dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| मालमत्ता विभाग|
 श्री. सचिन जाधव
  पदनाम
मोबाईल
कार्यालय
निवास: इस्टेट अधिक्षक
: + ९१ ९७६६५३२०३७
: ०२३१ - २५४०२९१-९८ (२८९)
: -जाहिरात दर
अवैध् जाहिराती फलक, होर्डिंग,बॅनर्स, फ्लेक्स, पोस्टर्स इ. संदर्भात करवाई करनेचा आदेश
इस्टेट विभागाचे फेरीवाला यादी
जाहीर सूचना (मोबाईल टॉवर नियमीत करणे बाबत)
इस्टेट विभागाचे जाहीर प्रसिद्धीकरण (होर्डिंग्ज व मार्केट दुकानगाळे पॉलिसी)
जाहीर सूचना (इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण अनिवार्य असल्याबाबत)
Office Time Table
Estate & Market Mahiti
इस्टेट विभागाअंतर्गत समाविष्ट बाबी
कोल्हापुर महानगरपालिकेचे जलतरण तलाव
फेरीवाला व्यवसायाचे आदर्श उपविधी २००९
संपर्क :
अधिक्षक, इस्टेट विभाग २५४०२९ १ते९९, विस्तार- २८९
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation