कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१४-१५ चे सुधारित व सन २०१४-१५ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
 
 
निवेदने व ठराव
 
१. १ ते १०
२. ११
३. १२
४. १३ ते १५
५.
६. १६ ते २०
७. २१ ते २२
८. २३ ते ३०
९. ३१
१०. ३२
११. ३३
१२. ३४
१३. ३५ ते ३७
 
 
महसुली जमा बाजू १
 
१४. ३८ ते ४१
१५. ४१ ते ५०
१६. ५० ते ५३
१७. ५३ ते ५५
१८. ५५ ते ५६
 
 
महसुली खर्च बाजू १
 
 
 
पोटविभाग (अ) जनरल ऍड. खाते
 
१९. ५७ ते ६०
२०. ६० ते ६१
२१. ६२
२२. ६२ ते ६४
२३. ६४
२४. ६४
२५. ६५
२६. ६५ ते ६६
 
 
पोटविभाग (ब) सार्व. सुरक्षितता
 
२७. ६६ ते ६७
२८. ६७ ते ६८
२९. ६८ ते ६९
 
 
पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी
 
३०. ६९ ते ७०
३१. ७० ते ७१
३२. ७१ ते ७४
३३. ७४ ते ७५
३४. ७५ ते ७७
३५. ७७
३६. ७७
३७. ७७
३८. ७८
३९. ७८ ते ८०
४०. ८० ते ८१
४१. ८१ ते ८२
४२. ८२ ते ८३
४३. ८३ ते ८४
४४. ८४
४५. ८४ ते ८५
४६. ८५ ते ८६
४७. ८६ ते ८७
४८. ८७ ते ८८
४९. ८८
५०. ८९ ते ९०
५१. ८९ ते ९१
५२. ९१ ते ९२
५३. ९२
५४. ९२ ते ९३
५५. ९३ ते ९४
५६. ९४ ते ९५
 
 
पोटविभाग (ड) लोकशिक्षण
 
५७. ९५ ते ९६
५८. ९६ ते ९८
५९. ९९ ते १००
६०. १०० ते १०१
६१. १०१ ते १०२
६२ १०२
६३ १०३ ते १०५
६४ १०५ ते १०६
६५ १०६ ते १०७
६६ १०७
 
 
पोटविभाग (ई) संकीर्ण
 
६७ १०८ ते १११
 
 
पोटविभाग (फ) इतर उचल
 
६८ १११ ते ११६
६९ ११७
७० ११८
 
 
भाग (२) भांडवली जमा
 
७१ ११९ ते १२६
 
 
भाग (२) भांडवली खर्च
 
७२ १२७ ते १४८
७३ १४९
७४ १५०
 
 
क महसुली जमा
 
७५ १५१
७६ १५२ ते १५४
 
 
क महसुली खर्च
 
७७ १५५
७८ १५६ ते १५७
७९ १५७ ते १५८
८० १५८ ते १६२
८१ १६३
८२ १६४
८३ १६५ ते १६७
८४ १६८ ते १७२
८५ १७३ ते १९३
८६ १९४ ते २०४
८७ २०५ ते २०६
८८ २०७ ते २१२
८९ २१३ ते २१५
९० २१६ ते २१८
 
 
भाग (४) स्पेशल फंड जमा/खर्च
 
९१ २१९ ते २३०
 
 
तक्ते
 
९२ २३१
९३ २३२ ते २३३
९४ २३४
९५ २३५
९६ २३६
९७ २३७
९८ २३८ ते २३९
९९ २४०
१०० २४१
१०१ २४२
१०२ २४३
१०३ २४४
१०४ २४५
१०५ २४६
१०६ २४७
१०७ २४८
१०८ २४९ ते २५४