Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| उदयान विभाग |
श्री. विजय पाटील
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: प्र.उद्यान अधिकारी
:
: 0231-2641970
:उद्यानाविषयी अधिक माहीती
झाडांचे तक्रारीबाबत
कामाचा तपशिल
कोल्हापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत बाधीत होणा-या वृक्षाबाबत वृक्ष    प्राधिकरण समितीकडुन देणेत आलेला आदेश -
संपर्क :
प्रमुख उद्यान अधिकारी फोनः २६४१९७०, २५४०२९ १ते९९, विस्तारित क्र.- २८२
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
ई-वार्तापत्र
Adhar
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation