कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१८-१९ चे सुधारित व सन २०१९-२० चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
निवेदने व ठराव
१. १ ते ८
२.
३. १०
४. ११ ते १३
५.
मा. सभापती, स्थायी समिती यांचेनिवेदन
१४ ते २१
६. २२ ते ३२
७. ३३ ते ३४
८. ३५ ते ५५
९. ५६ ते ५७
१०. ५८
११. ५९
१२. ६० ते ६२
महसुली जमा बाजू १
१३. A02 ६३ ते ६५
१४. A03 ब) विशिष्ट कायद्यान्वये येणारी जमा व कराव्यतरिक्त म्युनिसिपलच्या मिळकती व अधिकारापासुनचे उत्पन्न ६५ ते ७३
१५. A04 ७३ ते ७५
>१६. A05 ७५ ते ७७
१७. A06 ७७ ते ७८
महसुली जमा बाजू १
पोटविभाग (अ) जनरल ऍ़ड. खाते
१८. B01 ७९ ते ८१
१९. B02 ८१ ते ८२
२०. B03 ८२
२१. B04 ८२ ते ८३
२२. B05 ८३
२३. B06 ८३
२४. B07 ८४
२५. B08 ८४ ते ८५
पोटविभाग (अ) जनरल ऍ़ड. खाते
२६. B09 ८५
२७. B10 ८६
२८. B11 ८६
पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी ;
२९. B12 सार्वजनिक सुखसोई खात ८७
३० B13 जनरल कॉझर्वन्सी खाते ८७
३१ B14 सावित्रीबाई फुले रुग्णालय व रोगनिदान केंद्र ८८ ते ८९
३२ B15 पोस्ट पार्टम वॉर्ड, कुटूंबकल्याणकेंद्र क्र.१ ते ६ ८९
३३ B16 पंचगंगा रुग्णालय (महिला व बालकल्याण) ९०
३४ B17 टी.बी.सवलत ९०
३५ B18 गुप्तरोग व एडस् प्रतिबंधक उपाय ९०
३६ B19 नेत्ररोगशिबीर ९१
३७ B20 कर्मचारी आरोग्य केंद्र ९१
३८ B21 आयसोलेशन रुग्णालय ९१
३९ B22 सर्व वॉर्ड दवाखाने ८७ ते ८९
४० B23 ब्लड बँक ९२
४१ B24 आरोग्य विषयक कार्यक्रम    ९२
४२ B25 फिजिओथेरपी सेंटर ९३
४३ B26 मतिमंद मुलांसाठी निदान उपचार व मार्गदर्शनकेंद्र सुरु करणे ९३
४४ B27 साथप्रतिबंधक खाते ९३ ते ९४
४५ B28 मार्केट खाते ९४
४६ B29 स्लॉटर हाऊस ९४ ते ९५
४७ B30 भेसळ प्रतिबंधक खाते ९५
४८ B31 जनन-मयत नोंदणी खाते ९५
४९ B32 सार्वजनिक बागा खाते ९६
५० B33 सार्वजनिक बांधकाम खाते ९६ ते ९७
५१ B34 इमारत बांधणे व दुरुस्ती ९७
५२ B35 रोडरोलर ९७
५३ B36 रस्ते विभाग ९८
५४ B37 म्युनिसिपल वर्कशॉप खाते ९८ ते ९९
५५ B38 स्मशानखाते/ ९९
पोटविभाग (ड) लोकशिक्षण
५६ B39 लोकशिक्षण खाते १००
५७ B40 क्रिडा स्पर्धा संवर्धन व सांस्कृतिक कार्यक्रम १०० ते १०१
५८ B41 भा.जा.वाचनालय १०१ ते १०२
५९ B42 रुईकर कॉलनी वाचनालय १०३
६० B43 कसबा बावडा वाचनालय १०३
६१ B44 राजारामपूरी वाचनालय १०३
६२ B45 राजमाता जिजामाता गर्ल्स हायस्कूल १०३ ते १०४
६३ B46 कर्मवीर भाऊराव पाटील रात्र प्रशाला १०४ ते १०५
६४ B47 ज्युनियर कॉलेज १०५
६५ B48 सिनियर कॉलेज १०५
पोटविभाग (ई) संकीर्ण
६६ B49 ई किरकोळ खाते १०६ ते १०७
पोटविभाग (फ) इतर उचल
६७ B50 फ इतर उचल १०८ ते १२२
६८ अ भांडवली जमा एकत्रिकरण ११३
६९   अ भांडवली खर्च एकत्रिकरण ११४
    भाग (2) भांडवली जमा  
७०   भाग १ भांडवली जमा ११५ ते १२२
    भाग (2) भांडवली खर्च  
७१   क महसुली जमा एकत्रिकरण १२३ ते १४१
७२   क महसुली खर्च एकत्रिकरण १४२
७३   क महसुली खर्च एकत्रिकरण १४३
    क महसुली जमा  
७४ E02 नाल्या व जलनिस्सारण १४४ ते १४५
७५ E03 जलव्यवस्था १४५ ते १४७
    क महसुली खर्च  
७६ F01 स्पेशल कॉन्झर्वन्सी खाते १४८
७७ F02 गटर्स व मुताऱ्या १४९ ते १५०
७८ F03 क पाणी पुरवठा विभाग (ड्रेनेज विभाग) १५० ते १५१
७९ F04 पाणी पुरवठा खाते १५१ ते १५५
८०   क भांडवली जमा एकत्रिकरण १५६
८१   क भांडवली खर्च एकत्रिकरण १५७
८२ G क भांडवली जमा १५८ ते १५९
८३ H क भांडवली खर्च १६० ते १६२
८४ I विशेष प्रकल्प अंदाजपत्रक जमा १६३ ते १७८
८५ J विशेष प्रकल्प अंदाजपत्रक खर्च १७९ ते १८७
८६   वित्त आयोग जमा खर्च एकत्रिकरण १८८
८७ K 13 व 14 वा वित्त आयोग जमा २१७ ते २१८
८८ L 13 व 14 वा वित्त आयोग खर्च १९१ ते १९४
८९   भाग(3) दुबेरजी जमा १९५ ते १९७
९०   भाग(3) दुबेरजी खर्च १९८ ते २००
    भाग(4) स्पेशल फंड जमा/खर्च  
९१   भाग (4) स्पेशल फंड जमा व खर्च पत्रके २०१ ते २१२
    तक्ते  
९२   नोकरपगार, महागाई भत्ता, घरभाडे एकूण खर्च एकत्रिकरण पत्रक (पत्रक नं.1) २१३
९३   कार्यालयीन खर्च वर्गरेदर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.2) २४५ ते २४६
९४   कर्ज परतफेड फंड खर्च दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.3) २१६
९५   इमारत, रस्ते, गटर्सदुरुस्ती बाबीवरील खर्च दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.4) २१७
९६   दुरुस्त व नवीन अंदाजपत्रकातील मुख्य बाबीवरील खर्च व त्याचे उत्पन्नाशी प्रमाण दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.5) २१८
९७   करापासून मिळणारे उत्पन्नाचे व खर्चाचेदर माणसी प्रमाण दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.6) २१९
९८   मुख्य बाबीवरील खर्चाचे उत्पन्नाशी प्रमाण दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.7) २२० ते २२१
९९   कर्जाचे माहितीपत्रक (पत्रक नं.8) २२२
१००   भाग (1) महसुली जमा व खर्चाचे सन 2018-19 व 2019-20 चे अंदाजपत्रक (पत्रक नं.9) २२३
१०१   भाग (2) भांडवली जमा व खर्चाचे सन 2018-19 व 2019-20 चे अंदाजपत्रक (पत्रक नं.10) २२४
१०२   राष्ट्रीयकृत/अनुसुचित बँकेतीलगुंतवणुक ठेविंचा तक्ता (पत्रक नं.11) २२५
१०३   दुर्बल घटक जमा-खर्च अंदाजपत्रक २२६
१०४   सार्व. बागा - ट्री ऑथॉरिटी फंड जमा व खर्च २२७
१०५   महिला व बालकल्याण जमा-खर्च अंदाजपत्रक २२८
१०६   अर्थसहाय्य पुरविलेल्या सेवाबाबत अहवाल २२९
१०७   अर्थसहाय्य देवून पुरविलेल्या सेवा बाबतविभागवार जमा-खर्च तपशिल २३०
१०८   अर्थसंकल्पातील ज्या बजेटहेडबाबत सन 2014-15 ते 2018-19 या आर्थिक वर्षात कोणताही जमा खर्च झालेला नाही, तसेच काही बजेटहेड अन्यठिकाणी वर्ग झाले आहेत, असे बजेटहेड सन 2019-20 वे अर्थसंकल्पातून वगळणेत आलेले आहेत. त्याबाबतचा तपशिल २३१ ते २४२