Defaulter List Details £ÖÛú²ÖÖÛúߤüÖ¸ü ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö
Ward Name / प्रभाग नाव 
Division Name / वर्ग नाव  
Usage / वापर  
Top N List / प्रथम क्र.यादी
Amount From / रक्कमेपासुन
To Amount / रक्कमेपर्यंत