कोल्हापूर महानगरपालिका वृत्त
- कोटेशन नोटीस - गवत विक्री लिलाव (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस - गवत विक्री लिलाव (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे कामकाजासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिग सॉफ्टवेअरचे लायसन्स खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
- कोविड 19 रुग्णासंदर्भात खाजगी रुग्णालयाना अधिसूचना(आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाकरीता हँडग्लोव्हज - रबरी खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाकरीता कोव्हीड-१९ अंतर्गत औषधे व तदअनुषंगिक साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
- स्टाफ नर्स व मिश्रक तथा लिपिक या पदांची गुणानुक्रम यादी
- कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
- टेंडर नोटीस क्र. ३० - कोमनपा राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार सिटी प्रोग्राम मॅनेजमेंट युनिटकरीता भाडेतत्वावर वाहन पुरविणे (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे डी.एन.शिरके फ़िजिओथेरपी सेंटर करीता अल्ट्रासाऊंड जेल, प्लास्टिक मायक्रो टेप खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस २९ - प्र. क्र. ६३ सम्राटनगर येथे ठीकठिकाणी पोल उभे करणे (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - सन २०२०-२१ करीता घरफाळा बिले छपाई ७० जीएसएम कागद वापरून, सिंगल कलर, पाठ पोठ छपाई, ए/४ साईजमध्ये इकडील पसंत केले नमुनेनुसार (भांडार विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. २८ - (पवडी विभाग)
- कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल येथे जनरेटर खरेदी करून जागेवर बसवून समाधानकारक ट्रायल देणे (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे केबिन येथे फर्निचर साहित्य पुरविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे मुख्य कक्षामधील वॉलपेपर बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मुख्य इमारतीमधील मा. महापौरसो यांचे अँटी चेंबरमधील वॉलपेपर बसविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका मा. स्थायी समिती सभापती केबिन येथे खुर्च्या पुरविणेकामी कोटेशन मागविणेबाबत (सार्व. बांधकाम विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर शहर हद्दीतील पथदिव्यांकारिता सर्व्हिस वायर खरेदी करणेबाबतचे कोटेशन मागविणेबाबत (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालय व आयसोलेशन रुग्णालयकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत डेटा सेंटरसाठी नवीन युपीएस यंत्रणा खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र १७ - प्र.क्र. ०९ कदमवाडी कपूर वसाहत मध्ये ठिकठिकाणी नवीन उंच पोल उभे करून स्ट्रीट लाईटची सोय करणे - प्रथम प्रसिद्धीकरण (विद्युत विभाग)
- फेब्रुवारी-मार्च २०१९-२० बिलिंग सायकलसाठी बिल जनरेशन (पाणी पुरवठा विभाग)
- कोटेशन नोटीस - १० क्यू. मीटर क्षमतेचे आयवा डम्पर भाड्याने पुरविणेबाबत (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
- कोटेशन नोटीस १० - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या शाळांना वॉटर प्युरीफायर मशीन पुरविणेबाबत (महिला व बालकल्याण समिती)
- जाहीर टेंडर नोटीस क्र. १७३ - दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल व सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या फिजिओथेरपी सेंटरकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र 180 - दुसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र 168 - तिसरी मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोल्हापूर महानगरपालिकेचे आयसोलेशन रुग्णालय येथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत (संगणकी विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग् विभाग)
- कोटेशन नोटीस - जाहीर ई-निविदा क्र. १८०/२०२० प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
- कोटेशन नोटीस - आवश्यक साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम २०१९-२०
- कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम २०१९-२० अंतर्गत विविध संवर्गातील निवड यादी तसेच प्रतीक्षा यादी
- कोटेशन नोटीस - नमूद केलेप्रमाणे लोखंडी बोर्ड लावणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - भटकी व मोकाट कुत्री पकडणेकामी साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोमनपा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी ठोक मानधन करार तत्वावर भरती
- जाहीर टेंडर नोटीस क्र. १७३ - प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस - पंचगंगा स्मशानभूमीकडील अनघड लाकूड इकडील आवश्यक साईजप्रमाणे फोडून व रचून देणे (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा पंचगंगा हॉस्पिटलकडील Defibrillator Machine दुरुस्तीबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता NST Machine - FM7000 खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडील Meditronics कंपनीचे Diagnox 500 MA एक्सरे मशीन दुरुस्ती करणे (आरोग्य विभाग)
- जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६३/२०२० - द्वितीय मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे आवश्यक उपकरणे व साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा आयसोलेशन हॉस्पिटल येथे कोरोना विषाणू विलगीकरण कक्षाकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरिता साहित्य पुरवठा करणेबाबत (आरोग्य/औषध भांडार विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढीकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कसबा बावडा झूम प्रकल्प येथील डांबरी प्लांटकरीता ३ फेज ३.७ KW मोटर खरेदी करणेबाबत (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - नोटीसमध्ये नमूद साहित्यांची छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
- जाहीर कोटेशन नोटीस - मा. महापौर कार्यालयात साधा चहा, स्पेशल चहा व कॉफी पुरविणेबाबत (नगरसचिव विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपाच्या रक्तपेढीकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा कर्मचारी दवाखानेकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Yankur Suction Set खरेदी करणेबाबत (भांडार विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता साहित्य खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - बायानॉक्यूलर मायक्रोस्कोप AMC दरपत्रक मागणी नोटीस (राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम, कोमनपा)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Spinal Needle No. 26 खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलकरीता Sr. Alkaline Phospatase खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - विवाह नोंदणी कार्यालयासाठी कलर प्रिंटर खरेदीबाबत (संगणक विभाग)
- कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल करीता Biomedic ECG Roll 80 x 20 खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल करीता Meditronics Dignox 500 MA खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - Ventilator साठी आवश्यक असणाऱ्या बॅटरी खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत विविध विभागाकडील ठोक मानधन करार तत्वावरील सर्व भरतीबाबत सूचना (सामान्य प्रशासन विभाग)
- जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- जाहीर निविदा नोटीस क्र. १६३/२०२० - प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस क्र. १७६ - लोकराजा राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधी स्मारकाचा लोकार्पण सोहळ्यातील एलइडी स्क्रीन, ड्रोन व कॅमेरा ऑपरेटरबाबत (विद्युत विभाग)
- जाहीर निविदा नोटीस क्र. १७३ (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा भांडार विभागाकडील मागणीप्रमाणे वेतन पत्रक छपाई करणेबाबत (भांडार विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा. बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा. बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
- महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडील विविध पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
- शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अनुसूचित जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहीम सन २०१९-२०
- महत्वाची सूचना - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक व सहा. बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
- कोल्हापूर महानगरपालिका - दुबार रेशन कार्ड फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका - कागदपत्रे मुदतीमध्ये जमा न केलेले फेरीवाल्यांची यादी (इस्टेट विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका - फेरीवाला सर्व्हे यादी (इस्टेट यादी)
- कोटेशन नोटीस - X-Ray Film खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - महापौर चषक फुटबॉल स्पर्धा २०२० अंतर्गत कोल्हापूर स्पोर्ट्स असोसिएशनकडील वरिष्ठ गटातील नोंदणीकृत १६ संघातील ३०९ भारतीय/स्थानिक फुटबॉल खेळाडूंचा अपघात विमा एक वर्षे कालावधीकरीता (इस्टेट विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणेबाबत दि. ३१/१२/२०१९ रोजी प्रतीक्षा सूची
- जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १६८/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका - पंडित दिन दयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा
- कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्प नागरी सुविधा केंद्रांसाठी नवीन युपीएस यंत्रणा खरेदी करणेबाबत (संगणक विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनु.जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी करणेकरीता हजर राहणेबाबत
- टेंडर नोटीस क्र. १६३ - पवडी प्रकल्प विभाग
- कोल्हापूर महानगरपालिका अनु.जमाती विशेष सरळसेवा भरती मोहिम 2019-20 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी करणेकरीता हजर राहणेबाबत
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील बागा अधिक्षक व सहा.बागा अधिक्षक पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
- शुध्दीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत विविध पदांसाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
- शुध्दीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका विद्युत विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
- कोल्हापूर महानगरपालिका विद्युत विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
- कोल्हापूर महानगरपालिका विद्युत विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर भरती
- कोटेशन नोटीस - प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करणेकामी (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
- कोल्हापूर महानगरपालिका व कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – गुण तालिका
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा प्र.क्र. ९ कपूर वसाहत येथील मनपा दवाखाना पिछाडीस नवीन बांधलेल्या हॉल करीता वायरिंग करणे (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - सन २०१९-२० चे सुधारित व सन २०२०-२१ चे नवीन अंदाजपत्रक कागदासह इकडील सुचणेप्रमाणे व नमुनेप्रमाणे छपाई करणे (भांडार विभाग)
- जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४३/२०२० प्रथम मुदतवाढ (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस - Electrolyte Reagent Pack खरेदी करणेबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - कनिष्ठ लिपिक - कोमनपा, कनिष्ठ लिपिक - केएमटी, जलयंत्रवाचक, वाहक
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - वाहन चालक
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - अंतिम उत्तर तालिका - शिपाई, पहारेकरी, ड्रेसर
- कोटेशन नोटीस - जनजागृतीदर्शक आशय असणारे डिजीटल बोर्ड एम. एस. फ्रेमवर चिटकवणे (पेस्टींग) करणे, जागेवर बसविणे व परत जमा करणे - (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - कनिष्ठ लिपिक - कोमनपा, कनिष्ठ लिपिक - केएमटी, जलयंत्रवाचक, वाहक
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - वाहन चालक
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ - उत्तर तालिका - शिपाई, पहारेकरी, ड्रेसर
- जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४८/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
- जाहीर ई-निविदा नोटीस क्र. १४३/२०२० प्रथम प्रसिद्धकरण (विद्युत विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९-२० - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – पात्र उमेदवारांची यादी – कनिष्ठ लिपिक
- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – अपात्र उमेदवारांची यादी – कनिष्ठ लिपिक
- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – पात्र उमेदवारांची यादी – वाहक (कंडक्टर)
- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९ – अपात्र उमेदवारांची यादी – वाहक (कंडक्टर)
- कोटेशन नोटीस - अनुसूचित जमाती विशेष भारती मोहीम २०१९-२० अंतर्गत भरती परीक्षेकरीता ओएमआर शिट व इतर अनुषंगिक कामाकरिता कोटेशन मागविणेबाबत
- शुद्धीपत्रक 3 - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
- कोटेशन नोटीस - पी.टी.ओ. गिअर बॉक्स असेम्ब्ली खरेदी करणे (वर्कशॉप विभाग)
- कोटेशन नोटीस - ४ स्ट्रोक ग्रास कटर मशीन (पेट्रोल) खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - जीपीएस यंत्रणा खरेदीबाबत अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत (वर्कशॉप विभाग)
- कोटेशन नोटीस - वेब कॅमेरा व पीसी स्पीकर खरेदी करणेबाबत (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
- शुद्धिपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
- कोटेशन नोटीस ११४ - दुसरी मुदतवाढ (केएमटी विभाग)
- कोटेशन नोटीस - फोमची गादीचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस - २ (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस क्र 139 - कोमनपा विदयुत विभाग कडून विविध ठिकाणी टेंपररी विदयुत रोषणाई करणे (विद्युत विभाग)
- ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
- कोटेशन नोटीस क्र. १३८ (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस ११४ - (केएमटी विभाग)
- शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
- कोटेशन नोटीस - पाणीपट्टी विभागांतर्गत स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी नवीन ब्ल्यूटूथ डॉट मॅट्रीक्स प्रिंटर खरेदी करणेबाबत
- कोटेशन नोटीस - सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - औषध खरेदी करणेकामी दरपत्रक मागणी नोटीस (क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी)
- कोटेशन नोटीस - अँटी रॅबीज व्हॅक्सीन (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
- कोटेशन नोटीस क्र. ११४ - केएमटी विभाग
- कोटेशन नोटीस १ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस २ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस ३ - साहित्यांचा पुरवठा करणे (आरोग्य विभाग)
- शुद्धीपत्रक - कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
- कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची विशेष पदभरती सन - २०१९
- कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडे नमुन्याप्रमाणे पाणी मीटर रीडिंग पुस्तके ४०० नगांची छपाई करणेबाबत (पाणी पुरवठा विभाग)
- कोटेशन नोटीस - शहर पाणी पुरवठा विभागाकडील शहरातील चार जलशुद्धीकरण केंद्रांना पाणी नमुने तपासणी करीता लॅबोरोटरी साहित्य पुरवठा करणेबाबत (पाणी पुरवठा विभाग)
- टेंडर नोटीस १३३ (विद्युत विभाग)
- विविध साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - विविध साहित्य खरेदी (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - Haemoglobin test strip (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपाचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकरीता साहित्य खरेदीबाबत (आरोग्य विभाग)
- कंत्राटी पद्धतीने वाहनचालकांची नियुक्ती करणेसाठी जाहिरात "वॉक-इन-इंटरव्यू" (केएमटी)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा रक्तपेढीकडील Elissa Reader Machine दुरुस्ती करणे (आरोग्य विभाग)
- शुद्धीपत्रक - टेंडर नोटीस १०६ - कोल्हापूर महानगरपालिकेअंतर्गत नवीन ई-गव्हर्नंस प्रकल्प प्रक्रिया राबविणेबाबत...(संगणक विभाग)
- ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - परीक्षेबाबत सूचना
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा अग्निशमन विभागासाठी मल्टीपर्पज नोझल खरेदी करणेबाबत (अग्निशमन विभाग)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग अंतर्गत १०४ ऑटो टिपर वाहनांना नंबर प्लेट बसविणेबाबत (आरोग्य घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
- ठोक मानधन करार तत्वावर लघुलेखक पदाचे भरती - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी
- कोटेशन नोटीस - कोमनपा ई-गव्हर्नंस प्रकल्प अंतर्गत दिसेल जेनरेटर यंत्रणेची वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार करणेबाबत (संगणक विभाग)
- कोटेशन नोटीस - मा. महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यांचे अभ्यास दौऱ्यासाठी कोल्हापूर ते हैद्राबाद व हैद्राबाद ते कोल्हापूर या प्रवासासाठी कोटेशन (महिला व बालकल्याण समिती)
- कोमनपाकडील इस्टेट विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर जीवरक्षक पदाचे भरतीसाठी जाहिरात (रवका विभाग)
- टेंडर नोटीस ११६ - कोमनपाकडील सन २०१९-२० सालचा पर्यावरण अहवाल तयार करणेबाबत (शहर पाणीपुरवठा ड्रेनेज विभाग)
- कोटेशन नोटीस ३ (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस २ (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस १ (आरोग्य विभाग)
- निविदा क्र. ११३ - Purchase E-Learning Software for primary municipal schools certified by Balbharti as per syllabus of Maharashtra state (प्राथमिक शिक्षण समिती)
- कोटेशन नोटीस - कोमनपाकडील श्री भास्करराव जाधव वाचनालय व शाखांसाठी १५ नग कपाटे खरेदी करणेबाबत. (भास्करराव जाधव वाचनालय)
- टेंडर नोटीस – कोल्हापूर महानगरपालिकेत फेस रिकाग्निशन बायोमेट्रिक यंत्रांचे इनस्टॉलेशन करणेबाबत. (संगणक विभाग)
- कोटेशन नोटीस – स्पॉट बिलिंग अॅप्लिकेशनसाठी डॉट मॅट्रीक्स प्रिंटरसाठी बॅटरीसाठी खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
- कोटेशन नोटीस – अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयासाठी ऑल इन वन प्रिंटर व अतिरिक्त टोनर खरेदी करणेबाबत. (संगणक विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिकेत ठोक मानधन व करार तत्त्वावर लघुलेखक पदासाठी भरती
- कोटेशन नोटीस – Glycometer Strip (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस – LED Surgical Lights Pixel Series (आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस १०६ - कोल्हापूर महानगरपालिकेअंतर्गत नवीन ई-गव्हर्नंस प्रकल्प प्रक्रिया राबविणेबाबत...(संगणक विभाग)
- छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील सिटी पोईंट या इमारतीच्या केएमटी चा बेसमेंटमधील रिक्त गाळा गोडाऊनकरीता मासिक भाडे तत्त्वावर देणेचा आहे - केएमटी विभाग
- कोल्हापूर महानगरपालिकापरिवहन उपक्रमाची बिंदू चौक येथील खुली जागा वाहनांच्या पार्किंगकरीता पे अँड पार्क या तत्वावर ठेका पद्धतीने एक वर्ष कालावधीकरीता देणे - केएमटी विभाग
- कोटेशन नोटीस - सि.स. नं. ४६२ अ/३ या मिळकतीमध्ये दर्शन मंडप इमारतीचे बांधकामाच्या अनुषंगाने Plane Table Survey करणे (प्रकल्प विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. ७७ - चौथी मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. ८३ - तृतीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
- कोटेशन नोटीस – एअर कॉम्प्रेसर खरेदी (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस १११ (केएमटी)
- कोटेशन नोटीस ११२ (केएमटी)
- कोटेशन नोटीस ११३ (केएमटी)
- निविदा क्र. ६१ – तिसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. ७७ - तृतीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. ८३ - द्वितीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. ९४ - द्वितीय मुदतवाढ (विदयुत विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. 88- प्रथम मुदतवाढ (पवडी विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. 94- प्रथम मुदत वाढ (विदयुत विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. 83- प्रथम मुदत वाढ (विदयुत विभाग)
- टेंडर नोटीस ५६ – दुसरी मुदतवाढ (घरफाळा विभाग)/a>
-
कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस ९४ (विद्युत विभाग)

- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाकडील प्रदूषणकारी स्क्रॅप मटेरिअलची ई-निविदा मागवून विक्री करणेबाबत टेंडर नोटीस (केएमटी)
- कोल्हापूर महानगरपालिकेचे सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, पंचगंगा रुग्णालय, आयसोलेशन रुग्णालय येथे क्लोज सर्किट टीव्ही यंत्रणा बसविणेबाबत.
- टेंडर नोटीस ८८ (प्रकल्प विभाग)
- भास्करराव जाधव वाचनालयासाठी पुस्तके व नियतकालिके खरेदी करणेबाबत टेंडर नोटीस - प्रथम मुदतवाढ
- सुभाष स्टोरकडील जेटिंग मशीन करिता हाय प्रेशर पाईप व नोझल खरेदी करणेकरिता कोटेशन नोटीस – (वर्कशॉप विभाग)
- टेंडर नोटीस ६७
- टेंडर नोटीस ६८
- टेंडर नोटीस ७२
- टेंडर नोटीस ७३
- टेंडर नोटीस ७५
- टेंडर नोटीस ७८
- टेंडर नोटीस ७९
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती – निवड यादी
- टेंडर नोटीस क्र. 61 – प्रथम मुदतवाढ (इस्टेट विभाग )
- कोटेशन नोटीस – (केएमटी)
- टेंडर नोटीस क्र. ६५ – प्रथम मुदतवाढ (घरफाळा विभाग)
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. आरोग्य विभागाकडे ठोक मानधन तत्वावर स्टाफ नर्स पदभरती
- कोटेशन नोटीस (नगदी विभाग)
- भास्करराव जाधव वाचनालयासाठी पुस्तके व नियतकालिके खरेदी करणेबाबत टेंडर नोटीस
- कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
- कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
- पंचगंगा हॉस्पिटल येथे १० केव्हीए क्षमतेचे जनरेटर दुरुस्त करणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
- पाणीपुरवठा विभागाकडील लिपी ६३१२ Line Matrix Printer दुरुस्तीबाबत कोटेशन नोटीस (संगणक विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका – पंडित दिन दयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा
- कोटेशन नोटीस - 57 mm Thermal Paper Roll (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - Pneumatic Digital Tourniquette (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस – मोरॅटिक अॅसिड (एचसीएल) (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस – लोखंडी खुरपी (Tata Company) (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस – Led Apran (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस – ECG Roll (आरोग्य विभाग)
- भाडे तत्त्वावर गाडी घेणेकामी कोटेशन (एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी कोल्हापूर)
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पदभरती निवेदन
- जाहीर कोटेशन क्र. ६३ (महिला व बालकल्याण विभाग)
- कोमनपा आयुक्त निवास येथे सोलर रुफ टॉप ऑन ग्रीड सिस्टीम बसविणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग) – पहिली मुदतवाढ
- पंचगंगा व इतर स्मशानभुमीकडील अनघड लाकुड फोडणे कामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - 2 (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - 1 (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – मुलाखतीबाबत नवीन सूचना
- टेंडर नोटीस क्र. ६१ – कोल्हापूर महानगरपालिकेचे विविध मार्केट मधील रिक्त दुकान गाळे भाडेने देणे (इस्टेट विभाग)
- बायोमेट्रिक यंत्रणा देखभाल दुरुस्ती कोटेशन नोटीस (संगणक विभाग)
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. ४३ – दुसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. ७ (अ.क्र. १ ते ७) – दुसरी मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. २१ – पहिली मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
- कोमनपा आयुक्त निवास येथे सोलर रुफ टॉप ऑन ग्रीड सिस्टीम बसविणेबाबत कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – मुलाखतीबाबत सूचना
- गवत विक्री लिलाव – जाहीर नोटीस (इस्टेट विभाग)
- जाहीर निविदा क्र. ४३ – पहिली मुदतवाढ (वर्कशॉप विभाग)
- जाहीर निविदा क्र. ३४ – दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – पात्र उमेदवारांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी करार तत्त्वावर पदभरती – अपात्र उमेदवारांची यादी
- श्री भास्करराव जाधव वाचनालय टेंडर नोटीस क्र. ४४
- राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – पात्र विद्यार्थांची यादी
- राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – प्रतीक्षा यादी
- राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९ – पात्र यादी व प्रतीक्षा यादी करिता अपेक्षित गुण प्राप्त न करणारे विद्यार्थी यादी
- कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस - २ (आरोग्य विभाग)
- Tender No 34 – First Extension (Estate Department)
-
दसरा चौक मैदान व शाळा नं ९, राजारामपुरी मैदान भाडेने देणेबाबत – दुसरी मुदतवाढ (इस्टेट विभाग)
-
टेंडर नोटीस क्र. ४३ (वर्कशॉप विभाग)
-
कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
-
कोल्हापूर महानगरपालिका अनुकंपा यादी सन-२०१८ ची प्रतिक्षा सुची
- शुद्धीपत्रक (निविदा क्र ३३)
- कोल्हापूर महानगरपालिका ई-गव्हर्नंस प्रकल्पासाठी ठोक मानधन व करार तत्त्वावर पदभरती
- अशोक लेलॅण्ड बसेसना लागणा-या काचा पुरवणे (KMT)
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- Tender Notice - Empanelment of Solar Power Consultant
- सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे स्त्री रोग तज्ञ व भूलतज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांचे पॅनेल तयार करणेकरीता केस बेसिस तत्वावर पदे भरणे
- कोटेशन नोटीस - १ (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस – २ (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका ठोक मानधन तत्वावर सहा.अभियंता (विद्युत), बागा अधिक्षक व सहा.बागा अधिक्षक या पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा अभ्यास केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा – २०१९
- बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस्चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस - 1 (KMT Department)
- बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस्चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस - 2 (KMT Department)
- बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस्चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस - 3 (KMT Department)
- बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस्चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस - 4 (KMT Department)
- बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस्चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस - 5 (KMT Department)
- बसेससाठी लागणाऱ्या स्पेअर पार्टस्चा पुरवठा करणेसंबंधीची कोटेशन नोटीस - 6 (KMT Department)
- ई-तिकीट प्रिंटिंग मशीनसाठी लागणाऱ्या थर्मल पेपर रोलचा पुरवठा करणेबाबत टेंडर नोटीस (KMT Department)
- विविध साईझच्या पावत्यांचा पुरवठा करणेबाबत टेंडर नोटीस (स्टोअर विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा. बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन करारतत्वावर भरती
- कुत्रा निर्बीजीकरण करणेकामी औषध खरेदीकामाचे कोटेशन नोटीस
- कोल्हापूर महानगरपालिका स्वच्छ सर्व्हेक्षण 2018-19 अंतर्गत पर्यावरण अधिकारी, माहिती शिक्षण संवाद अधिकारी व एम.आय.एस. तज्ञ हि पदे ठोक मानधन करारतत्वावर भरती
- निवडणूक खर्च – अंतिम दर तक्ता
- मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/१
- मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/२
- मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/३
- मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/४
- मतदार यादी - वार्ड क्र. २८ (सिद्धार्थ नगर) मतदान केंद्र २८/५
- मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/१
- मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/२
- मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/३
- मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/४
- मतदार यादी - वार्ड क्र. ५५ (पद्माराजे उद्यान) मतदान केंद्र ५५/५
- सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम – NGO – Laboratory Technician Scheme सहभागाबाबत
- सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
- कुत्रा निर्बिजीकरण केंद्रावर ऑफिस कामकाजाकरीता टेबल खरेदी करणेकामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- झाडांच्या कुंडया कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व. उद्यान विभागाकडील सहा.बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन करारतत्वावर भरणेकरीताचा जाहिरात
- कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. ५५ – पद्माराजे उद्यान) – अंतिम मतदार यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका पोटनिवडणूक - २०१९ (प्रभाग क्र. २८ – सिद्धार्थ नगर) – अंतिम मतदार यादी
- यशवंतराव चव्हाण (केएमसी) कॉलेज – कोटेशन नोटीस
- डिजीटल व्हिनायल बोर्ड व स्टिकर्स खरेदी करणेकामाची कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- इस्टेट विभाग – टेंडर नोटीस १०० - मत्स्यालयासाठी इमारत भाडेने देणे – दुसरी मुदतवाढ
- कोल्हापूर महानगरपालिका - जनसंपर्क अधिकारी या पदासाठी ठोक मानधन तत्वावर भरती जाहिरात
- आरोग्य विभाग - एनसीडी कार्यक्रमाचे रजिस्टर छापून मिळणेबाबत कोटेशन नोटीस
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
- कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
- कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
- कोटेशन नोटीस (वर्कशॉप विभाग)
- सामान्य प्रशासन विभाग – सन २०१८ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग ४
- सामान्य प्रशासन विभाग – सन २०१८ प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी - वर्ग १ ते वर्ग ३
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- क|| बावडा येथील झूम प्रकल्प येथील डांबरी प्लांट कंट्रोल पॅनल दुरुस्त करणेबाबत (कोटेशन - विद्युत विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – १०७ (वर्कशॉप विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – ९९ (वर्कशॉप विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस – १०२ (विद्युत विभाग)
- कोटेशन नोटीस निवडणुकीच्या कामाकरीता लागणा-या औषध खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस ११४ (विदयुत विभाग)
- कोटेशन नोटीस Anti Rabbies Vaccine(ARV) खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस Blood Collection Monitor खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस Multipara Monitor खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र १०७ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
- कोटेशन नोटीस १ Kv UPS खरेदी करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
- कोल्हापूर महापालिका परवाना विभाग २०१९-२०२० मध्ये रद्द करण्यात येण्याऱ्या परवाना धारकांची यादी
- कोटेशन नोटीस मालमत्ता कर (Property Tax) बिल मुद्रण (केएमसी स्टोअर विभाग)
- कोटेशन नोटीस चहा, कॉफी पुरवणे ( महापौर कार्यालय )
- कोटेशन नोटीस Air Conditioning and Generator repair (विद्युत विभाग )
- कोटेशन नोटीस कोल्हापूर महानगरपालिका धन्वन्तरी रुग्ण कल्याण समिती पंचगंगा रुग्णालय
- कोटेशन नोटीस Battries and UPS (विद्युत विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९९ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ९४ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
- कोटेशन नोटीस डिजीटल बोर्ड करिता एम. एस. फ्रेम तयार करणेसाठी (आरोग्य विभाग )
- NULM अंतर्गत विविध पदांच्या पात्र उमेदवारांची मुलाखत नोटीस
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र १०० (इस्टेट विभाग)
- मा. आयुक्त यांनी २/३/२०१९ रोजी अखेर मंजुरी दिलेल्या कामाची यादी
- दुसरी मुदतवाढ लॅण्डफिल साईट कॅपिंग करणेकामी(आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस Mutichannel Pipettes खरेदीसाठी (आरोग्य विभाग )
- NULM अंतर्गत विविध पदांच्या पात्र उमेदवारांची यादी
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र १०२ (विदयुत विभाग)
- कोटेशन नोटीस प्लास्टिक डस्टबिन खरेदीसाठी (आरोग्य विभाग )
- पहिली मुदतवाढ लॅण्डफिल साईट कॅपिंग करणेकामी(आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र ११४ (विद्युत विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन उपक्रम "कंत्राटी वाहन चालक वॉक-इन-इंटरव्हियू "
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस LCD Projector खरेदी करणे (आरोग्य विभाग )
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (N H M ) अंतर्गत कंत्राटी पद भरती २०१८-२०१९
- कोटेशन नोटीस घरफाळा विभागाचे स्टीकर्स तयार करणेकामी(भांडार विभाग)
- कोटेशन नोटीस (विद्युत विभाग) )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ९२ (विदयुत विभाग)
- टेंडर क्र १०७ (वर्कशॉप विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका "पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा "
- पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९५ (इस्टेट विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ८९ (इस्टेट विभाग)
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर क्र ७४ (इस्टेट विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र १०० (इस्टेट विभाग )
- कोटेशन नोटीस एम . एस पोळ उभा करणे (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस डिजिटल बोर्ड तयार करणे (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस सॉफ्ट रोल खरेदी करणे (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस फॉगिंग मशीन सायलेन्सर रिपेअरी करणे (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस ए. पी. एफ. सी. पॅनल दुरुस्त करणे (विद्युत विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ९४ (के. एम. सी . वर्कशॉप विभाग)
- कोटेशन नोटीस स्वच्छ सर्व्हेक्षण अंतर्गत कार्यालयीन कामकाजाकरिता डायरी छपाई करून घेणेकामी
- प्लास्टिक बंदी बाबत जन जागृतीपर आशय असणारी ऑडीओ व व्हिडीओ जाहीरात तयार करणेबाबत कोटेशन
- Request for Proposal (RFP) for Selection of Contractor for Scientific Capping and Operation and Maintenance of open dumped waste at KasabaBawada, Kolhapur
- टेंडर नोटीस क्र १०२ (इलेक्ट्रिकल विभाग )
- कोटेशन नोटीस कपाटे खरेदी करणे कामी ( भास्करराव जाधव वाचनालय विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८९ (इस्टेट विभाग )
- टेंडर नोटीस क्र ९९(KMC Workshop)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ९२(इलेक्ट्रिकल विभाग )
- कोटेशन नोटीस ICU MATTERS व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस Total Protein व इतर साहित्य खरेदी करणेकामी (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस C-ARM (आरोग्य विभाग )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७४ (इस्टेट विभाग )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७९ (KMC Workshop Department)
- कोटेशन नोटीस Thermal printer Roll Sony grade I खरेदीकरणे कामी (आरोग्य विभाग )
- "कंत्राटी वाहन चालक" वॉक-इन-इंटरव्ह्यू (KMT Department)
- कोटेशन नोटीस Suction Machine Compton मोटर खरेदीकरणे कामी (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस राष्ट्रीय प्लस पोलिओ लसीकरण मोहीम (आरोग्य विभाग )
- टेंडर क्र ९४ (कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
- महिला लैंगिक सतावणूक तक्रार निवारण समिती
- कोटेशन नोटीस पेस्ट कंट्रोलिंग (आरोग्य विभाग )
- कोटेशन नोटीस राष्ट्रीय प्लस पोलिओ लसीकरण मोहीम (आरोग्य विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८७ (आरोग्य विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ८५ (आरोग्य विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ७४ (इस्टेट विभाग )
- कोटेशन नोटीस कॉम्पुटर साहित्य खरेदीकरणेकामी (Computer Department)
- कोटेशन नोटीस डिजिटल बोर्ड चारी बाजूस रिबिडिंग करणेकामी (आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस CCTV बसवणेकामी(आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस Electrolyte Analyzer खरेदीकामी(आरोग्य विभाग)
- जाहीर टेंडर नोटीस ८५(आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस ९२( विदयुत विभाग)
- जाहीर टेंडर नोटीस ८९(इस्टेट विभाग)
- जाहीर टेंडर नोटीस ८८
- जाहीर टेंडर नोटीस ८७(आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिके मार्फत दिव्यांग लाभार्थी यांना प्रशिक्षण देणे कामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य प्रशासन)
- Quotations Notice for Providing and fixing Alluminium column sheet as per directed by site Engineer (बांधकाम विभाग)
- Quotations Notice for Providing and laying stones in cement morter (बांधकाम विभाग)
- Quotations Notice for Removing of water hyacinth from Ambedkar Garden Hanuman lake kasaba bavada kolhapur (बांधकाम विभाग)
- Prebid Meeting for Tender no 74 (Estate Department)
- ई-कोटेशन नोटिस क्र ९० (महिला व बालकल्याण विभाग)
- कोटेशन नोटीस LED LIGHT बसवणे कामी(आरोग्य विभाग)
- होर्डिंग दर पत्रक (इस्टेट विभाग)
- ई-कोटेशन नोटिस हाय प्रेशर पाईप व नोजल खरेदी करणेकामी(कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
- टेंडर क्र ८२( इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटिस बाळेकुंद्री भाजी मार्केट नवीन हॉलकरिता वायरिंग करणेकामी (विदयुत विभाग)
- कोटेशन नोटिस को.म.न.पा. भगवान महावीर दवाखाना हॉलकरिता वायरिंग करणेकामी (विदयुत विभाग)
- महिला व बालकल्याण समिती मार्फत पिठाची गिरण अथवा ओला मसाला मशीन मागणी अर्ज
- कोटेशन नोटिस जाहिरात फलक प्रिंट कामी( घरफाळा विभाग)
- कोटेशन नोटिस पॉली अॅल्युमिनियम क्लोराइड पावडर खरेदीकरणे कामी(पाणीपुरवठा विभाग)
- शौचालयाच्या ठिकाणी रॅम्प बसविणेकामाची कोटेशन नोटीस(आरोग्य विभाग)
- टेंडर नोटीस ७८(औषध भांडार विभाग)
- टेंडर नोटीस ७९(कोल्हापूर महानगरपालिका कार्यशाळा विभाग)
- कोटेशन नोटीस X-ray film खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस Shodowless Honging Double dome LED Lomp खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस Sliding seat,Hand Exercise table खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
- जाहीर प्रसिद्धीकरण शिवणयंत्र मशीन वाटप करणेच्या अर्जाचा नमुना (महिला व बालकल्याण विभाग)
- टेंडर क्र.७४ (इस्टेट विभाग)
- निवड व प्रतीक्षा उमेदवार यादी- पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे(आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या जागेवर स्वखर्चाने विकास कामे करणे कामी जाहीर नोटीस
- कोल्हापूर महानगरपालिका परवाना विभागाचे वतीने एक दिवसात परवाना शिबीर
- कोटेशन नोटीस सुका कचरा संकलन करणेसाठी मोठे बोद खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस वाश बेसिन बसवणे कामी(आरोग्य विभाग)
- ठोक मानधन व करारतत्वावर अस्थिरोग तज्ञ पात्र उमेदवारांची निवड यादी(आरोग्य विभाग)
- ठोक मानधन व करारतत्वावर पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे भरती(आरोग्य विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ ई-निविदा सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- ठोक मानधन व करारतत्वावर फिजीओथेरपिस्ट पात्र उमेदवारांची निवडयादी(आरोग्य विभाग)
- टेंडर क्र ७० (विदयुत विभाग)
- करारतत्वावर तांत्रिक सल्लागार पदे भरती(कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन विभाग)
- गोवर रुबेल लसीकरण मोहीम(आरोग्य विभाग)
- ठोक मानधन व करारतत्वावर फिजीओथेरपिस्ट पदे भरती(आरोग्य विभाग)
- कोल्हापूर महानगरपालिका अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणे बाबत दिनांक ३१/१२/२०१७ रोजीची प्रतीक्षा यादी
- पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ५९ (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ६३ (विदयुत विभाग)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर क्र ६२ (विदयुत विभाग)
- डिजीटल एक्स-रे तपासणी व रिपोर्टिंग करिता दरपत्रक मागवणी नोटीस(क्षय रोगनियंत्रण सोसायटी व आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस खेळाच्या ठिकाणी पोस्टर लावणे(आरोग्य विभाग)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ६१(इस्टेट विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र ६४ (जनसंपर्क कार्यालय)
- पहिली मुदतवाढ ई-निविदा सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- कोटेशन नोटीस ३६w/४०w ट्यूब खरेदी करणे कामी(विदयुत विभाग)
- ई- कोटेशन टेंडर नोटीस क्र ६५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
- कोटेशन नोटीस महावीर गार्डन मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
- कोटेशन नोटीस (कार्यशाळा विभाग)
- टेंडर क्र ६३ (विदयुत विभाग)
- टेंडर क्र ६२ (विदयुत विभाग)
- कोटेशन नोटीस मा आयुक्त निवास येथील विहीरीवरील पाण्याची मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
- टेंडर क्र ६१ (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस निवडणूक कार्यालय येथे सी.सी.टी.वी बसवणे कामी(संगणक विभाग )
- कोटेशन नोटीस Anti Rabbies Vaccine खरेदी कामी(आरोग्य विभाग)
- कोटेशन नोटीस पंचगंगा स्मशानभूमीसाठी जळाऊ लाकूड पुरवठा करणे कामी (आरोग्य व स्मशानभूमी विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ५३(Library Department)
- टेंडर नोटीस ५९ (आरोग्य व घनकचरा विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ४६ (महिला वबालकल्याण विभाग)
- कोटेशन नोटीस केशवराव भोसले नाटयगुह येथील वातानुकुलित यंत्रणा सुस्थितीत करणेकरिता (विद्युत विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र ५३(Library Department)
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे मानसेवी तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी नियुक्त करणेबाबतची जाहिरात
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस 43 (विदयुत विभाग)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस( झेरॉक्स, प्रिन्ट,कलर झेरॉक्स काढून देणेकामी)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(मंड पंप खरेदी करणेकामी)
- जाहीर सूचना क्र. ०९/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- सहावी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं . ११ (इस्टेट विभाग)
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३७(विद्युत विभाग )
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३१(विद्युत विभाग )
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(ऑटोक्लेब उपकरण खरेदी)
- अग्निशमन विभाग कोटेशन नोटीस
- शुद्धिपत्रक क्र ४ टेंडर नोटीस २४
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस ४६ (महिला वबालकल्याण विभाग)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस ४६ (महिला वबालकल्याण विभाग)
- पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ भरती निवड यादी
- टेंडर नोटीस ५२ (महिला वबालकल्याण विभाग)
- जाहीर सूचना क्र. ०८/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्रंमाक ४३(विदयुत विभाग)
- शुध्दीपत्रक पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ पदाकरिता मुलाखत
- २७६ कोल्हापूर उत्तर भागातील मयत,दुबार,स्थलांतरी मतदारांची वगळणी यादी
- २७६ कोल्हापूर दक्षिण भागातील मयत,दुबार,स्थलांतरी मतदारांची वगळणी यादी
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(बायो कचरा प्रमाणपत्र मुद्रण खरेदी)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(APRON,GLOVES,MASK)
- कोटेशन नोटीस जिम साहित्य खरेदी
- विदयुत विभाग कोटेशन नोटीस
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३७(विद्युत विभाग )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ३१(विद्युत विभाग )
- कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम सुधारित दरपत्रक
- शुद्धिपत्रक कोटेशन नोटीस ४५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
- शुद्धिपत्रक क्र. ३ टेंडर नोटीस नं. २४ (P W D Project Department)
- निविदा सूचना क्र. ४७ (कोल्हापूर महानगरपालिका वर्कशॉप विभाग)
- पहिली मुदतवाढ निविदा सूचना क्र. ०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- टेंडर क्र. ७/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(vehicle on rent)
- कोटेशन नोटीस ४५ (महिला व बालकल्याण विभाग)
- टेंडर नोटीस ४६ (महिला व बालकल्याण विभाग)
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(विद्युत विभाग )
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Hydrolic Operation Table)
- इस्टेट विभागाचे जाहीर कोटेशन नोटीस (दसरा चौक व राजारामपुरी मैदानाचा काहीभाग भाडे तत्वावर देणेंकामी)
- निविदा सूचना क्र. १०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- निविदा सूचना क्र. १०७/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- निविदा सूचना क्र. १०८/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- टेंडर क्र. ४१(आरोग्य विभाग)
- टेंडर क्र. ४२(आरोग्य विभाग)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३१ (विद्युत विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३७ (विद्युत विभाग )
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AIR Compreser)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vaporizer for sevoflurance and Isoflurance)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस( डेंग्यु चित्रिकरण)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(वजन काटा खरेदी)
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं ३८ (आरोग्य/स्मशान विभाग)
- संगणक विभाग कोटेशन नोटीस(Dot Matrix Printer)
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६(विद्युत विभाग )
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(AUTOCLOVE MACHINE)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP HANGING)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(SHADOW LESS LAMP ON STAND)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(THARMAL PRINTER)
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस(Vertical Stenless Stell container for velesium)
- शुद्धिपत्रक क्र २ टेंडर नोटीस क्र १९ (PWD Department)
- पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपातत्वावरील उमेदवाराची प्रतिक्षासूची यादी
- आरोग्य विभाग कोटेशन नोटीस
- औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
- कोल्हापूर महानगरपालिका विभागीय परीक्षेचा निकाल.
- निविदा सूचना क्र. ०६/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- फेर निविदा सूचना क्र. १०५/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- टेंडर नोटीस ३७ (विद्युत विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
- शुद्धिपत्रक क्र. २ टेंडर नोटीस नं. २४ (P W D Project Department)
- मुख्यलेखापाल विभाग जाहीर दर फलक सुचना (दैनंदिन रोख जमा वाहतूक यासाठी विमा उतरवणे)
- लोखंडी पिजरे पुरवणे कामी कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग )
- पाचवी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं . ११ (इस्टेट विभाग )
- टेंडर नोटीस नं . ३५ (इस्टेट विभाग )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(विद्युत विभाग )
- सहावी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७(विद्युत विभाग )
- फेर निविदा सूचना क्र. ०३/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- जाहीर नोटीस गवत विक्री लिलाव इस्टेट विभाग
- कोटेशन टेंडर नोटीस( Licence Department)
- शुद्धिपत्रक क्र १ टेंडर नोटीस क्र. २४(PWD Project Department)
- तिसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
- टेंडर नोटीस क्र. ३१(विद्युत विभाग )
- विभागीय प्रमोशन परीक्षणासाठी वैध उमेदवारांची यादी
- फेर निविदा सूचना क्र. ०४/२०१८ (कोल्हापूर महानगरपालिका उपक्रम )
- राजर्षी शाहू स्पर्धा परीक्षा केंद्र अभ्यासिका प्रवेश पात्रता परीक्षा २०१८
- टेंडर नोटीस नं. २८(आरोग्य स्वछता विभाग )
- सिगरेट व इतर तंबाखू उत्पादने (व्यापार आणि वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण जाहिरात आणि विनियमन प्रतिबंध) कायदा, 2003
- कोटेशन नोटीस (कोल्हापूर महानगरपालिकेचे इस्टेट विभागाकडील पार्किंग फी वसुली करीता बिलिंग मशिन खरेदी करणेसाठी )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस २२ (विद्युत विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १६ (विद्युत विभाग)
- चौथी मुदतवाढ जाहीर टेंडर नोटीस क्र. ११ (इस्टेट विभाग )
- पहिली मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३(Electricity Department)
- चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस ११९(Electricity Department)
- चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १३८(Electricity Department)
- औषध भांडार विभाग कोटेशन नोटीस
- निवड यादी (ठोक मानधन व करार पद्धतीवरील आरोग्य निरीक्षक)
- NOTICE INVITING TENDER NO. 24 (Intends,Empanelment of Various Consultant for Various Infrastructural Projects in KMC)
- चौथी मुदतवाढ टेंडर नोटीस १४७ (Electricity Dept.)
- पादचारी उड्डाण पुलाचे लोखंडी गर्डर ऊचलून ठेवणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत(पवडी विभाग)
- टेंडर नोटीस क्र. २२ (विद्युत विभाग )
- कोटेशन नोटीस (इस्टेट विभाग)
- २००० रोपे खरेदी करणेसाठी टेंडर नोटीस नं २० (Garden Dept)
- कोटेशन नोटीस (अग्निशमन विभाग )
- कोल्हापूर महानगरपालिका सार्व.उद्यान विभागाकडील सहा.बागा अधिक्षक हे पद ठोक मानधन तत्वावर भरणेकरीता
- टेंडर नोटीस नं १६ ( विदयुत विभाग )
- राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
- जाहीर प्रकटन (कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी)
- के. एम. सी. जुनिअर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र(आय कार्ड))
- के. एम. सी. सिनियर कॉलेज कोटेशन नोटीस (डिजिटल ओळखपत्र (आय कार्ड ))
- टेंडर नोटीस नं १४ (आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग )
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.११ (इस्टेट विभाग)
- कोटेशन नोटीस (मा. आयुक्त यांचे निवासी कार्यालयासाठी संगणक खरेदी )
- कोटेशन नोटीस (आरोग्य विभाग)
- मुख्य लेखापरीक्षक विभागा अंतर्गत माहितीचा अधिकार प्रकरणे
- टेंडर नोटीस नंबर १३(विद्दुत विभाग)
- दुसरी मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.६ (इस्टेट विभाग)
- Pre bid meeting for Tender no 03
- यशवंतराव चव्हाण (के. एम. सी . ) कॉलेजचे कोटेशन नोटिस (सीनियर कॉलेज )
- टेंडर नोटीस नं.०१/२०१७(के.एम.टी विभाग)
- टेंडर नं.६
- टेंडर नं.५ (Computer Department)
- टेंडर नं.१४१(वर्कशॉप विभाग)
- टेंडर नं.१५२(विधुत विभाग)
- कोल्हापुर महानगरपालिका वर्ग १ व वर्ग २ सरळ सेवा भरती मोहीम २०१६ निवड यादी
- टेंडर नं.१५६(विधुत विभाग)
- ठोक मानधन तत्वावर भरती मोहिम (NHM)
- ठोक मानधन तत्वावर भरती मोहिम
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.११९(इस्टेट विभाग)
- टेंडर नं.१५१(र्कशॉप विभाग)
- टेंडर नं.१५०(विधुत विभाग)
- टेंडर नं.१४९(विधुत विभाग)
- टेंडर नं.१४८(विधुत विभाग)
- टेंडर नं.१४७(वर्कशॉप विभाग)
- के.एम.टी विभाग भरती मोहीम
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.६(के.एम.टी विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.५(के.एम.टी.विभाग)
- टेंडर नं.१४६(Solid Waste Management Department)
- कोल्हापुर महानगरपालिका भरती मोहीम (वर्ग ४ Result)
- टेंडर नोटीस नं. १४२(संगणक विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नं.५९(भांडार विभाग)
- टेंडर नं.१३८(महिला व बालकल्याण विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नं.११८(महिला व बालकल्याण विभाग)
- कोटेशन नोटीस(KMC College)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. १३७(संगणक विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. १३६(संगणक विभाग)
- मागासवर्गीय अनुशेष भरतीमधील उमेदवारांची निवड/प्रतीक्षा यादी)
- कोल्हापूर महानगरपालिकेची भरती मोहीम(वर्ग १ व वर्ग २ निवड/प्रतीक्षा यादी )
- महानगरपालिका आस्थापनावरील सहा.बागा अधिक्षक,सहा.अधिक्षक,वरिष्ठ लिपीक,कनिष्ठ लिपीक संवर्गातील मागासवर्गीय अनुशेष भरतीमधीलउमेदवारांचे प्राप्त गुणाची यादी
- कोल्हापुर महानगरपालिका भरती मोहीम (Result)
- टेंडर नोटीस नं.४(के.एम.टी विभाग)
- टेंडर नं.३(के.एम.टी.विभाग)
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं.१३०(विद्युत विभाग)
- कोल्हापुर महानगरपालिका भरती मोहीम (Answer Key)
- मुदतवाढ टेंडर नं.११४(Solid Waste Management Department)
- कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नगर पथ विक्रेता समितीच्या सदस्य पदासाठी निवडणूक
- मुदतवाढ टेंडर नोटीस नं. १२१(संगणक विभाग)
- Pre Bid Meeting for tender notice no 123
- Paripatrak Class 4 workers List (Departmental examination 2016-2017)
- Class 4 workers List (Departmental examination 2016-2017)
- नोटीस(आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन)
- पी.डब्लू.डी.विभागाचे टेंडर
- परिपत्रक पदोन्नती परीक्षा वर्ग ४
- जाहिर आवाहन (आरोग्य/घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)
- पदोन्नती करीता विभागीय परीक्षेस पात्र कर्मचारी यांची यादी
- प्रधानमंत्री आवास योजना- Demand Survey- Draft List
- प्रधानमंत्री आवास योजना - झोपडी धारकांची यादी
- अपंग अनुशेष भरती मोहीम
- मागासवर्ग अनुशेष सरळसेवा भरती मोहिम २०१४-२०१५ जाहीर प्रसिधीकरण
- प्रधानमंत्री आवास योजना सुचना
- मालमता करामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या शासन निर्णय व महानगरपालिका ठराव
- अनुकंपा नियुक्ती प्रतीक्षा सूची
- कर आकारणी वसुली विभागाचे नोटीस
- Information about kalammawadi scheme
- लायसन्स विभागाचे सन २०१६-२०१७ चे परवाना नुतनीकरण जाहीर प्रसिद्धिकरण
- कोल्हापुर महानगरपालिका व बील डेस्क यांचे मध्ये झालेल्या अटी व शर्ती (online payment)
- कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'ब ' निष्कासनास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
- कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'अ ' नियमितीकरणास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
- फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
- शाहु मिल जागी आंतराष्ट्रीय स्मारक होणेचे द्ष्टीने स्पर्धात्मक आराखडे मागविणेसाठी EOI प्रसिद्धीकरण
- एन जी ओ पी पी योजना
- श्री. डांगेसो, चेअरमन, वित्त-आयोग, महाराष्ट्र शासन यांची कोल्हापूर महानगरपालिकेस भेट
- 'नगरोत्थान' मधून कोल्हापूरला १७६ कोटी