Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी

| जाहीर सूचना|
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. ६८/२०२० (प्रथम मुदतवाढ) - (विद्युत विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटलमधील पहिल्या मजल्यावरील वॉर्डमध्ये गॅस पाईप यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटलकडील डीसीएचसीसाठी आवश्यक असणारे जम्बो सिलेंडर पुरविणेबाबत - (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील पाणीपुरवठा विभागाकडील कार्यालयीन कामकाजाकरिता किमती फॉर्म व रजिस्टर छपाई करणे - (शहर पापु ड्रेनेज विभाग)
» जाहीर निविदा - सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा रुग्णालय यांचेकडे दाखल झालेल्या स्तनदा व गर्भवती मातांना मोफत आहार पुरविणेबाबत - प्रथम मुदतवाढ (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा - सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा रुग्णालय यांचेकडे दाखल झालेल्या स्तनदा व गर्भवती मातांना मोफत आहार पुरविणेबाबत - प्रथम मुदतवाढ (आरोग्य विभाग)
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ६ (शहर अभियंता कार्यालय)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटलमधील नवीन वॉर्ड करीता गॅस पाईप लाईन तयार करणेबाबत (आरोग् विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. ६८/२०२० (प्रथम प्रसिद्धीकरण) - (विद्युत विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत - मुलाखतीमध्ये पात्र उमेदवारांची यादी
» जाहीर निविदा - सावित्रीबाई फुले व पंचगंगा रुग्णालय यांचेकडे दाखल झालेल्या स्तनदा व गर्भवती मातांना मोफत आहार पुरविणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा - राष्ट्रीय अभियान अंतर्गत कोमनपाकडील ९ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांकरिता प्रत्येकी १ संगणक, १ प्रिंटर, १ कॅमेरा व १ हेडफोन माईकसह (एकूण ९ सेट ) खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कडील जेटींग मशीन करीता नोझल व होस पाईप खरेदी करणेबाबत (कार्यशाळा विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा कोविड-१९ प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीकरीता प्रचार व प्रसिद्धी समन्वयक पद करार तत्वावर भरणेबाबत जाहिरात
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ५ (शहर अभियंता कार्यालय)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कडील कॅश इन सेफ अँड कॅश इन ट्रान्झीट (आग (फायर) व नैसर्गिक आपत्तीसह ) कामी निविदा मागविणेबाबत (मुख्य लेखा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभाग अंतर्गत कोव्हीड-१९ अंतर्गत औषध फवारणी करणेकरीता औषध फवारणी स्प्रेइंग पंप खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» टेंडर नोटीस क्र. ५५/२०२०-२१ - काम अनुक्रमांक १ - मुदतवाढ १ ली (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ४ (शहर अभियंता कार्यालय)
» शुद्धीपत्रक - कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध संवर्गातील पदे ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे आरोग्याधिकारी पद ठोक मानधन करार तत्वावर भरणेबाबत मुलाखत जाहिरात
» कोटेशन नोटीस - स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत शहरातील कंटेनरमुक्त केलेल्या ठिकाणी लोखंडी बोर्डवर लेटरिंग करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा एम.आर.देसाई फ़िजिओथेरपी सेंटर करिता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ५५ - कोमनपा बायोगॅस प्रकल्पासाठी नवीन पाईप लाईन टाकणे (शहर पाणीपुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - इन्व्हर्टर करीता 12V-65AH SMF Battery जुनी बटरी देऊन नवीन बटरी खरेदी करणेबाबत (राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता ग्लुको मीटर पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरिता एक्स-रे इनव्हलप पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा फ़िजिओथेरपी सेंटरकरिता अल्ट्रासाउंड मशीन दुरुस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले मॅटर्नीटी ओ.टी. करिता व्हर्टिकल ऑटोक्लेव्ह मशीन दुरस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले मॅटर्नीटी ओ.टी. करिता हॉरीझोंटल ऑटोक्लेव्ह मशीन दुरस्ती करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - संगणक वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करणेकामीचे दरपत्रक मागणीबाबत (क्षयरोग नियंत्रण कक्ष)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» जाहीर निविदा क्र. २८ - शुद्धीपत्रक ३ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य विभागाकडील स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत १०४ ऑटो टिपर वाहनांची पंक्चर काढणेकामी ठेकेदार नेमणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कडील जेटींग मशीन क्र. एम.एच.०९-५३५ करिता पी.टी.ओ. गिअर बॉक्स असेम्ब्ली खरेदी करणे (कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह येथे स्टेज खालील पाण्याच्या टाकीचे लाकडी दरवाजे दुरुस्त करणे व इतर अनुषंगिक दुरुस्तीची कामे करणे (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» जाहीर निविदा नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका बायोगॅस प्रकल्पासाठी नवीन पाईप लाईन टाकणे (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन - कोमनपा च्या आरोग्य विभागाकरीता व्हेन्त्युज वुईथ सक्शन मशीन डिजीटल खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई रुग्णालयाकडे भुलतज्ञ वैद्यकीय अधिकारी पदांची केस बेसिस तत्वावर पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडे विविध पदांची ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमार्फत स्क्रॅप बसेसमध्ये शौचालय तयार करणे कामासाठी सीलबंद दरपत्रक सादर करणेबाबत
» कोल्हापूर महानगरपालिका अग्निशमन विभागाकडे फायरमन या संवर्गातील ठोक मानधन करार तत्वावर पदभरती
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र ३७/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर प्रकटन - २०२० - पावसाळ्यामध्ये विजेचा झटका लागू नये याकरिता नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घेणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - संगणक विभागाचे कामकाजासाठी लॅपटॉप खरेदी करणेबाबत.. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिके अंतर्गत विविध विभागांतील संगणक, प्रिंटर, इ. ची देखभाल दुरुस्तीसाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत... (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी भाडे तत्वावर १० क्यू क्षमतेचे हायवा टिपर वाहन घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागासाठी साहित्य खरेदी करणेबाबत घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभागासाठी भाडे तत्वावर जे.सी.बी. वाहन घेणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा क्र २८ - शुद्धिपत्रक क्र. २
» कोटेशन नोटीस - गवत विक्री लिलाव (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कामकाजासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग सॉफ्टवेअरचे लायसन्स खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र ३७/२०२० - कोमनपा अंतर्गत कसबा बावडा झूम प्रकल्प येथे स्लरी प्लांटकरिता थ्री फेज एल.टी. कनेक्शन घेणे - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा च्या आरोग्य विभागाकरिता साहित्य उपलब्ध करून देणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ऑटोमॅटिक सॅनीटायझर मशीन खरेदी करणेबाबत (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» जाहीर निविदा - पाणी टँकर पुरवठा करणे (शहर पाणी पुरवठा विभाग)
» टेंडर नोटीस २८ - शुद्धीपत्रक १ (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका पर्यावरण सध्यस्थिती अहवाल तयार करणेबाबत (पर्यावरण विभाग)
» कोमनपा आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन करार तत्वावर विविध पदासाठी भरतीकरीता उमेदवारांची निवड यादी
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. ३७/२०२० प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्यु विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र. ३४ - कोमनपा प्र. क्र. ५९ नेहरूनगर येथील आयसोलेशन रुग्णालयाकडील ५ HP मोटर रीवायांडीग करणे (विद्युत विभाग)
» अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. २९/११/२०१९ पर्यंतची प्रतीक्षा यादी
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाकरीता हँडग्लोव्हज - रबरी खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाकरीता कोव्हीड-१९ अंतर्गत औषधे व तदअनुषंगिक साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» स्टाफ नर्स व मिश्रक तथा लिपिक या पदांची गुणानुक्रम यादी
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» टेंडर नोटीस क्र. ३० - कोमनपा राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार सिटी प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिटकरीता भाडेतत्वावर वाहन पुरविणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे डी.एन.शिरके फ़िजिओथेरपी सेंटर करीता अल्ट्रासाऊंड जेल, प्लास्टिक मायक्रो टेप खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस २९ - प्र. क्र. ६३ सम्राटनगर येथे ठीकठिकाणी पोल उभे करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सन २०२०-२१ करीता घरफाळा बिले छपाई ७० जीएसएम कागद वापरून, सिंगल कलर, पाठ पोठ छपाई, ए/४ साईजमध्ये इकडील पसंत केले नमुनेनुसार (भांडार विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २८ - (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल येथे जनरेटर खरेदी करून जागेवर बसवून समाधानकारक ट्रायल देणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे केबिन येथे फर्निचर साहित्य पुरविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे मुख्य कक्षामधील वॉलपेपर बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे अँटी चेंबरमधील वॉलपेपर बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मा. स्थायी समिती सभापती केबिन येथे खुर्च्या पुरविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर शहर हद्दीतील पथदिव्यांकारिता सर्व्हिस वायर खरेदी करणेबाबतचे कोटेशन मागविणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालय व आयसोलेशन रुग्णालयकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डेटा सेंटरसाठी नवीन युपीएस यंत्रणा खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र १७ - प्र.क्र. ०९ कदमवाडी कपूर वसाहत मध्ये ठिकठिकाणी नवीन उंच पोल उभे करून स्ट्रीट लाईटची सोय करणे - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
» फेब्रुवारी-मार्च २०१९-२० बिलिंग सायकलसाठी बिल जनरेशन (पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - १० क्यू. मीटर क्षमतेचे आयवा डम्पर भाड्याने पुरविणेबाबत (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
» कोटेशन नोटीस १० - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या शाळांना वॉटर प्युरीफायर मशीन पुरविणेबाबत (महिला व बालकल्याण समिती)
» जाहीर टेंडर नोटीस क्र. १७३ - दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल व सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या फिजिओथेरपी सेंटरकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र 180 - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र 168 - तिसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आयसोलेशन रुग्णालय येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - जाहीर ई-निविदा क्र. १८०/२०२० प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» कोटेशन नोटीस - आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम २०१९-२०
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम २०१९-२० अंतर्गत विविध संवर्गातील निवड यादी तसेच प्रतीक्षा यादी
» कोटेशन नोटीस - नमूद केलेप्रमाणे लोखंडी बोर्ड लावणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - भटकी व मोकाट कुत्री पकडणेकामी साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
» जाहीर टेंडर नोटीस क्र. १७३ - प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - पंचगंगा स्मशानभूमीकडील अनघड लाकूड इकडील आवश्यक साईजप्रमाणे फोडून व रचून देणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा पंचगंगा हॉस्पिटलकडील Defibrillator Machine दुरुस्तीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता NST Machine - FM7000 खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील Meditronics कंपनीचे Diagnox 500 MA एक्सरे मशीन दुरुस्ती करणे (आरोग्य विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६३/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे आवश्यक उपकरणे व साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे कोरोना विषाणू विलगीकरण कक्षाकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढीकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कसबा बावडा झूम प्रकल्प येथील डांबरी प्लांटकरीता ३ फेज ३.७ KW मोटर खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - नोटीसमध्ये नमूद साहित्यांची छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
» जाहीर कोटेशन नोटीस - मा. महापौर कार्यालयात साधा चहा, स्पेशल चहा व कॉफी पुरविणेबाबत (नगरसचिव विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या रक्तपेढीकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कर्मचारी दवाखानेकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Yankur Suction Set खरेदी करणेबाबत (भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा कर्मचारी दवाखानेकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - बायानॉक्यूलर मायक्रोस्कोप AMC दरपत्रक मागणी नोटीस (राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम, कोमनपा)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Spinal Needle No. 26 खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Sr. Alkaline Phospatase खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विवाह नोंदणी कार्यालयासाठी कलर प्रिंटर खरेदीबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल करीता Biomedic ECG Roll 80 x 20 खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल करीता Meditronics Dignox 500 MA खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Ventilator साठी आवश्यक असणाऱ्या बॅटरी खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत विविध विभागाकडील ठोक मानधन करार तत्वावरील सर्व भरतीबाबत सूचना (सामान्य प्रशासन विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६३/२०२० - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र. १७६ - लोकराजा राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्मारकाचा लोकार्पण सोहळ्यातील एलइडी स्क्रीन, ड्रोन व कॅमेरा ऑपरेटरबाबत (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र. १७५ - कोल्हापूर महानगरपालिका रक्तपेढी विभागाकडील नवीन UPS खरेदी करणे व नवीन बॅटरी खरेदी करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा भांडार विभागाकडील मागणीप्रमाणे वेतन पत्रक छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
» जाहीर निविदा नोटीस क्र. १७३ (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा. बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत जीवरक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्वावर भरती
» महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडील विविध पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम सन २०१९-२०
» महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक व सहा. बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका - दुबार रेशन कार्ड फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - कागदपत्रे मुदतीमध्ये जमा न केलेले फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - फेरीवाला सर्व्हे यादी (इस्टेट यादी)
» कोटेशन नोटीस - X-Ray Film खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - महापौर चषक फुटबॉल स्पर्धा २०२० अंतर्गत कोल्हापूर स्पोर्ट्स असोसिएशनकडील वरिष्ठ गटातील नोंदणीकृत १६ संघातील ३०९ भारतीय/स्थानिक फुटबॉल खेळाडूंचा अपघात विमा एक वर्षे कालावधीकरीता (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ३१/१२/२०१९ रोजी प्रतीक्षा सूची
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका - पंडित दिन दयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प नागरी सुविधा केंद्रांसाठी नवीन युपीएस यंत्रणा खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनु.जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी करणेकरीता हजर राहणेबाबत
» टेंडर नोटीस क्र. १६३ - पवडी प्रकल्प विभाग
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनु.जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी करणेकरीता हजर राहणेबाबत
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक व सहा.बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» शुध्दीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत विविध पदांसाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» शुध्दीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका विद्युत विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत विविध पदांसाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका विद्युत विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
» कोटेशन नोटीस - प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेकामी (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» कोल्हापूर महानगरपालिका व कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – गुण तालिका
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा प्र.क्र. ९ कपूर वसाहत येथील मनपा दवाखाना पिछाडीस नवीन बांधलेल्या हॉल करीता वायरिंग करणे (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - सन २०१९-२० चे सुधारित व सन २०२०-२१ चे नवीन अंदाजपत्रक कागदासह इकडील सुचणेप्रमाणे व नमुनेप्रमाणे छपाई करणे (भांडार विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४३/२०२० प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Electrolyte Reagent Pack खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - कनिष्ठ लिपिक - कोमनपा, कनिष्ठ लिपिक - केएमटी, जलयंत्रवाचक, वाहक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - वाहन चालक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - शिपाई, पहारेकरी, ड्रेसर
» कोटेशन नोटीस - जनजागृतीदर्शक आशय असणारे डिजीटल बोर्ड एम. एस. फ्रेमवर चिटकवणे (पेस्टींग) करणे, जागेवर बसविणे व परत जमा करणे - (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - कनिष्ठ लिपिक - कोमनपा, कनिष्ठ लिपिक - केएमटी, जलयंत्रवाचक, वाहक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - वाहन चालक
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - शिपाई, पहारेकरी, ड्रेसर
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४८/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
» जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४३/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९-२० - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – पात्र उमेदवारांची यादी – कनिष्ठ लिपिक
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – अपात्र उमेदवारांची यादी – कनिष्ठ लिपिक
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – पात्र उमेदवारांची यादी – वाहक (कंडक्टर)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – अपात्र उमेदवारांची यादी – वाहक (कंडक्टर)
» शुद्धीपत्रक 3 - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» शुद्धीपत्रक 3 - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस - पी.टी.ओ. गिअर बॉक्स असेम्ब्ली खरेदी करणे (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस - ४ स्ट्रोक ग्रास कटर मशीन (पेट्रोल) खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - जीपीएस यंत्रणा खरेदीबाबत अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस - वेब कॅमेरा व पीसी स्पीकर खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» शुद्धिपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस ११४ - दुसरी मुदतवाढ (केएमटी विभाग)
» कोटेशन नोटीस - फोमची गादीचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - २ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस क्र 139 - कोमनपा विदयुत विभाग कडून विविध ठिकाणी टेंपररी विदयुत रोषणाई करणे (विद्युत विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोटेशन नोटीस क्र. १३८ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस ११४ - (केएमटी विभाग)
» शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस - पाणीपट्टी विभागांतर्गत स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी नवीन ब्ल्यूटूथ डॉट मॅट्रीक्स प्रिंटर खरेदी करणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - औषध खरेदी करणेकामी दरपत्रक मागणी नोटीस (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
» कोटेशन नोटीस - अँटी रॅबीज व्हॅक्सीन (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस क्र. ११४ - केएमटी विभाग
» कोटेशन नोटीस १ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस २ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस ३ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
» शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
» कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे नमुन्याप्रमाणे पाणी मीटर रीडिंग पुस्तके ४०० नगांची छपाई करणेबाबत (पाणी पुरवठा विभाग)
» कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील शहरातील चार जलशुद्धीकरण केंद्रांना पाणी नमुने तपासणी करीता लॅबोरोटरी साहित्य पुरवठा करणेबाबत (पाणी पुरवठा विभाग)
» टेंडर नोटीस १३३ (विद्युत विभाग)
» विविध साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - विविध साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Haemoglobin test strip (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
» कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालकांची नियुक्ती करणेसाठी जाहिरात "वॉक-इन-इंटरव्यू" (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढीकडील Elissa Reader Machine दुरुस्ती करणे (आरोग्य विभाग)
» शुद्धीपत्रक - टेंडर नोटीस १०६ - कोल्हापूर महानगरपालिकेअंतर्गत नवीन ई-गव्हर्नंस प्रकल्प प्रक्रिया राबविणेबाबत...(संगणक विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - परीक्षेबाबत सूचना
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा अग्निशमन विभागासाठी मल्टीपर्पज नोझल खरेदी करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग अंतर्गत १०४ ऑटो टिपर वाहनांना नंबर प्लेट बसविणेबाबत (आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
» कोटेशन नोटीस - कोमनपा ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत दिसेल जेनरेटर यंत्रणेची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस - मा. महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यांचे अभ्यास दौऱ्यासाठी कोल्हापूर ते हैद्राबाद व हैद्राबाद ते कोल्हापूर या प्रवासासाठी कोटेशन (महिला व बालकल्याण समिती)
» कोमनपाकडील इस्टेट विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर जीवरक्षक पदाचे भरतीसाठी जाहिरात (रवका विभाग)
» टेंडर नोटीस ११६ - कोमनपाकडील सन २०१९-२० सालचा पर्यावरण अहवाल तयार करणेबाबत (शहर पाणीपुरवठा ड्रेनेज विभाग)
» कोटेशन नोटीस ३ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस २ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस १ (आरोग्य विभाग)
» निविदा क्र. ११३ - Purchase E-Learning Software for primary municipal schools certified by Balbharti as per syllabus of Maharashtra state (प्राथमिक शिक्षण समिती)
» कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील श्री भास्करराव जाधव वाचनालय व शाखांसाठी १५ नग कपाटे खरेदी करणेबाबत. (भास्करराव जाधव वाचनालय)
» टेंडर नोटीस – कोल्हापूर महानगरपालिकेत फेस रिकाग्निशन बायोमेट्रिक यंत्रांचे इनस्टॉलेशन करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस – स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी डॉट मॅट्रीक्स प्रिंटरसाठी बॅटरीसाठी खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस – अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयासाठी ऑल इन वन प्रिंटर व अतिरिक्त टोनर खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेत ठोक मानधन व करार तत्त्वावर लघुलेखक पदासाठी भरती
» कोटेशन नोटीस – Glycometer Strip (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – LED Surgical Lights Pixel Series (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस १०६ - कोल्हापूर महानगरपालिकेअंतर्गत नवीन ई-गव्हर्नंस प्रकल्प प्रक्रिया राबविणेबाबत...(संगणक विभाग)
» छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील सिटी पोईंट या इमारतीच्या केएमटी चा बेसमेंटमधील रिक्त गाळा गोडाऊनकरीता मासिक भाडे तत्त्वावर देणेचा आहे - केएमटी विभाग
» कोल्हापूर महानगरपालिकापरिवहन उपक्रमाची बिंदू चौक येथील खुली जागा वाहनांच्या पार्किंगकरीता पे अँड पार्क या तत्वावर ठेका पद्धतीने एक वर्ष कालावधीकरीता देणे - केएमटी विभाग
» कोटेशन नोटीस - सि.स. नं. ४६२ अ/३ या मिळकतीमध्ये दर्शन मंडप इमारतीचे बांधकामाच्या अनुषंगाने Plane Table Survey करणे (प्रकल्प विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ७७ - चौथी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ८३ - तृतीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस – एअर कॉम्प्रेसर खरेदी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस १११ (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस ११२ (केएमटी)
» कोटेशन नोटीस ११३ (केएमटी)
» निविदा क्र. ६१ – तिसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ७७ - तृतीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ८३ - द्वितीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ९४ - द्वितीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. 88- प्रथम मुदतवाढ (पवडी विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. 94- प्रथम मुदत वाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. 83- प्रथम मुदत वाढ (विदयुत विभाग)
» टेंडर नोटीस ५६ – दुसरी मुदतवाढ (घरफाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस ९४ (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील प्रदूषणकारी स्क्रॅप मटेरिअलची ई-निविदा मागवून विक्री करणेबाबत टेंडर नोटीस (केएमटी)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, पंचगंगा रुग्णालय, आयसोलेशन रुग्णालय येथे क्लोज सर्किट टीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत.
» टेंडर नोटीस ८८ (प्रकल्प विभाग)
» भास्करराव जाधव वाचनालयासाठी पुस्तके व नियतकालिके खरेदी करणेबाबत टेंडर नोटीस - प्रथम मुदतवाढ
» सुभाष स्टोरकडील जेटिंग मशीन करिता हाय प्रेशर पाईप व नोझल खरेदी करणेकरिता कोटेशन नोटीस – (वर्कशॉप विभाग)
» टेंडर नोटीस ६७
» टेंडर नोटीस ६८
» टेंडर नोटीस ७२
» टेंडर नोटीस ७३
» टेंडर नोटीस ७५
» टेंडर नोटीस ७८
» टेंडर नोटीस ७९
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती – निवड यादी
» टेंडर नोटीस क्र. 61 – प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग )
» कोटेशन नोटीस – (केएमटी)
» टेंडर नोटीस क्र. ६५ – प्रथम मुदतवाढ (घरफाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती
» कोटेशन नोटीस (नगदी विभाग)
» भास्करराव जाधव वाचनालयासाठी पुस्तके व नियतकालिके खरेदी करणेबाबत टेंडर नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
» कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» पंचगंगा हॉस्पिटल येथे १० केव्हीए क्षमतेचे जनरेटर दुरुस्त करणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» पाणीपुरवठा विभागाकडील लिपी ६३१२ Line Matrix Printer दुरुस्तीबाबत कोटेशन नोटीस (संगणक विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका – पंडित दिन दयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा
» कोटेशन नोटीस - 57 mm Thermal Paper Roll (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - Pneumatic Digital Tourniquette (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – मोरॅटिक अॅसिड (एचसीएल) (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – लोखंडी खुरपी (Tata Company) (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – Led Apran (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – ECG Roll (आरोग्य विभाग)
» भाडे तत्त्वावर गाडी घेणेकामी कोटेशन (एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी कोल्हापूर)
» राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती निवेदन
» जाहीर कोटेशन क्र. ६३ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोमनपा आयुक्त निवास येथे सोलर रुफ टॉप ऑन ग्रीड सिस्टीम बसविणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग) – पहिली मुदतवाढ
» पंचगंगा व इतर स्मशानभुमीकडील अनघड लाकुड फोडणे कामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - 2 (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - 1 (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – मुलाखतीबाबत नवीन सूचना
» टेंडर नोटीस क्र. ६१ – कोल्हापूर महानगरपालिकेचे विविध मार्केट मधील रिक्त दुकान गाळे भाडेने देणे (इस्टेट विभाग)
» बायोमेट्रिक यंत्रणा देखभाल दुरुस्ती कोटेशन नोटीस (संगणक विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ४३ – दुसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ७ (अ.क्र. १ ते ७) – दुसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २१ – पहिली मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महानगरपालिकेमधील पूरग्रस्त भागांमध्ये स्वच्छतेकरिता साफसफाई सेवक व यंत्रणा पुरविणेकरिता ठेकेदारांची नियुक्तीबाबत
» टेंडर नोटीस क्र. ३४ – तिसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती
» कोमनपा आयुक्त निवास येथे सोलर रुफ टॉप ऑन ग्रीड सिस्टीम बसविणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – मुलाखतीबाबत सूचना
» गवत विक्री लिलाव – जाहीर नोटीस (इस्टेट विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. ४३ – पहिली मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
» जाहीर निविदा क्र. ३४ – दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – पात्र उमेदवारांसाठी लेखी परीक्षेबाबत सूचना
» कोटेशन नोटीस – ४६ (पवडी विभाग)
» कोटेशन नोटीस ( राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – पात्र उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – अपात्र उमेदवारांची यादी
» श्री भास्करराव जाधव वाचनालय टेंडर नोटीस क्र. ४४
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – पात्र विद्यार्थांची यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – प्रतीक्षा यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – पात्र यादी व प्रतीक्षा यादी करिता अपेक्षित गुण प्राप्त न करणारे विद्यार्थी यादी
» कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - २ (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ३४ – प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» दसरा चौक मैदान व शाळा नं ९, राजारामपुरी मैदान भाडेने देणेबाबत – दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. ४३ (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनुकंपा यादी सन-२०१८ ची प्रतिक्षा सुची
» शुद्धीपत्रक (निविदा क्र ३३)
» कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर पदभरती
» अशोक लेलॅण्ड बसेसना लागणा-या काचा पुरवणे (KMT)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» Tender Notice - Empanelment of Solar Power Consultant
» बिंदू चौक येथील के.एम.टी. पे अँड पार्क परिसरात सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा पुरवठा करणे व इन्स्टॉल करणे
» सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे स्त्री रोग तज्ञ व भूलतज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांचे पॅनेल तयार करणेकरीता केस बेसिस तत्वावर पदे भरणे
» दसरा चौक मैदान व शाळा नं ९, राजारामपुरी मैदान भाडेने देणेबाबत
» कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस – २ (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत M.I.S. तज्ञ व सिटी को अॉर्डिनेटर हे पद ठोक मानधन तत्वावर भरती
» कोल्हापूर महानगरपालिका ठोक मानधन तत्वावर सहा.अभियंता (विद्युत), बागा अधिक्षक व सहा.बागा अधिक्षक या पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९
» दिनद्याळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत समुदाय संघटक कंत्राटी पदभरती
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 1
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 2
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 3
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 4
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 5
» बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस् चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस– 6
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील सार्व.उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक, सहा.बागा अधिक्षक पदासाठी कंत्राटी पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील विद्युत विभागाकडील सहा. अभियंता विद्युत पदासाठी कंत्राटी पदभरती
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१९-२० अंतर्गत सिटी-को-ऑर्डिनेटर अधिक्षक पदासाठी कंत्राटी पदभरती
» स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणेकरिता टेंडर डॉक्युमेंट व करारपत्र करणेसाठी सल्लागार नेमणेकामाची कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील स्वच्छ सर्वेक्षण 2019-20 करीता पर्यावरण अधिकारी व माहिती, शिक्षण व संवाद अधिकारी या पदांची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
» कुत्रा निर्बिजीकरण करणेकामी कुत्रांना ठेवणेसाठी पिंजरे खरेदी करणेकामाची कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा. बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन करारतत्वावर भरती
» कुत्रा निर्बीजीकरण करणेकामी औषध खरेदीकामाचे कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2018-19 अंतर्गत पर्यावरण अधिकारी, माहिती शिक्षण संवाद अधिकारी व एम.आय.एस. तज्ञ हि पदे ठोक मानधन करारतत्वावर भरती
» निवडणूक खर्च – अंतिम दर तक्ता
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/१
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/२
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/३
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/४
» मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/५
»
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/१
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/२
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/३
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/४
» मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/५
» सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम – NGO – Laboratory Technician Scheme सहभागाबाबत
» सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम – NGO – Laboratory Technician Scheme सहभागाबाबत
» सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
» कुत्रा निर्बिजीकरण केंद्रावर ऑफिस कामकाजाकरीता टेबल खरेदी करणेकामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» झाडांच्या कुंडया कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा.बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन करारतत्वावर भरणेकरीताचा जाहिरात
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. २८ – सिद्धार्थ नगर) – अंतिम मतदार यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. ५५ – पद्माराजे उद्यान) – अंतिम मतदार यादी
» यशवंतराव चव्हाण (केएमसी) कॉलेज – कोटेशन नोटीस
» डिजीटल व्हिनायल बोर्ड व स्टिकर्स खरेदी करणेकामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» इस्टेट विभाग – टेंडर नोटीस १०० - मत्स्यालयासाठी इमारत भाडेने देणे – दुसरी मुदतवाढ
» कोल्हापूर महानगरपालिका - जनसंपर्क अधिकारी या पदासाठी ठोक मानधन तत्वावर भरती जाहिरात
» आरोग्य विभाग - एनसीडी कार्यक्रमाचे रजिस्टर छापून मिळणेबाबत कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. २८ – सिद्धार्थनगर) – प्रारूप मतदार यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. ५५ – पद्माराजे उद्यान) – प्रारूप मतदार यादी
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
» सामान्य प्रशासन विभाग – सन २०१८ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४
» सामान्य प्रशासन विभाग – सन २०१८ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते वर्ग ३
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» क|| बावडा येथील झूम प्रकल्प येथील डांबरी प्लांट कंट्रोल पॅनल दुरुस्त करणेबाबत (कोटेशन - विद्युत विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – १०७ (वर्कशॉप विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – ९९ (वर्कशॉप विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – १०२ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस निवडणुकीच्या कामाकरीता लागणा-या औषध खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस ११४ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस Anti Rabbies Vaccine(ARV) खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस Blood Collection Monitor खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस Multipara Monitor खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र १०७ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस १ Kv UPS खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» कोल्हापूर महापालिका परवाना विभाग २०१९-२०२० मध्ये रद्द करण्यात येण्याऱ्या परवाना धारकांची यादी
» कोटेशन नोटीस मालमत्ता कर(Property Tax) बिल मुद्रण (केएमसी स्टोअर विभाग)
» कोटेशन नोटीस चहा, कॉफी पुरवणे ( महापौर कार्यालय )
» कोटेशन नोटीस Air Conditioning and Generator repair (विद्युत विभाग )
» कोटेशन नोटीस कोल्हापूर महानगरपालिका धन्वन्तरी रुग्ण कल्याण समिती पंचगंगा रुग्णालय
» कोटेशन नोटीस Battries and UPS (विद्युत विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९९ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ९४ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस डिजीटल बोर्ड करिता एम. एस. फ्रेम तयार करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
» NULM अंतर्गत विविध पदांच्या पात्र उमेदवारांची मुलाखत नोटीस
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र १०० (इस्टेट विभाग)
» मा. आयुक्त यांनी २/३/२०१९ रोजी अखेर मंजुरी दिलेल्या कामाची यादी
» दुसरी मुदतवाढ लॅण्डफिल साईट कॅपिंग करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Mutichannel Pipettes खरेदीसाठी (आरोग्य विभाग )
» NULM अंतर्गत विविध पदांच्या पात्र उमेदवारांची यादी
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र १०२ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस प्लास्टिक डस्टबिन खरेदीसाठी (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ लॅण्डफिल साईट कॅपिंग करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र ११४ (विद्युत विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम "कंत्राटी वाहन चालक वॉक-इन-इंटरव्हियू "
» कोटेशन नोटीस(आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस LCD Projector खरेदी करणे (आरोग्य विभाग )
» राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (N H M ) अंतर्गत कंत्राटी पद भरती २०१८-२०१९
» कोटेशन नोटीस घरफाळा विभागाचे स्टीकर्स तयार करणेकामी(भांडार विभाग)
» कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ९२ (विदयुत विभाग)
» टेंडर क्र १०७ (वर्कशॉप विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका "पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा "
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९५ (इस्टेट विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ८९ (इस्टेट विभाग)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ७४ (इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र १०० (इस्टेट विभाग )
» कोटेशन नोटीस एम . एस पोळ उभा करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस डिजिटल बोर्ड तयार करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस सॉफ्ट रोल खरेदी करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस फॉगिंग मशीन सायलेन्सर रिपेअरी करणे (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस ए. पी. एफ. सी. पॅनल दुरुस्त करणे (विद्युत विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९४ (के. एम. सी . वर्कशॉप विभाग)
» कोटेशन नोटीस स्वच्छ सर्व्हेक्षण अंतर्गत कार्यालयीन कामकाजाकरिता डायरी छपाई करून घेणेकामी
» प्लास्टिक बंदी बाबत जन जागृतीपर आशय असणारी ऑडीओ व व्हिडीओ जाहीरात तयार करणेबाबत कोटेशन
» Request for Proposal (RFP) for Selection of Contractor for Scientific Capping and Operation and Maintenance of open dumped waste at KasabaBawada, Kolhapur
» टेंडर नोटीस क्र १०२ (इलेक्ट्रिकल विभाग )
» कोटेशन नोटीस कपाटे खरेदी करणे कामी ( भास्करराव जाधव वाचनालय विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८९ (इस्टेट विभाग )
» टेंडर नोटीस क्र ९९ (KMC Workshop)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ९२ (इलेक्ट्रिकल विभाग )
» कोटेशन नोटीस ICU MATTERS व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस Total Protein व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस C-ARM (आरोग्य विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७४ (इस्टेट विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७९ (KMC Workshop Department)
» कोटेशन नोटीस Thermal printer Roll Sony grade I खरेदीकरणे कामी (आरोग्य विभाग )
» "कंत्राटी वाहन चालक" वॉक-इन-इंटरव्ह्यू (KMT Department)
» कोटेशन नोटीस Suction Machine Compton मोटर खरेदीकरणे कामी (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस राष्ट्रीय प्लस पोलिओ लसीकरण मोहीम (आरोग्य विभाग )
» टेंडर क्र ९४ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» महिला लैंगिक सतावणूक तक्रार निवारण समिती
» कोटेशन नोटीस पेस्ट कंट्रोलिंग (आरोग्य विभाग )
» कोटेशन नोटीस राष्ट्रीय प्लस पोलिओ लसीकरण मोहीम (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८७ (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८५ (आरोग्य विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७४ (इस्टेट विभाग )
» कोटेशन नोटीस कॉम्पुटर साहित्य खरेदीकरणेकामी (Computer Department)
» कोटेशन नोटीस डिजिटल बोर्ड चारी बाजूस रिबिडिंग करणेकामी (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Electrolyte Analyzer खरेदीकामी(आरोग्य विभाग)
» जाहीर टेंडर नोटीस ८५(आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस ९२( विदयुत विभाग)
» जाहीर टेंडर नोटीस ८९(इस्टेट विभाग)
» जाहीर टेंडर नोटीस ८८
» जाहीर टेंडर नोटीस ८७(आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिके मार्फत दिव्यांग लाभार्थी यांना प्रशिक्षण देणे कामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य प्रशासन)
» Quotations Notice for Providing and fixing Alluminium column sheet as per directed by site Engineer (बांधकाम विभाग)
» Quotations Notice for Providing and laying stones in cement morter (बांधकाम विभाग)
» Quotations Notice for Removing of water hyacinth from Ambedkar Garden Hanuman lake kasaba bavada kolhapur (बांधकाम विभाग)
» ई-कोटेशन नोटिस क्र ९० (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोटेशन नोटीस LED LIGHT बसवणे कामी(आरोग्य विभाग)
» होर्डिंग दर पत्रक (इस्टेट विभाग)
» ई-कोटेशन नोटिस हाय प्रेशर पाईप व नोजल खरेदी करणेकामी(कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» टेंडर क्र ८२( इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटिस बाळेकुंद्री भाजी मार्केट नवीन हॉलकरिता वायरिंग करणेकामी (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटिस को.म.न.पा. भगवान महावीर दवाखाना हॉलकरिता वायरिंग करणेकामी (विदयुत विभाग)
» महिला व बालकल्याण समिती मार्फत पिठाची गिरण अथवा ओला मसाला मशीन मागणी अर्ज
» कोटेशन नोटिस जाहिरात फलक प्रिंट कामी( घरफाळा विभाग)
» कोटेशन नोटिस पॉली अॅल्युमिनियम क्लोराइड पावडर खरेदीकरणे कामी(पाणीपुरवठा विभाग)
» शौचालयाच्या ठिकाणी रॅम्प बसविणेकामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» टेंडर नोटीस ७८(औषध भांडार विभाग)
» टेंडर नोटीस ७९(कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
» कोटेशन नोटीस X-ray film खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Shodowless Honging Double dome LED Lomp खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस Sliding seat,Hand Exercise table खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» जाहीर प्रसिद्धीकरण शिवणयंत्र मशीन वाटप करणेच्या अर्जाचा नमुना (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागाकडे बायोमेट्रिक यंत्रणा वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत.
» टेंडर क्र.७४ (इस्टेट विभाग)
» निवड व प्रतीक्षा उमेदवार यादी- पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे(आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या जागेवर स्वखर्चाने विकास कामे करणे कामी जाहीर नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका परवाना विभागाचे वतीने एक दिवसात परवाना शिबीर
» कोटेशन नोटीस सुका कचरा संकलन करणेसाठी मोठे बोद खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस वाश बेसिन बसवणे कामी(आरोग्य विभाग)
» ठोक मानधन व करारतत्वावर अस्थिरोग तज्ञ पात्र उमेदवारांची निवड यादी(आरोग्य विभाग)
» ठोक मानधन व करारतत्वावर पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे भरती(आरोग्य विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ ई-निविदा सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» ठोक मानधन व करारतत्वावर फिजीओथेरपिस्ट पात्र उमेदवारांची निवडयादी(आरोग्य विभाग)
» टेंडर क्र ७० (विदयुत विभाग)
» करारतत्वावर तांत्रिक सल्लागार पदे भरती(कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन विभाग)
» गोवर रुबेल लसीकरण मोहीम(आरोग्य विभाग)
» ठोक मानधन व करारतत्वावर फिजीओथेरपिस्ट पदे भरती(आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणे बाबत दिनांक ३१/१२/२०१७ रोजीची प्रतीक्षा यादी
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ५९ (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ६३ (विदयुत विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ६२ (विदयुत विभाग)
» डिजीटल एक्स-रे तपासणी व रिपोर्टिंग करिता दरपत्रक मागवणी नोटीस(क्षय रोगनियंत्रण सोसायटी व आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस खेळाच्या ठिकाणी पोस्टर लावणे(आरोग्य विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ६१(इस्टेट विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र ६४ (जनसंपर्क कार्यालय)
» पहिली मुदतवाढ ई-निविदा सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» कोटेशन नोटीस ३६w/४०w ट्यूब खरेदी करणे कामी(विदयुत विभाग)
» ई- कोटेशन टेंडर नोटीस क्र ६५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» कोटेशन नोटीस महावीर गार्डन मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस (कार्यशाळा विभाग)
» टेंडर क्र ६३ (विदयुत विभाग)
» टेंडर क्र ६२ (विदयुत विभाग)
» कोटेशन नोटीस मा आयुक्त निवास येथील विहीरीवरील पाण्याची मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
» टेंडर क्र ६१ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस निवडणूक कार्यालय येथे सी.सी.टी.वी बसवणे कामी(संगणक विभाग )
» कोटेशन नोटीस Anti Rabbies Vaccine खरेदी कामी(आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस पंचगंगा स्मशानभूमीसाठी जळाऊ लाकूड पुरवठा करणे कामी (आरोग्य व स्मशानभूमी विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ५३(Library Department)
» टेंडर नोटीस ५९ (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
» कोटेशन नोटीस केशवराव भोसले नाटयगुह येथील वातानुकुलित यंत्रणा सुस्थितीत करणेकरिता (विद्युत विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ४६ (महिला वबालकल्याण विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ५३(Library Department)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे मानसेवी तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी नियुक्त करणेबाबतची जाहिरात
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस 43 (विदयुत विभाग)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(झेरॉक्स, प्रिन्ट,कलर झेरॉक्स काढून देणेकामी)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(मंड पंप खरेदी करणेकामी)
» जाहीर सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» सहावी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं . ११ (इस्टेट विभाग )
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३७(विद्युत विभाग )
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३१(विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(ऑटोक्लेब उपकरण खरेदी)
» अग्निशमन विभाग कोटेशन नोटीस
» शुद्धिपत्रक क्र ४ टेंडर नोटीस २४
» भास्करराव जाधव वाचनालय विभागाचे टेंडर नोटीस क्र.५३
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस ४६ (महिला वबालकल्याण विभाग)
» पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ भरती निवड यादी
» टेंडर नोटीस ५२ (महिला वबालकल्याण विभाग)
» जाहीर सूचना क्र. ०८/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्रंमाक ४३(विदयुत विभाग)
» शुध्दीपत्रक पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ पदाकरिता मुलाखत
» सन २०१७ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते वर्ग ३
» सन २०१७ अंतिम सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४
» पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ पदाकरिता मुलाखत
» २७६ कोल्हापूर उत्तर भागातील मयत,दुबार,स्थलांतरी मतदारांची वगळणी यादी
» २७४ कोल्हापूर दक्षिण भागातील मयत,दुबार,स्थलांतरी मतदारांची वगळणी यादी
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(बायो कचरा प्रमाणपत्र मुद्रण खरेदी)
» विदयुत विभाग कोटेशन नोटीस(कोल्हापूर शहर हद्दीतील पथदिवे मेटेनन्स करिता ३६/४० वॅट ट्यूबचे कोटेशनबाबत)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(APRON,GLOVES,MASK )
» कोटेशन नोटीस जिम साहित्य खरेदी
» विदयुत विभाग कोटेशन नोटीस
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३७(विद्युत विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३१(विद्युत विभाग )
» कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम सुधारित दरपत्रक
» शुद्धिपत्रक कोटेशन नोटीस ४५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» शुद्धिपत्रक क्र. ३ टेंडर नोटीस नं. २४ (P W D Project Department)
» निविदा सूचना क्र. ४७ (कोल्हापूर महानगरपालिका वर्कशॉप विभाग)
» पहिली मुदतवाढ निविदा सूचना क्र. ०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» टेंडर क्र. ७/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(vehicle on rent)
» कोटेशन नोटीस ४५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» टेंडर नोटीस ४६ (महिला व बालकल्याण विभाग)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Hydrolic Operation Table)
» इस्टेट विभागाचे जाहीर कोटेशन नोटीस (दसरा चौक व राजारामपुरी मैदानाचा काहीभाग भाडे तत्वावर देणेंकामी)
» निविदा सूचना क्र. १०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» निविदा सूचना क्र. १०७/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» निविदा सूचना क्र. १०८/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» टेंडर क्र. ४१(आरोग्य विभाग)
» टेंडर क्र. ४२(आरोग्य विभाग)
» जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० - ध्वनी प्रदुषण व अनधिकृत मंडप उभारणी संदर्भातील तक्रारी प्राप्त करून घेणेसाठी संपर्क टोल फ्री क्रमांक, मोबाईल/व्हॉट्सअप क्रमांक व इ-मेल आयडी.
» टेंडर नोटीस क्र. ४३ (विद्युत विभाग)
» कोटेशन नोटीस - डेंग्यू आजाराविषयी व प्रतिबंधात्मक उपाय योजनासंबंधी माहिती देणेसाठी डिजीटल बॅनर तयार करून घेणेबाबत(आरोग्य विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३१(विद्युत विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३७ (विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AIR Compreser)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vaporizer for sevoflurance and Isoflurance)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस( डेंग्यु चित्रिकरण)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(वजन काटा खरेदी)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३८ (आरोग्य/स्मशान विभाग)
» संगणक विभाग कोटेशन नोटीस(Dot Matrix Printer)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६(विद्युत विभाग )
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AUTOCLOVE MACHINE)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP HANGING)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP ON STAND)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(THARMAL PRINTER)
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vertical Stenless Stell container for velesium)
» शुद्धिपत्रक क्र २ टेंडर नोटीस क्र १९ (PWD Department)
» पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपातत्वावरील उमेदवाराची प्रतिक्षासूची यादी
» आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस
» औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका विभागीय परीक्षेचा निकाल.
» फेर निविदा सूचना क्र. ०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» फेर निविदा सूचना क्र. १०५/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» टेंडर नोटीस ३७ (विद्युत विभाग )
» कोमनपा विभागीय कार्यालय नागरी सुविधा केंद्र येथील युपीएस करीत बॅटरी पुरविणे व युपीएस दुरुस्त करणे या कामाची कोटेशन नोटीस
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र पात्रता परीक्षा २०१८ - निवड यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र पात्रता परीक्षा २०१८ - प्रतीक्षा यादी
» राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र पात्रता परीक्षा २०१८ - उमेदवारांची प्राप्त गुणांसह यादी
» शुध्दीपत्रक - फेर निविदा सूचना क्र. ३/२०१८ (KMT)
»पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
» शुद्धिपत्रक क्र. २ टेंडर नोटीस नं. २४ (P W D Project Department)
» मुख्यलेखापाल विभाग जाहीर दर फलक सुचना (दैनंदिन रोख जमा वाहतूक यासाठी विमा उतरवणे)
» लोखंडी पिजरे पुरवणे कामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»पाचवी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं . ११ (इस्टेट विभाग )
»टेंडर नोटीस नं . ३५ (इस्टेट विभाग )
»दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(विद्युत विभाग )
»सहावी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७(विद्युत विभाग )
»फेर निविदा सूचना क्र. ०३/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
» जाहीर नोटीस गवत विक्री लिलाव इस्टेट विभाग
» कोटेशन टेंडर नोटीस( Licence Department)
»शुद्धिपत्रक क्र १ टेंडर नोटीस क्र. २४ (PWD Project Department)
»तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
»टेंडर नोटीस क्र. ३१(विद्युत विभाग )
»विभागीय प्रमोशन परीक्षणासाठी वैध उमेदवारांची यादी
»फेर निविदा सूचना क्र. ०४/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
»राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा २०१८
» टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
» सिगरेट व इतर तंबाखू उत्पादने (व्यापार आणि वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण जाहिरात आणि विनियमन प्रतिबंध) कायदा, 2003
» कोटेशन नोटीस (कोल्हापूर महानगरपालिकेचे इस्टेट विभागाकडील पार्किंग फी वसुली करीता बिलिंग मशिन खरेदी करणेसाठी )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस २२ (विद्युत विभाग)
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६ (विद्युत विभाग)
» चौथी मुदतवाढ जाहीर टेंडर नोटीस क्र. ११ (इस्टेट विभाग )
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(Electricity Department)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस २२ (विद्युत विभाग)
» पाचवी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७ (काम क्र. ४ व ६) (विद्युत विभाग)
» पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६ (काम क्र. २) (विद्युत विभाग)
» चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ११९ (विद्युत विभाग)
» औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
» निवड यादी (ठोक मानधन व करार पद्धतीवरील आरोग्य निरीक्षक)
» NOTICE INVITING TENDER NO. 24 (Intends,Empanelment of Various Consultant for Various Infrastructural Projects in KMC)
» चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७ (विद्युत विभाग )
» पादचारी उड्डाण पुलाचे लोखंडी गर्डर ऊचलून ठेवणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (पवडी विभाग)
» टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
» कोटेशन नोटीस (इस्टेट विभाग)
» २००० रोपे खरेदी करणेसाठी टेंडर नोटीस नं २०(Garden Dept)
» कोटेशन नोटीस (अग्निशमन विभाग )
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व.उद्यान विभागाकडील सहा.बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन तत्वावर भरणेकरीता
» टेंडर नोटीस नं १६ ( विदयुत विभाग )
» राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
»जाहीर प्रकटन (कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी)
» के. एम. सी. जुनिअर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र(आय कार्ड ) )
» के. एम. सी. सिनियर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र (आय कार्ड ))
» टेंडर नोटीस नं १४ (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग )
» दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.११ (इस्टेट विभाग)
» कोटेशन नोटीस (मा. आयुक्त यांचे निवासी कार्यालयासाठी संगणक खरेदी)
» कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
» मुख्य लेखापरीक्षक विभागा अंतर्गत माहितीचा अधिकार प्रकरणे
» टेंडर नोटीस नंबर १३(विद्दुत विभाग)
»दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.६ (इस्टेट विभाग)
»Pre bid meeting for Tender no 03
»सुर्यकांत जयसिंगराव माने, री.स. नं. ६९३ पै. प्लॉट नं. १, गजानन नगर, कोल्हापूर - सन २०१८-१९ चा असेसमेंट उतारा
»जयसिंग दत्तात्रय माने, रा. सि.स. नं. १०१८, बी वार्ड, रविवार पेठ, ठेंबे रोड, कोल्हापूर - सन १९८७-८८ व सन २०१७-१८ चा असेसमेंट उतारा
»कोल्हापूर महानगरपालिका उपआयुक्त क्र.१ कार्यालयाकडील दि . १ जानेवारी २०१८ ते ३० एप्रिल २०१८ पर्यंत आलेल्या आपिलाची सुनावणी घेऊन दिलेली उत्तरे प्रसिद्ध करणेत येत आहेत.
» RTI Appeal Orders from 1 January to 30 April 2018
» निविदा कार्य क्र. 9 साठी शुध्दिपत्रक (सामान्य प्रशासन विभाग)
» मा. औद्योगिक व कामगार न्यायालयाकरिता जेष्ठ विधिज्ञ पॅनेलकरीता दिनांक २८/०४/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
» मा. उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ पॅनेलकरीता दिनांक २८/०४/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
» जाहीर निविदा सूचना (के एम टी विभाग)
»रिक्त दुकानगाळे टेंडर नोटीस नंबर ११ (इस्टेट विभाग)
» को.म.न.पा ई-गव्हर्नस प्रकल्पसाठी पदे ठोक मानधनावर करार पद्धतीने भरणेसाठी अर्ज
»टेंडर नोटीस - ९ (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»निविदा नोटीस क्रमांक २ रद्द करणेची नोटीस (प्रकल्प विभाग)
»टेंडर नोटीस ११८ - दुसरी मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»मालमत्ताकर - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५
»टेंडर नोटीस १३८ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
» विधीज्ञ (अॅडव्होकेट) पदासाठी भरती फॉर्म
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १८/०४/२०१८ रोजी घेतलेल्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १८/०४/२०१८ रोजी घेतलेल्या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची प्रतीक्षा यादी
»पथ विक्रेता सर्वेक्षण टेंडर नोटीस नंबर ६(इस्टेट विभाग)
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १७/०४/२०१८ रोजी घेतलेल्या टायपिंग परीक्षेमध्ये पात्र ठरलेल्या उमदेवारांना मिळालेल्या गुणांनुसार उमेदवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC पदाकरिता मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १६/०४/२०१८ रोजी टायपिंग परीक्षेसाठी अपात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
» ठोक मानधन व करार तत्त्वावरील Data Entry Oprator for CFC भरतीकरिता दिनांक १६/०४/२०१८ रोजी टायपिंग परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमदेवारांची यादी
»को .म . न .पा सहाय्यक बागा अधीक्षक संवर्गातील पदे ठोक व करार तत्वावर भरणेसाठी अर्ज (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (यशवंतराव चव्हाण ( के एम सी ) कॉलेज )
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १४७ -मुदतवाढ क्रमांक १(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२८ - दुसरी मुदतवाढ(नगररचना विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - चौदावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
» टेंडर नोटीस क्रमांक २ (प्रोजेक्ट विभाग)
» कोटेशन नोटीस - मुदतवाढ क्रमांक १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस - मुदतवाढ क्रमांक १ (आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस (भांडार विभाग)
»टेंडर नोटीस १३८ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १४६ (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»को .म . न .पा शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे अभियंता स्थापत्य पदे भरणे बाबत (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस १४४(आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस १३८ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १४५ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२८ (नगररचना विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - तेरावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (कॉम्प्युटर विभाग)
»कोल्हापूर महानगरपालिका विनिमय
»टेंडर नोटीस नंबर १२० - तिसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस १४० (प्राथमिक शिक्षण विभाग)
»टेंडर नोटीस ११८ - पहिली मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»सन २०१८-१९ महापौर कार्यालयाकडील साधा चहा , स्पेशल चहा , कॉफी दराचे कोटेशन (नगरसचिव कार्यालय विभाग)
»वर्ग-४ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी २०१७ (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस १३८ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२० - दुसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०८ - तिसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»प्रशंमित संरचना अर्ज (नगर रचना विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - बारावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»जाहीर नोटीस - अनाधिकृत बांधकामे किंवा अनाधिकृत विकास प्रशंमन आकार लावून प्रशंमित संरचना म्हणून घोषीत करणे
»टेंडर नोटीस १२७ - पहिली मुदतवाढ(आरोग्य आणि स्वच्छता विभाग)
»टेंडर नोटीस १३१(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२० - पहिली मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस १२२(प.व.डी विभाग)
»जाहिरात दर(इस्टेट विभाग)
»टेंडर नोटीस १२८(नगर रचना विभाग)
»टेंडर नोटीस १२६(आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
» ठोक मानधन करार तत्त्वावरील आरोग्याधिकारी -१२/०२/२०१८ च्या मुलाखतीमधील निवड यादी(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»परिवहन उपक्रमाकडे सुरु करणेत आलेल्या RFID पास वितरण यंत्रणेसाठी आवश्यक साहित्याचा पुरवठा करणेबाबत(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - अकरावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०८ - दुसरी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»निविदा सूचना क्रमांक २/२०१८ (दुसरी मुदतवाढ) - (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० - सहावी मुदतवाढ (आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (भांडार विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०६ दुसरी मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»फेर जाहीर निविदा सूचना (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १२० (कॉम्प्युटर विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ११९ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ११८ (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस १०२ (आरोग्य विभाग)
»कोल्हापूर मनपा सार्व. आरोग्य विभागाकडील रिक्त पदे केस बेसिस करार पद्धतीने भरणे करीत अर्ज(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
»कोल्हापूर मनपा सार्व. आरोग्य विभागाकडील रिक्त पदे ठोक मानधन करार पद्धतीने भरणे करीत अर्ज(सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ११६ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ७१ - चौथी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर नोटीस - वार्षिक भांडवली मूल्य आकारणी , पुस्तकातील नोंदी , तक्रारी व हरकती सादर करणे बाबत (कर आकारणी व वसुली विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १०८ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»जाहीर नोटीस निविदा क्रमांक ११४ (घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९३ - तिसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर १०६ - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»सण २०१७ प्रारूप सेवा जेष्टाची यादी (कामगार विभाग)
»परिपत्रक (कामगार विभाग)
»निविदा सूचना क्रमांक १ (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - दहावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ११०(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० - पाचवी मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८९ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८८ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - दहावी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - १०८(विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०५(प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९३ - दुसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०४(प .व .डी विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०३(प .व .डी विभाग)
»जाहीर निविदा सूचना (के.एम.टी विभाग)
»को .म. न .पा प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवड यादी व प्रतीक्षा यादी (सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (भांडार विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०७(आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १०२ (आरोग्य विभाग)
»सामाजिक विशेष तज्ञ या पदाकरिता प्राप्त अर्जाचा अहवाल
»एम .आय .एस तज्ञ या पदाकरिता प्राप्त अर्जाचा अहवाल
»टेंडर नोटीस नंबर ८९ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८८ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - नववी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर - १०६ (वर्कशॉप विभाग)
»सामाजिक विशेष तज्ञ या पदाकरिता पात्र उमेदवाराची यादी
»एम .आय .एस तज्ञ या पदाकरिता पात्र उमेदवाराची यादी
»टेंडर नोटीस नंबर - १०१ (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - १०० (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ९९ (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ९८ (प .व .डी विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस ७३ - पहिली मुदतवाढ(आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»एलबीटीसाठी ८ पासून कॅम्प(एल.बी.टी विभाग)
»NICU आधुनिकीकरण करणेकरीता साहित्याचे कोटेशन मिळणेबाबत (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९७ (प .व .डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ९३ - पहिली मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - नववी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»केशवराव भोसले नाट्यगृहातील सेंट्रलाइज्ड ए .सी .करीत वार्षिक देखभाल दुरुस्त करार करणे करीत कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८९ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ८८ - पहिली मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - आठवी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर - ९५ (आरोग्य विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर - ९४ (आरोग्य विभाग)
»लायब्ररी व्यवस्थापन प्रणाली सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर नोटीस क्रमांक 93(सामान्य प्रशासन विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८१ - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८० - दुसरी मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७९ - दुसरी मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर आवाहन (पाणी पुरवठा विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८७ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८६ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८९ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८८ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० - दुसरी मुदतवाढ(आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»कोटेशन नोटीस (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८० - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७९ - पहिली मुदतवाढ(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -आठवी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -सातवी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस ७१ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»एक वाहन भाडेतत्वावर घेणेकामी कोटेशन - मुदतवाढ(आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८३ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८२ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ८४ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ७८ (प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर - ७७ (आरोग्य विभाग)
»एक वाहन भाडेतत्वावर घेणेकामी कोटेशन (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -सहावी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८१ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ८० (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७९ (वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -सातवी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस ७१ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ७६ (वर्कशॉप विभाग)
»प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत करारतत्वार भरती मोहीम २०१७-२०१८
»टेंडर नोटीस नंबर ५८ -तिसरी मुदतवाढ (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर सूचना (के.एम.टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -पाचवी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (के. एम. सी कॉलेज)
»जाहीर टेंडर नोटीस - ७३ (आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
»टेंडर नोटीस - ७१ पहिली मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -सहावी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ७० (आरोग्य / मेडिकल स्टोअर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५७ - पात्र व अपात्र निविदा धारकांची यादी (प.व.डी प्रकल्प विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४७ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ - तिसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -चौथी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस - ६९(प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस - ६८(प.व.डी विभाग)
»टेंडर नोटीस - ६७(प.व.डी विभाग)
»टेंडर ऑनलाईन पेमेंट सुरु झालेबाबत. (कॉम्प्युटर विभाग)
»निविदा सूचना क्रमांक २/२०१७ ला दुसरी मुदतवाढ (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस - ७१(विद्दुत विभाग)
»शिक्षण विभागासाठी जाहिरात (शिक्षण समिती कोल्हापूर)
»कोटेशन नोटीस (विद्दुत विभाग)
»कंत्राटी तांत्रिक सल्लागार नेमणूक करिता जाहिरात (के. एम. टी विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ५८ -पहिली मुदतवाढ (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ५७ -पहिली मुदतवाढ (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ३८ - तिसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस नंबर ३५ - तिसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
»सन २०१६-१७ चा वार्षिक जमा-खर्च तपशील - स्थायी समिती ठराव क्रमांक - १८८
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ -तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ -पाचवी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ - दुसरी मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»कोटेशन नोटीस - २(आरोग्य विभाग)
»कोटेशन नोटीस - १(आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४० -तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर प्रसिद्धीकरण (रचना व कार्यपद्धती विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ६३ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - दुसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर प्रसिद्धीकरण मुदतवाढ (महिला व बालकल्याण विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - चौथी मुदतवाढ(विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ - पहिली मुदतवाढ(कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस क्रमांक ५८ (कॉम्प्युटर विभाग)
»टेंडर नोटीस क्रमांक ५७ (कॉम्प्युटर विभाग)
»शहरी बेघरांना निवारा ,देखभाल व व्यवस्थापनासाठी EOI(स्वारस्याची अभिव्यक्ती )
»जाहीर निविदा सूचना क्रमांक २/२०१७ (के .एम .टी विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ - प्रथम मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर ऑनलाईन पेमेंट बंद असलेबाबत. (कॉम्प्युटर विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३९ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३८ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३५ (वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर निविदा नोटीस क्रमांक ५७ (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ५६ (कॉम्प्युटर विभाग)
»राजर्षी शाहू स्पर्धा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा (RSC-CET)-२०१७ प्रतीक्षा यादी
»राजर्षी शाहू स्पर्धा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा (RSC-CET)-२०१७ निवड यादी
»टेंडर नोटीस नंबर ५० (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर १८ - तिसरी मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नंबर ४९ (विद्दुत विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४७
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४६
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४८ (भांडार विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस महिला व बालकल्याण समिती मार्फत शिवणयंत्र मिळणे बाबत (महिला व बालकल्याण विभाग)
»केस बेसिस तत्वावर सोनोलॉजिस्ट या पदाकरिता भरती
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.१४७ मुदतवाढ क्रमांक ३(वर्कशॉप विभाग)
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरातील प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्र विशेषेंतज्ञाची पदे भरती
»टेंडर नोटीस नंबर ४० प्रथम मुदतवाढ (विद्दुत विभाग)
»वॉटर कुलर दुरुस्त कामी सीलबंद दर पत्रके मागविणे निविदा (केशवराव भोसले नाट्यगृह विभाग)
»वातानकुलीत यंत्रणा दुरुस्त कामी सीलबंद दर पत्रके मागविणे निविदा (केशवराव भोसले नाट्यगृह विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३९(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३८(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.३५(वर्कशॉप विभाग)
»“राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा २०१७”
»टेंडर नोटीस नंबर ४३ (विद्दुत विभाग)
»मा. पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांचेकडून ध्ववनीप्रभूषण नियंत्रणाबाबत नागरिकांना आवाहन
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ऑनररी बेसिसवर अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी यांची करार तत्वावर भरती(आरोग्य विभाग)
»टेंडर नोटीस क्र.१५ दुसरी मुदतवाढ(संगणक विभाग)
»जाहीर टेंडर नोटीस क्र.४१(वर्कशॉप विभाग)
»जाहीर प्रसिद्धीकरण(महिला व बालकल्याण विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.४० (विद्दुत विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३९ (वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.१४७ मुदतवाढ क्र. २ (वर्कशॉप विभाग)
»मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी (निवड यादी)
»टेंडर नोटीस(Rapidur Plaster)
»टेंडर नोटीस(Crape Bandege)
»टेंडर नोटीस(Bandage)
»टेंडर नोटीस नं.३५(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३६(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३७(वर्कशॉप विभाग)
»टेंडर नोटीस नं.३८(वर्कशॉप विभाग)
»सार्वजनिक आरोग्य विभाकडील मानधन तत्वावरील विशेषतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांची निवड यादि व प्रतिक्षा यादी व गुणक्रम दर्शवणारी फाईल
»टेंडर नोटीस नं.१८ (विद्दुत विभाग) व्दितीय मुदतवाढ
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान(NUHM) - प्रतीक्षा यादी
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान(NUHM) - 22/07/2017 रोजी आयोजित मुलाखतीमध्ये पात्र उमेदवारांची यादी
»कोटेशन नोटीस (बेडशीट करिता) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (मल्टीपॅरा मॉनिटर खरेदी कामे) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (शॅडोलेस लॅम्प खरेदी कामे) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (1) आरोग्य विभाग
»कोटेशन नोटीस (2) आरोग्य विभाग
»विशेषतज्ञ वैद्यकीय अधिकारी , एम .बी .बी .एस वैद्यकीय अधिकारी यांची ठोक मानधन करार तत्वावर पद भरती.
»राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान(NUHM) रिक्त पदाची भरतीबाबत.
»कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)- पदे ठोक मानधन व करातत्वावरती भरणे.
»कोटेशन नोटीस भांडार विभाग
»टेंडर नोटीस नं.२८ (वर्कशॉप विभाग)
»के. एम. टी. कंत्राटी वाहक निवड यादी
»टेंडर नोटीस नं.२६ (विद्दुत विभाग) प्रथम मुदतवाढ
»टेंडर नोटीस नं.१८ (विद्दुत विभाग) प्रथम मुदतवाढ
»टेंडर नोटीस नं.२५ (आरोग्य विभाग)
» तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.१/२०१७(के. एम. टी विभाग)
» कंत्राटी वाहक नियुक्ती मुलाखती(के. एम. टी विभाग)
»नोटीस (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» पी.डब्लू.डी.विभागाचे टेंडर
» परिपत्रक पदोन्नती परीक्षा वर्ग ४
» जाहिर आवाहन (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
» पदोन्नती करीता विभागीय परीक्षेस पात्र कर्मचारी यांची यादी
» प्रधानमंत्री आवास योजना- Demand Survey- Draft List
» प्रधानमंत्री आवास योजना - झोपडी धारकांची यादी
» मागासवर्ग अनुशेष सरळसेवा भरती मोहिम २०१४-२०१५ जाहीर प्रसिधीकरण
»मालमता करामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या शासन निर्णय व महानगरपालिका ठराव
» अनुकंपा नियुक्ती प्रतीक्षा सूची
» कर आकारणी वसुली विभागाचे नोटीस
» Information about kalammawadi scheme
» लायसन्स विभागाचे सन २०१६-२०१७ चे परवाना नुतनीकरण जाहीर प्रसिद्धिकरण
»कोल्हापुर महानगरपालिका व बील डेस्क यांचे मध्ये झालेल्या अटी व शर्ती (online payment)
»प्रधानमंत्री आवास योजना सुचना
» अपंग अनुशेष भरती मोहीम
» कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'ब ' निष्कासनास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
»कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'अ ' नियमितीकरणास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
» शाहु मिल जागी आंतराष्ट्रीय स्मारक होणेचे द्ष्टीने स्पर्धात्मक आराखडे मागविणेसाठी EOI प्रसिद्धीकरण
» एन जी ओ पी पी योजना
» शहरातील जलवाहिन्यांसाठी ७५.५८ कोटी मंजूर
» श्री. डांगेसो, चेअरमन, वित्त-आयोग, महाराष्ट्र शासन यांची कोल्हापूर महानगरपालिकेस भेट
» कोल्हापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत बाधीत होणा-या वृक्षाबाबत वृक्ष प्राधिकरण समितीकडुन देणेत आलेला आदेश
»'नगरोत्थान' मधून कोल्हापूरला १७६ कोटी
» कोल्हापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत बाधीत होणा-या वृक्षाबाबत वृक्ष प्राधिकरण समितीकडुन देणेत आलेला आदेश
» अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रसिद्दीकरण
खाद्यतेलाची विक्रि नविन डब्यातून करावी असा आदेश राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे जाहिर केला. अन्न व भेसळ प्रतिबंधक नियम १९५५ नुसार खाद्यतेलाची विक्रि फक्त नविन डब्यातुनच करावी लागणार आहे.खाद्यतेलाचे उत्पादक,वितरक,ठोक,किरकोळ विक्रेते यांना याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत
एकदा वापरलेले डबे अथवा प्लॅस्टिकचे डबे पुन्हा वापरता येणार नाहीत.जुन्या डब्यातून विक्रि करणा-या विरुद्ध कठोर कारवाइ करणेत येईल असा इशारा लोकल (हेल्थ) अँथाँरिटी,मेडिकल आँफिसर आँफ हेल्थ,कोल्हापूर म्युनिसिपल कार्पोरेशन यांनी
लोकल (हेल्थ) अँथाँरिटी
कोल्हापूर महानगरपालिका कोल्हापूर


  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation