कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१९-२० चे सुधारित व सन २०२०-२१ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
निवेदने व ठराव
१.
२.
३.
४.
५. ४ ते ५
६. ६ ते ७
७. ८ ते २३
८. २४ ते ५६
९. ५७ ते ५८
१०. ५९ ते ६७
११. ६८ ते ८७
१२. ८८ ते ८९
१३. ९० ते ९३
१४. ९४ ते १०१
१५. १०२ ते १०३
१६. १०४ ते १०५
१७. १०६ ते १०८
१८. १०९ ते १२४
१९. १५८ ते १६९
२०. १७०
२१. १३६ ते १३७
२२. १३८ ते १४१
२३. १४२ ते १४४
२४. १४५ ते १४७
२५. १४८
२६. १४९
२७. १५० ते १५१
२८. १५२ ते १६४
२८. १६५ ते १७०