dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| घनकचरा व्यवस्थापन विभाग |
श्री जयवंत पोवार
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: मुख्य आरोग्य निरीक्षक
: +९१ - ९७६६५३२०४४
: ०२३१-२५४०२९०
: -सार्वजनिक स्वच्छता सेवा
वार्ड/विभाग कार्यालये
ना-हरकत मिळण्यासाठी दाखल करावयाची कागदपत्रे
आम्हांला:
आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर महानगरपालिका, फोनः २५४०२९०, २५४०२२९ १ ते९९ विस्तारीत क्र.२७३
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation