कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१७-१८ चे सुधारित व सन २०१८-१९ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
निवेदने व ठराव
१. १ ते १०
२. ११
३. १२
४. १३ ते १५
५.
मा. सभापती, स्थायी समिती यांचेनिवेदन
६. १६ ते २३
७. २४ ते २५
८. २६ ते ३९
९. ४० ते ४१
१०. ४२
११. ४३
१२. ४४ ते ४६
महसुली जमा बाजू १
१३. A02 ४७ ते ४९
१४. A03 ब) विशिष्ट कायद्यान्वये येणारी जमा व कराव्यतरिक्त म्युनिसिपलच्या मिळकती वअधिकारापासुनाचे उत्पन्न ५० ते ५९
१५. A04 ५९ ते ६२
>१६. A05 ६२ ते ६४
१७. A06 ६४ ते ६५
महसुली जमा बाजू १
पोटविभाग (अ) जनरल ऍ़ड. खाते
१८. B01 ६६ ते ६९
१९. B02 ६९ ते ७०
२०. B03 ७० ते ७१
२१. B04 ७१ ते ७२
२२. B05 ७२
२३. B06 ७३
२४. B07 ७३
२५. B08 ७३ ते ७४
पोटविभाग (अ) जनरल ऍ़ड. खाते
२६. B09 ७४ ते७५
२७. B10 ७५ ते ७६
२८. B11 ७६ ते ७७
पोटविभाग(क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी ;
२९. B12 सार्वजनिक सुखसोई खात ७७ ते ७८
३० B13 जनरल कॉझर्वन्सी खाते ७८ते ७९
३१ B14 सावित्रीबाई फुले रुग्णालय व रोगनिदानकेंद्र ७९ ते ८२
३२ B15 पोस्ट पार्टम वॉर्ड, कुटूंबकल्याणकेंद्र क्र.१ ते ६ ८२ ते ८३
३३ B16 पंचगंगा रुग्णालय (महिला व बालकल्याण) ८३ ते ८४
३४ B17 टी.बी.सवलत ८५
३५ B18 गुप्तरोग व एडस् प्रतिबंधक उपाय ८५
३६ B19 नेत्ररोगशिबीर ८५
३७ B20 कर्मचारी आरोग्यकेंद्र ८५ ते ८६
३८ B21 आयसोलेशन रुग्णालय ८६ ते ८७
३९ B22 सर्व वॉर्ड दवाखाने ८७ ते ८९
४० B23 ब्लड बँक ८९
४१ B24 आरोग्य विषयक कार्यक्रम    ८९ ते ९०
४२ B25 फिजिओथेरपी सेंटर ९०ते ९१
४३ B26 मतिमंद मुलांसाठीनिदान उपचार व मार्गदर्शनकेंद्र सुरुकरणे ९१
४४ B27 साथप्रतिबंधकखाते ९१ ते ९२
४५ B28 मार्केट खाते ९२ ते ९३
४६ B29 स्लॉटर हाऊस ९४
४७ B30 भेसळ प्रतिबंधकखाते ९५
४८ B31 जनन-मयतनोंदणीखाते ९५ते ९६
४९ B32 सार्वजनिक बागा खाते ९६ ते ९७
५० B33 सार्वजनिक बांधकामखाते ९७ ते ९८
५१ B34 इमारत बांधणे व दुरुस्ती ९८ ते ९९
५२ B35 रोडरोलर ९९
५३ B36 रस्ते विभाग ९९ ते १००
५४ B37 म्युनिसिपल वर्कशॉप खाते १०१
५५ B38 स्मशानखाते,/ १०२
पोटविभाग (ड) लोकशिक्षण
५६ B39 लोकशिक्षणखाते १०२ ते १०३
५७ B40 क्रिडा स्पर्धा संवर्धन व सांस्कृतिककार्यक्रम १०३ ते १०५
५८ B41 भा.जा.वाचनालय १०६ ते १०७
५९ B42 रुईकरकॉलनी वाचनालय १०७ ते १०८
६० B43 कसबा बावडा वाचनालय १०८ ते १०९
६१ B44 राजारामपूरी वाचनालय १०९
६२ B45 राजमाता जिजामाता गर्ल्स हायस्कूल ११० ते ११२
६३ B46 कर्मवीर भाऊराव पाटील रात्रप्रशाला ११२
६४ B47 ज्युनियर कॉलेज ११३ ते ११४
६५ B48 सिनियर कॉलेज ११४
पोटविभाग (ई) संकीर्ण
६६ B49 ई किरकोळ खाते ११४ ते ११७
पोटविभाग (फ) इतर उचल
६७ B50 फ इतर उचल ११७ ते १२२
६८ अ भांडवली जमा एकत्रिकरण १२३
६९   अ भांडवली खर्च एकत्रिकरण १२४
    भाग (2) भांडवली जमा  
७०   भाग १ भांडवली जमा १२५ ते १३३
    भाग (2) भांडवली खर्च  
७१   क महसुली जमा एकत्रिकरण १३४ ते १५६
७२   क महसुली खर्च एकत्रिकरण १५७
७३   क महसुली खर्च एकत्रिकरण १५८
    क महसुली जमा  
७४ E02 नाल्या व जलनिस्सारण १५९ ते १६०
७५ E03 जलव्यवस्था १६० ते १६२
    क महसुली खर्च  
७६ F01 स्पेशल कॉन्झर्वन्सीखात १६३
७७ F02 गटर्स व मुताऱ्या १६४ ते १६५
७८ F03 क पाणी पुरवठा विभाग (ड्रेनेज विभाग) १६५ ते १६६
७९ F04 पाणी पुरवठाखाते १६६ ते १७०
८०   क भांडवली जमा एकत्रिकरण १७१
८१   क भांडवली खर्च एकत्रिकरण १७२
८२ G क भांडवली जमा १७३ ते १७४
८३ H क भांडवली खर्च १७५ ते १७८
८४ I विशेष प्रकल्प अंदाजपत्रक जमा १७९ ते २०३
८५ J विशेष प्रकल्प अंदाजपत्रक खर्च २०४ ते २१५
८६   वित्त आयोग जमा खर्च एकत्रिकरण २१६
८७ K 13 व 14 वा वित्त आयोग जमा २१७ ते २१८
८८ L 13 व 14 वा वित्त आयोग खर्च २१९ ते २२५
८९   भाग(3) दुबेरजी जमा २२६ ते २२८
९०   भाग(3) दुबेरजी खर्च २२९ ते २३१
    भाग(4) स्पेशल फंड जमा/खर्च  
९१   भाग (4) स्पेशल फंड जमा व खर्च पत्रके २३२ ते २४३
    तक्ते  
९२   नोकरपगार, महागाईभत्ता, घरभाडे एकूण खर्च एकत्रिकरण पत्रक (पत्रक नं.1) २४४
९३   कार्यालयीन खर्च वर्गरेदर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.2) २४५ ते २४६
९४   कर्ज परतफेड फंड खर्च दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.3) २४७
९५   इमारत, रस्ते, गटर्सदुरुस्ती बाबीवरील खर्च दर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.4) २४८
९६   दुरुस्त व नवीन अंदाजपत्रकातील मुख्य बाबीवरील खर्च व त्याचे उत्पन्नाशी प्रमाणदर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.5) २४९
९७   करापासून मिळणारे उत्पन्नाचे व खर्चाचेदर माणसी प्रमाणदर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.6) २५०
९८   मुख्य बाबीवरीलखर्चाचे उत्पन्नाशी प्रमाणदर्शविणारे पत्रक (पत्रक नं.7) २५१ ते २५२
९९   कर्जाचे माहितीपत्रक (पत्रक नं.8) २५३
१००   भाग (1) महसुली जमा व खर्चाचे सन 2017-18 व 2018-19 चे अंदाजपत्रक (पत्रक नं.9) २५४
१०१   भाग (2) भांडवली जमा व खर्चाचे सन 2017-18 व 2018-19 चे अंदाजपत्रक (पत्रक नं.10) २५५
१०२   राष्ट्रीयकृत/अनुसुचित बँकेतीलगुंतवणुक ठेविंचातक्ता (पत्रक नं.11) २५६
१०३   दुर्बल घटक जमा-खर्च अंदाजपत्रक २५७
१०४   सार्व.बागा - ट्री ऑथॉरिटी फंड जमा व खर्च २५८
१०५   महिला व बालकल्याण जमा-खर्च अंदाजपत्रक २५९
१०६   अर्थसहाय्य पुरविलेल्या सेवाबाबत अहवाल २६० ते २६१
१०७   अर्थसहाय्य देवून पुरविलेल्या सेवा बाबतविभागवार जमा-खर्च तपशिल २६२
१०८   अर्थसंकल्पातील ज्या बजेट हेड बाबत सन2014-15 ते 2016-17 या आर्थिक वर्षात कोणताही जमा खर्च झालेला नाही तसेच काही बजेट हेड अन्यठिकाणी वर्ग झाले आहेत असे बजेट हेड सन 2018-19 वे अर्थसंकल्पातून वगळणेत आलेले आहेत त्या बाबतचातपशिल २६३ ते २७०