कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१६-१७ चे सुधारित व सन २०१७-१८ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
निवेदने व ठराव
१. १ ते ६
२.
३.
४.
५. १०
६. ११
७.
८. १२ ते १६
९. १७ ते १८
१०. १९ ते ३१
११. ३२ ते ३३
१२. ३४
१३. ३५
१४. ३६ ते ३८
महसुली जमा बाजू 1
१५. A02 ३९ ते ४१
१६. A03 ४२ ते ५०
१७. A04 ५० ते ५४
१८. A05 ५४ ते ५६
१९. A06 ५६ ते ५७
महसुली खर्च बाजू 1
पोटविभाग (अ) जनरल ऍ़ड. खाते
२०. B01 ५८ ते ६१
२१. B02 ६१ ते ६२
२२. B03 ६२ ते ६३
२३. B04 ६३ ते ६४
२४. B05 ६४
२५. B06 ६५
२६. B07 ६५
२७. B08 ६५ ते ६६
पोटविभाग (ब) सार्व.सुरक्षितता
२८. B09 ६६ ते ६७
२९. B10 ६७ ते ६८
३०. B11 ६८ ते ६९
पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी
३१. B12 ६९ ते ७०
३२. B13 ७० ते ७१
३३. B14 ७१ ते ७४
३४. B15 ७४ ते ७५
३५. B16 ७५ ते ७६
३६. B17 ७७
३७. B18 ७७
३८. B19 ७७
३९. B20 ७७ ते ७८
४०. B21 ७८ ते ७९
४१. B22 ७९ ते ८१
४२. B23 ८१
४३. B24 ८१ ते ८२
४४. B25 ८२ ते ८३
४५. B26 ८३
४६. B27 ८३ ते ८४
४७. B28 ८४ ते ८५
४८. B29 ८६
४९. B30 ८७
५०. B31 ८७ ते ८८
५१. B32 ८८ ते ८९
५२. B33 ८९ ते ९०
५३. B34 ९० ते ९१
५४. B35 ९१
५५. B36 ९१ ते ९२
५६. B37 ९३
५७. B38 ९४
पोटविभाग (ड) लोकशिक्षण
५८. B39 ९४ ते ९५
५९. B40 ९५ ते ९७
६०. B41 ९८ ते ९९
६१. B42 ९९ ते १००
६२. B43 १०० ते १०१
६३. B44 १०१ ते १०२
६४. B45 १०२ ते १०४
६५. B46 १०४
६६. B47 १०५ ते १०६
६७. B48 १०६
पोटविभाग (ई) संकीर्ण
६८. B49 १०६ ते १०९
पोटविभाग (फ) इतर उचल
६९. B50 १०९ ते ११४
७०. ११५
७१. ११६
भाग (2) भांडवली जमा
७२. ११७ ते १२५
भाग (2) भांडवली खर्च
७३. १२६ ते १४८
७४. १४९
७५. १५०
क महसुली जमा
७६. E02 १५१ ते १५२
७७. E03 १५२ ते १५४
क महसुली खर्च
७८. F01 १५५
७९. F02 १५६ ते १५७
८०. F03 १५७ ते १५८
८१. F04 १५८ ते १६२
८२. १६३
८३. १६४
८४. G १६५ ते १६६
८५. H १६७ ते १६९
८६. I १७० ते १९३
८७. J १९४ ते २०४
८८. २०५
८९. K २०६ ते २०७
९०. L २०८ ते २०१४
९१. २१५ ते २०१७
९२. २१८ ते २२०
भाग (4) स्पेशल फंड जमा/खर्च
९३. २२१ ते २३२
तक्ते
९४. २३३
९५. २३४ ते २३५
९६. २३६
९७. २३७
९८. २३८
९९. २३९ ते २४०
१००. २४१
१०१. २४२
१०२. २४३
१०३. २४४
१०४. २४५
१०५. २४६
१०६. २४७
१०७. २४८
१०८. २४९
१०९. २५० ते २५६