कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१४-१५ चे सुधारित व सन २०१५-१६ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
 
 
निवेदने व ठराव
 
१. १ ते १०
२. ११
३. १२
४. १३ ते १५
५.
६. १६ ते २१
७. २२ ते २३
८. २४ ते २९
९. ३०
१०. ३१
११. ३२
१२. ३३
१३. ३४ ते ३६
 
 
महसुली जमा बाजू १
 
१४. ३७ ते ४०
१५. ४० ते ४९
१६. ४९ ते ५२
१७. ५३ ते ५५
१८. ५५ ते ५६
 
 
महसुली खर्च बाजू १
 
 
 
पोटविभाग (अ) जनरल ऍड. खाते
 
१९. ५७ ते ६०
२०. ६० ते ६१
२१. ६१ ते ६२
२२. ६२ ते ६३
२३. ६३ ते ६४
२४. ६४
२५. ६४
२६. ६५
 
 
पोटविभाग (ब) सार्व. सुरक्षितता
 
२७. ६५ ते ६७
२८. ६७
२९. ६७ ते ६९
 
 
पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी
 
३०. ६९
३१. ६९ ते ७१
३२. ७१ ते ७३
३३. ७३ ते ७४
३४. ७५ ते ७६
३५. ७६
३६. ७७
३७. ७७
३८. ७७ ते ७८
३९. ७८ ते ७९
४०. ७९ ते८१
४१. ८१
४२. ८१ ते ८२
४३. ८२ ते ८३
४४. ८३
४५. ८४ ते ८५
४६. ८५ ते ८६
४७. ८६ ते ८७
४८. ८७ ते ८८
४९. ८८
५०. ८८ ते ९०
५१. ८९ ते ९०
५२. ९१
५३. ९२
५४. ९२ ते ९३
५५. ९३ ते ९४
५६. ९४ ते ९५
 
 
पोटविभाग (ड) लोकशिक्षण
 
५७. ९५ ते ९६
५८. ९६ ते ९८
५९. ९८ ते १००
६०. १००
६१. १०१
६२ १०१ ते१०२
६३ १०२ ते १०५
६४ १०५
६५ १०६ ते १०७
६६ १०७
 
 
पोटविभाग (ई) संकीर्ण
 
६७ १०७ ते १११
 
 
पोटविभाग (फ) इतर उचल
 
६८ १११ ते ११६
६९ ११७
७० ११८
 
 
भाग (२) भांडवली जमा
 
७१ ११९ ते १२७
 
 
भाग (२) भांडवली खर्च
 
७२ १२८ ते १५१
७३ १५२
७४ १५३
 
 
क महसुली जमा
 
७५ १५४ ते १५५
७६ १५५ ते १५७
 
 
क महसुली खर्च
 
७७ १५८
७८ १५९ ते १६०
७९ १६० ते १६१
८० १६१ ते १६५
८१ १६६
८२ १६७
८३ १६८ ते१७०
८४ १७१ ते १७५
८५ १७६ ते १९७
८६ १९८ ते २०८
८७ २०९
८८ २१० ते २१६
८९ २१७ ते २१९
९० २२० ते २२२
 
 
भाग (४) स्पेशल फंड जमा/खर्च
 
९१ २२३ ते २३४
 
 
तक्ते
 
९२ २३५
९३ २३६ ते २३७
९४ २३८
९५ २३९
९६ २४०
९७ २४१
९८ २४२ ते २४३
९९ २४४
१०० २४५
१०१ २४६
१०२ २४७
१०३ २४८
१०४ २४९
१०५ २५०
१०६ २५१
१०७ २५२
१०८ २५३ ते २५८