B48 सिनिअर कॉलेज ६६
    पोटविभाग (ई) संकीर्ण  
५८ B49 ई किरकोळ खाते ६६ ते ६८
    पोटविभाग (फ) इतर उचल  
५९ B50 फ इतर उचल ६८ ते ७२
६०   अ भांडवली जमा एकत्रीकरण ७३
६१   अ भांडवली खर्च एकत्रीकरण ७४
    भाग (२) भांडवली जमा  
६२   भाग (२) भांडवली जमा ७५ ते ८३
    भाग (२) भांडवली खर्च  
६३   भाग (२) भांडवली खर्च ८४ ते १०४
६४   क महसुली जमा एकत्रीकरण १०५
६५   क महसुली खर्च एकत्रीकरण १०६
    क महसुली जमा  
६६ E02 नाला व जल निस्सारण १०७ ते १०८
६७ E03 जल व्यवस्था १०८ ते ११०
    क महसुली खर्च  
६८ F01 स्पेशल कॉन्झर्वनसी खाते १११
६९ F02 गटर्स व मुताऱ्या ११२ ते ११३
७० F03 क पाणी पुरवठा विभाग (ड्रेनेज विभाग) ११३ ते ११४
७१ F04 पाणी पुरवठा खाते ११४ ते ११८
७२   क भांडवली जमा एकत्रीकरण ११९
७३   क भांडवली खर्च एकत्रीकरण १२०
७४ G क भांडवली जमा १२१ ते १२२
७५ H क भांडवली खर्च १२३ ते १२५
७६ I विशेष प्रकल्प अंदाजपत्रक जमा १२६ ते १४३
७७ J विशेष प्रकल्प अंदाजपत्रक खर्च १४४ ते १५३
७८   वित्त आयोग जमा खर्च एकत्रीकरण १५४
७९ K १३ व १४ व वित्त आयोग जमा १५५ ते १५६
८० L १३ व १४ व वित्त आयोग खर्च १५७ ते १६१
    एन.एल.यु.एम. जमा खर्च  
८१ P एन.एल.यु.एम. जमा १६२
८२ Q एन.एल.यु.एम. खर्च १६३ ते १६६
८३   भाग (३) दुबेरजी जमा १६७ ते १६९
८४   भाग (३) दुबेरजी खर्च १७० ते १७२
    भाग (४) स्पेशल  फंड जमा/खर्च  
८५   भाग (४) स्पेशल फंड जमा व खर्च पत्रके १७३ ते १८२
    तक्ते  
८६   नोकरपगार, महागाई भत्ता, घरभाडे एकूण खर्च एकत्रीकरण पत्रक
(पत्रक नं. १)
१८३
८७   कार्यालयीन खर्च वगैरे दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं. २) १८४ ते १८५
८८   इमारत, रस्ते, गटर्स दुरुस्ती बाबीवरील खर्च दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं. ४) १८६
८९   दुरुस्त व नवीन अंदाजपत्रकातील मुख्य बाबीवरील खर्च व त्याचे उत्पन्नाशी प्रमाण दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं. ५) १८७
९०   करापासून मिळणारे उत्पन्नाचे व खर्चाचे दर मानसी प्रमाण दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं. ६) १८८
९१   मुख्य बाबीवरील खर्चाचे उत्पन्नाशी प्रमाण दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं. ७) १८९ ते १९०
९२   कर्जाचे माहितीपत्रक (पत्रक नं. ८) १९१
९३   भाग (१) महसुली जमा व खर्चाचे २०२०-२१ व २०२१-२२ च अंदाजपत्रक (पत्रक नं. ९) १९२
९४   भाग (२) भांडवली जमा व खर्चाचे २०२०-२१ व २०२१-२२ च अंदाजपत्रक (पत्रक नं. १०) १९३
९५   राष्ट्रीयीकृत / अनुसूचित बँकेतील गुंतवणूक ठेवींचा तक्ता (पत्रक नं. ११) १९४
९६   दुबळ घटक जमा-खर्च अंदाजपत्रक १९५
९७   सार्व. बागा - ट्री ऑथॉरिटी फंड जमा व खर्च १९६
९८   महिला व बालकल्याण जमा-खर्च अंदाजपत्रक १९७
९९   अर्थसहाय्य पुरविलेल्या सेवांबाबत अहवाल १९८
१००   अर्थसहाय्य देवून पुरविलेल्या सेवांबाबत विभागवार जमा-खर्च तपशील १९९
१०१   नाविन्यपूर्ण योजना सन  २०२१-२२ २००
१०२   अर्थसंकल्पातील ज्या बजेटहेडबाबत सन २०१४-१५ ते २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कोणताही जमा-खर्च झालेला नाही तसेच काही बजेटहेड अन्य ठिकाणी वर्ग झाले आहेत
असे बजेटहेड सन २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पातून वगळणेत आलेले आहेत त्याबाबतचा तपशील
२०१ ते २१३
१०३   सन २०१९ - २०या वर्षात एकत्रीकरण केले लेखाशीर्षाचा तपशील २१४ ते २१९