कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१५-१६ चे सुधारित व सन २०१६-१७ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
 
 
निवेदने व ठराव
 
१. १ ते १२
२. १३
३. १४
४. १५ ते १७
५.
६. १८ ते २२
७. २३ ते २४
८. २५ ते ३९
९. ४०
१०. ४१
११. ४२
१२. ४३
१३. ४४ ते ४६
 
 
महसुली जमा बाजू १
 
१४. ४७ ते ५०
१५. ५० ते ५९
१६. ५९ ते ६२
१७. ६३ ते ६५
१८. ६५ ते ६६
 
 
महसुली खर्च बाजू १
 
 
 
पोटविभाग (अ) जनरल ऍड. खाते
 
१९. ६७ ते ७०
२०. ७० ते ७१
२१. ७१ ते ७२
२२. ७२ ते ७३
२३. ७३ ते ७४
२४. ७४
२५. ७४
२६. ७५
 
 
पोटविभाग (ब) सार्व. सुरक्षितता
 
२७. ७५ ते ७७
२८. ७७
२९. ७७ ते ७९
 
 
पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी
 
३०. ७९
३१. ७९ ते ८१
३२. ८१ ते ८३
३३. ८३ ते ८४
३४. ८४ ते ८६
३५. ८६
३६. ८७
३७. ८७
३८. ८७ ते ८८
३९. ८८ ते ८९
४०. ८९ ते ९१
४१. ९१
४२. ९१ ते ९२
४३. ९२ ते ९३
४४. ९३
४५. ९३ ते ९४
४६. ९४ ते ९५
४७. ९६
४८. ९७
४९. ९७ ते ९८
५०. ९८ ते ९९
५१. ९९ ते १००
५२. १०१
५३. १०१
५४. १०२ ते १०३
५५. १०३ ते १०४
५६. १०४
 
 
पोटविभाग (ड) लोकशिक्षण
 
५७. १०५
५८. १०६ ते १०८
५९. १०८ ते १०९
६०. ११०
६१. ११० ते १११
६२ १११ ते ११२
६३ ११२ ते ११४
६४ ११४ ते ११५
६५ ११५ ते ११६
६६ ११६ ते ११७
 
 
पोटविभाग (ई) संकीर्ण
 
६७ ११७ ते १२०
 
 
पोटविभाग (फ) इतर उचल
 
६८ १२० ते १२५
६९ १२६
७० १२७
 
 
भाग (२) भांडवली जमा
 
७१ १२८ ते १३६
 
 
भाग (२) भांडवली खर्च
 
७२ १३७ ते १५९
७३ १६०
७४ १६१
 
 
क महसुली जमा
 
७५ १६२ ते १६३
७६ १६३ ते १६५
 
 
क महसुली खर्च
 
७७ १६६
७८ १६७ ते १६८
७९ १६८ ते १६९
८० १६९ ते १७३
८१ १७४
८२ १७५
८३ १७६ ते १७७
८४ १७८ ते १८१
८५ १८२ ते २०५
८६ २०६ ते २१८
८७ २१९ ते २२०
८८ २२१ ते २२८
८९ २२९ ते २३१
९० २३२ ते २३४
 
 
भाग (४) स्पेशल फंड जमा/खर्च
 
९१ २३५ ते २४६
 
 
तक्ते
 
९२ २४७
९३ २४८ ते २४९
९४ २५०
९५ २५१
९६ २५२
९७ २५३ ते २५४
९८ २५५
९९ २५६
१०० २५७
१०१ २५८
१०२ २५९
१०३ २६०
१०४ २६१
१०५ २६२
१०६ २६३
१०७ २६४ ते २६९
१०८ २७०