Toll Free
SPRS
फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| शहर पाणीपुरवठा विभाग » तक्रार निवारणे |
अ.क्र. कामाचा तपशील काम पूर्ण होण्याचा कालावधी संपर्क अधिकारी
१.

पाणीपूरवठा खंडीत झाल्याबद्दल तक्रारी

१२ तास

उपजल अभियंता, वितरण,शिवाजी मार्केट,पापाची तिकटी फोनः ५२६११८

२.

सदोश पाण्याचा मीटर बदलण्याबाबत ग्राहकाने मीटर आणून दिल्यानंतर

३ आठवड्याच्या आत

मुख्य जलयंत्र दुरूस्तीकार, कावळा नाका.

३.

मुख्य पाण्याच्या नलिकेमधील गळती बंद करणे

२४ तास

उपजल अभियंता (तात्रिक)
वितरण,शिवाजी मार्केट,पापाची,
तिकटी फोनः ५२६११८ .

४.

पाणी दूषित असल्याबाबतच्या तक्रारी

२४ तास

उपजल अभियंता ,
वितरण,शिवाजी मार्केट,पापाची,
तिकटी फोनः ५२६११८ ,
Ph:526118.

५.

पाणी बिलाबाबतच्या तक्रारी

त्वरित

उपजल अभियंता,
वसूली,शिवाजी मार्केट,पापाची,
तिकटी फोनः ५२६११८.

  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
ई-वार्तापत्र
Adhar
Designed and Maintained by Infosystems Limited