कोल्हापूर महानगरपालिका
सन २०१२-१३ चे नवीन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमनिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं
१.
१ ते ७
२.
३.
४.
१० ते १२
५.
१३ ते २०
६.
२१ ते २५
७.
२६
८.
२७ ते ३४
९.
३५
१०.
३६
११.
३७
१२.
३८
१३.
३९ ते ४१
महसुली जमा बाजू १
१४. A02
४२ ते ४५
१५. A03
४५ ते ५४
१६. A04
५४ ते ५७
१७. A05
५७ ते ५९
१८. A06
५९ ते ६०
महसुली खर्च बाजू १
पोटविभाग (अ) जनरल अँड .खाते
१९. B01
६१ ते ६४
२०. B02
६४ ते ६६
२१. B03
६६ ते ६७
२२. B04
६७ ते ६८
२३. B05
६८ ते ६९
२४. B06
६९
२५. B07
६९
२६. B08
७०
२७. B09
७० ते ७२ 
२८. B10
७२ 
२९. B11
७३ ते ७४
पोटविभाग (क) सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी
३०. B12
७४ ते ७५
३१. B13
७५ ते ७६
३२. B14
७६ ते ७९
३३. B15
७९ ते ८०
३४. B16
८० ते ८२
३५. B17
८२
३६. B18
८२
02 03
----------------------------------------------------------