Toll FreeHawkers and Non Hawkers Zone Ward offices List 1 To 4
| Public Notices |
» Tender no 74 (Estate Department)
» निवड व प्रतीक्षा उमेदवार यादी- पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे(आरोग्य विभाग)
» कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या जागेवर स्वखर्चाने विकास कामे करणे कामी जाहीर नोटीस
» कोल्हापूर महानगरपालिका परवाना विभागाचे वतीने एक दिवसात परवाना शिबीर
» कोटेशन नोटीस सुका कचरा संकलन करणेसाठी मोठे बोद खरेदी करणेकामी(आरोग्य विभाग)
» Quatation notice for purchase Wash basin(Health Department)
» List of Selected Candidate Contract Basis Recruitment for Orthopedic (Health Department)
» ठोक मानधन व करारतत्वावर पर्यावरण अधिकारी,माहिती शिक्षण व संवाद अधिकारी व M.I.S तज्ञ पदे भरती(आरोग्य विभाग)
» 2nd Extension for Tender no 09/2018 Of KMT Department
» List of Selected Candidate Contract Basis Recruitment for physiotherapist(Health Department)
» Tender no 70 (Elictricity Department)
» Contarct Bases Recruitment for Technical Advisor(KMT Department)
» Measels Rubela Campaign Nov 2018(Health Department)
» Contarct Bases Recruitment for physiotherapist(Health Department)
» 1st Extension for Tender no 59 (Health and Solid waste Management Department)
» कोल्हापूर महानगरपालिका अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देणे बाबत दिनांक ३१/१२/२०१७ रोजीची प्रतीक्षा यादी
» 1st Extension for Tender no 63 (Elictricity Department)
» 1st Extension for Tender no 62 (Elictricity Department)
» डिजीटल एक्स-रे तपासणी व रिपोर्टिंग करिता दरपत्रक मागवणी नोटीस(क्षय रोगनियंत्रण सोसायटी व आरोग्य विभाग)
» कोटेशन नोटीस खेळाच्या ठिकाणी पोस्टर लावणे(आरोग्य विभाग)
» 1st Extension for Tender no 61 (Estate Department)
» Tender no 64 Of Public Relational Office Department
» 1st Extension for Tender no 09/2018 Of KMT Department
» Quatation notice for purchase 36w/40w tube( Elictricity Department)
» E-Quatation notice no. 65( Women and Child Welfare Department
» कोटेशन नोटीस महावीर गार्डन मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
» Quatation notice for Workshop Department
» Tender Notice no 63 (Elictricity Department)
» Tender Notice no 62 (Elictricity Department)
» कोटेशन नोटीस मा आयुक्त निवास येथील विहीरीवरील पाण्याची मोटर दुरुस्त करणे कामी(विदयुत विभाग)
» Tender Notice no 61 (Estate Department)
» Quotations Notice for C.C.T.V (Computer Department)
» Quotations Notice for Anti Rabbies Vaccine(Health Department)
» Quotations Notice for पंचगंगा स्मशानभूमीसाठी जळाऊ लाकूड पुरवठा करणे कामी (आरोग्य व स्मशानभूमी विभाग)
» 2nd Extention for Tender no 53 (Library Department)
» Tender no 57 (Health and Solid waste Management Department)
» 2nd Ext. for Tender no 46 (Women and Child Welfare Department)
» Quotations Notice for Keshavrao Bhosale AC (Electricity Department)
» 1st Ext. for Tender no 53 (Library Department)
» कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे मानसेवी तज्ञ वैद्यकिय अधिकारी नियुक्त करणेबाबतची जाहिरात
» 2nd Extension for Tender no 43 (Electricity Department)
» Health Department Quotations Notice (Xerox ,Color xerox)
» Health Department Quotations Notice (Purchase Mud Pump )
» Tender Notice no 9/2018 (K.M.T. Department)
» 6th Extension for Tender no 11 (Estate Department)
» 3nd Extension for Tender no 37 (Electricity Department)
» 3nd Extension for Tender no 31 (Electricity Department)
» Quotations Notice (Health Department)
» Fire Department Quotations Notice
» Corr. 4 for Tender Notice no 24
» Tender no 53 of Library Department
» 1st Extention for Tender no 46 of Women and Child Welfare Department
» पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ भरती निवड यादी
» Tender no 52 of Women and Child Welfare Department
» Tender no 08/2018 Of KMT Department
» 1st Extention for tender no 43 (Electricity department)
» शुध्दीपत्रक पंचगंगा रुग्णालयामध्ये स्त्री रोग तपासणी विभागाकडे केस बेसिस तत्वावर स्त्रीरोग तज्ञ पदाकरिता मुलाखत
» Seniority List for the Year 2017 - Class 1 to Class 3
» Seniority List for the Year 2017 - Class 4
» 276 Exclusion list of Dead, Duplicate, migrated voters in Kolhapur North Zone
» 274 Exclusion list of Dead, Duplicate, migrated voters in Kolhapur South Zone
» Health and Sanitation department Quotation Notice for print of Bio waste certificate
» Quotations for Purchase of 36/40 Watt Tubes for Maintenance of Street Light
» Health and Sanitation department Quotation Notice for APRON,GLOVES,MASK
» City Engineer department Quotation Notice for GYM EQUIPMENT
» Quotation Notice (Electricity Department)
» 2nd Extension for Tender no 37 (Electricity Department)
» 2nd Extension for Tender no 31 (Electricity Department)
» Corrigendum for Quotation Notice 45
» Corr.3 for Tender notice 24 (P W D Project Department)
» Tender Notice no 47 (KMC Workshop Department)
» 1st Ext.for Tender Notice no 06/2018 (K.M.T. Department)
» Tender Notice no 7/2018 (K.M.T. Department)
» Health and Sanitation department Quotation Notice for vehicle on rent
» Quotation Notice 45
» Tender Notice 46
» 3rd Extension for tender no 13 (Electrical Department)
» Health and Sanitation department Quotation Notice for Hydrolic Operation Table
» Quotation Notice (Estate Department)
» Tender Notice no 106/2018 (K.M.T. Department)
» Tender Notice no 107/2018 (K.M.T. Department)
» Tender Notice no 108/2018 (K.M.T. Department)
» Tender Notice no 41(Health & Sanitation Department)
» Tender Notice no 42(Health & Sanitation Department)
» 1st Extension for Tender no 31 (Electricity Department)
» 1st Extension for Tender no 37 (Electricity Department)
» Health and Sanitation department Quotation Notice for AIR Compreser
» Health and Sanitation department Quotation Notice for Vaporizer for sevoflurance and Isoflurance
» Health and Sanitation department Quotation Notice for making Dengue fever video
» Health and Sanitation department Quotation Notice for Buy weight machine
» 1st Extension for Tender no 38 (आरोग्य/स्मशान विभाग)
» Computer department Quotation Notice for Dot Matrix Printer
» 3rd Extension for tender no 16 (Electricity Department)
» Health and Sanitation department Quotation Notice for AUTOCLOVE MACHINE
» Health and Sanitation department Quotation Notice for SHADOW LESS LAMP HANGING
» Health and Sanitation department Quotation Notice for SHADOW LESS LAMP ON STAND
» Health and Sanitation department Quotation Notice for THARMAL PRINTER
» Health and Sanitation department Quotation Notice for Vertical Stenless Stell container for velesium
» Corr. No 2 for tender notice no 19 (PWD Department)
» पाणी पुरवठा विभागाकडील अनुकंपातत्वावरील उमेदवाराची प्रतिक्षासूची यादी
» Health and Sanitation department Quotation Notice
» Medical store department Quotation Notice
» Kolhapur Municipal Corporation Divisional Exam Result
» Tender Notice no 06/2018 (K.M.T. Department)
» Tender Notice no 105/2018 (K.M.T. Department)
» Tender no 37 (Electricity Department)
» कोमनपा विभागीय कार्यालय नागरी सुविधा केंद्र येथील युपीएस करीत बॅटरी पुरविणे व युपीएस दुरुस्त करणे या कामाची कोटेशन नोटीस
» Rajarshi Shahu Competitive Exam Study Center Entrance Exam 2018 - Select List
» Rajarshi Shahu Competitive Exam Study Center Entrance Exam 2018 - Waiting List
» Rajarshi Shahu Competitive Exam Study Center Entrance Exam 2018 - List of Candidates with Marks
» शुध्दीपत्रक - फेर निविदा सूचना क्र. ३/२०१८ (KMT)
» 1st Extension for Tender Notice no 28(Health Sanitation Department)
» Corr.2 for Tender notice 24 (P W D Project Department)
» मुख्यलेखापाल विभाग जाहीर दर फलक सुचना (दैनंदिन रोख जमा वाहतूक यासाठी विमा उतरवणे )
» Quotations for Provide Iron Pigeon(Health and Sanitation Dept.)
» 5th Extension for tender no 11 (Estate Department)
» Tender no 35 (Estate Department)
» 2nd Extension for tender no 13 (Electricity Department)
» 6th Extension for tender no 147 (Electricity Department)
» Tender Notice no 03/2018 (K.M.T. Department)
» Tender Notice Grass sale auction (Estate Department)
» Quatation Tender Notice ( Licence Department)
» Cor. No1 For Tender Notice No 24(PWD Project Department)
» 3rd Extension For Tender Notice No 22(Electric Department)
» Tender Notice No 31(Electric Department)
» List of valid candidates for Divisional Promotion Exam
» Tender Notice no 04/2018 (K.M.T. Department)
» Rajarshi Shahu Competitive Study Center Entrance Exam 2018
» Tender Notice on 28 (Health Sanitation Department)
» Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act,2003
» Quotation Notice for purchasing a billing machine for recovering the parking fee of the Estate Department of Kolhapur Municipal Corporation
» 2nd Extension for tender notice no 22 (Electricity Department)
» 2nd Extension for tender notice no 16 (Electricity Department)
» 4th Extention for Tender Notice No 11 (Estate Dept.)
» 1st Extension for tender no 13 (Electrical Department)
» 1st Extension for tender no 22 (Electrical Department)
» 5th Extension for tender no 147 (Item No. 4 and 6)(Electrical Department)
» 1st Extension for tender no 16 (Item No. 2) (Electrical Department)
» 4th Extension for tender no 119 (Electrical Department)
» 4th Extension for tender no 138 (Electricity Department)
»Medical store department Quotation Notice
» Contract Base Recruitment Selection list of Sanitary Inspector
» NOTICE INVITING TENDER NO. 24 (Intends,Empanelment of Various Consultant for Various Infrastructural Projects in KMC)
» Forth Extention for Tender Notice No 147 (Electricity Dept.)
» पादचारी उड्डाण पुलाचे लोखंडी गर्डर ऊचलून ठेवणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत (पवडी विभाग)
» Tender Notice NO 22 (Electricity Department)
» Quotation notice (Estate Department)
» Notice No 20 for 2000 Tree Plants Purchase (Garden Dept.)
» Quotation notice (Fire Department)
» Contract Base Recruitment (Garden Department)
» Tender Notice no 16(Electricity Department)
» राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी दिनांक २६-५-२०१८ रोजी घेणेत येणा-या मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
» जाहीर प्रकटन (कोल्हापूर महानगरपालिका सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे आय.सी.यु. युनिट करिता जी.एन.एम नर्स या पदासाठी तसेच राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत ए एन एम या पदासाठी)
» K.M.Ć. Junior collage Quotation notice for Digital ID Card
» K.M.Ć. Senior collage Quotation notice for Digital ID Card
» Tender Notice No 14 (Health and Sanitation Department)
» Second Extention for Tender No 11 (Estate Department)
» Quotation notice for Buy the computer for the Commissioner's residential office
» Quotation Notice ( Health Department)
» Tender No 13(Electricity Department)
» Second Extention for Tender No 6 (Estate Department)
» Pre bid meeting for Tender no 03
» Suryakant Jaysingrao Mane , R.C.S No 693 Plot No. 1, Gajanan Nagar , Kolhapur - Assessment of the year 2018-19
» Jaysingh Dattatreya Mane, R. C.S No 1018, B. Ward, Ravivar Peth, Thombay Road, Kolhapur - Assessment of the year 1987-88 and 2017-18
» Kolhapur Municipal Corporation Deputy Commissioner no. 1 The candidates who have been receiving the hearing from January 1, 2018 to April 30, 2018, are coming to the fore.
» RTI Appeal Orders from 1 January to 30 April 2018
» Corrigendum For Tender Work No.9 (General Administration Department)
» Eligible candidates and waiting list in the interview conducted on 28/04/2018 for senior legal panel for Industrial and Labor Court (Labour Department)
» List of qualified candidates in the interview held on 28/04/2018 for the High Court's legal panel (Labour Department)
» Public Tender Notice (KMT Department)
» Empty Shop Tender Notice 11 (Estate Department)
» Form of Contract Base Recruitment for the various Post (Labour Department)
» Tender Notice No. 9 (General Administration Department)
» Quotation Notice (Electric Department)
» Notice inviting tender no. 02 (Project Department)
» Tender Notice 118 - 2nd Extension (Health Department)
» Property Tax - Maharashtra Public Service Act 2015
» Tender Notice 138 - 3rd Extension (Electric Department)
» Form of Contract Base Recruitment for the Post of Advocate legal department
» List of eligible candidates for the date of interview on 18/04/2018 for recruitment of Data Entry Oprator for CFC on Contract basis
» Waiting list of eligible candidates for the date of interview on 18/04/2018 for recruitment of Data Entry Oprator for CFC on Contract basis
» Path Seller Survey Tender Notice Number - 6 (Estate Department)
» List of candidates according to the marks obtained by the eligible candidates in the typing test taken on 17/04/2018 for recruitment of Data Entry Oprator for CFC on Contractual basis.
» The list of qualified candidates in interview for the post of Data Entry Oprator for CFC .
» List of not eligible candidates for typing test Data Entry Operator For CFC on 16/04/2018 for recruitment.
» List of eligible candidates for typing test Data Entry Operator For CFC on 16/04/2018 for recruitment.
» Form of Contract Base Recruitment for the Assistant Garden Superintendent Post (General Administration Department)
» Quotation Notice (Electric Department)
» Quotation Notice (Electric Department)
» Quotation Notice (Yashwantrao Chavan (KMC) College)
» Quotation Notice (Electric Department)
» Tender Notice 147 - 1st Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.128 - 2th Extension (Town Planning Department)
» Tender Notice No.18 - 14th Extension (Electric Department)
» Tender Notice Number 2 (Project Department)
» Quotaton Notice - Extension Number 1 (Health Department)
» Quotaton Notice - Extension Number 1 (Health Department)
» Quotaton Notice (Store Department)
» Tender Notice 138 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice 119 - 3rd Extension (Electric Department)
» Tender Notice 131 - 3rd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No. 146 (Health and Solid Waste Management Department)
» K.M.C Regarding filing of the posts of Engineer Civil to the Water Supply Department (Water Supply Department)
» Tender Notice 144 (Health and Solid Waste Management Department)
» Tender Notice 138 - 1st Extension (Electric Department)
» Tender Notice 116 - 3rd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.145 (Electric Department)
» Tender Notice No.128 (Town Planning Department)
» Tender Notice No.18 - 13th Extension (Electric Department)
» Tender Notice 131 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice (Computer Department)
» Rules & Regulation of Kolhapur Municipal Corporation
» Tender Notice 120 - 3rd Extension (Computer Department)
» Tender Notice 140 (Education Department)
» Tender Notice 118 - 1st Extension (Health Department)
» 2018-19 Quotations for normal tea,special tea, coffee rates from Mayor's office (Municipal Office Department)
» Category-4 Format Seniority List of 2017 (General Administration Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Tender Notice 119 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice 138 (Electric Department)
» Tender Notice 120 - 2nd Extension (Computer Department)
» Tender Notice 131 - 1st Extension (Electric Department)
» Tender Notice Number 108 - 3rd Extension (Electric Department)
» Form for compounding structure
» Tender Notice No.18 - 12th Extension (Electric Department)
» Tender Notice 116 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice 119 - 1st Extension (Electric Department)
» Public notice - Unauthorized construction or unauthorized development admissibility Declaration as a compelling structure
» Tender Notice 127 - 1st Extension (Health and Sanitation Department)
» Tender Notice 131 (Electric Department)
» Tender Notice 120 - 1st Extension (Computer Department)
» Tender Notice 122 (P.W.D Department)
» Advertising Rates (Estate Department)
» Tender Notice 128 (Town Planning Department)
» Tender Notice 126 (Health / Solid Waste Management Department)
» Tender Notice 116 - 1st Extension (Electric Department)
» Selection list in Interviews on Holocaust Manuscript Cardinal-12/02/2018 (General Health Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Supply of necessary material for the RFID Pass delivery system, being started in the transport project (K.M.T Department)
» Tender Notice No.18 - 11th Extension (Electric Department)
» Tender Notice Number 108 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No. 2/2018 (second extension) - (K.M.T Department)
» Tender Notice No. 70 - 6th Extension (Health Department)
» Quotation Notice (Store Department)
» Tender Notice 106 - 2nd Extension (Workshop Department)
» Tender notice for re-declaration (K.M.T Department)
» Tender Notice 120 (Computer Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Tender Notice 119 (Electric Department)
» Tender Notice 118 (Health Department)
» Tender Notice 102 (Health Department)
» Kolhapur Municipal Corporation Application for the vacant posts in Health Department by way of Case basis (Public Health Department)
» Kolhapur Municipal Corporation Application for the vacant posts in Health Department by way of contractual payment (Public Health Department)
» Tender Notice 116 (Electric Department)
» Tender Notice 71 - 4th Extension (Electric Department)
» Public notice - Regarding submission of annual capital charge, book entries, complaints and objections (Taxation and Recovery Department)
» Tender Notice Number 108 - 1st Extension (Electric Department)
» Tender Notice No. 114 (Solid Waste Management Department)
» Tender Notice No. 93 - 3rd Extension (Computer Department)
» Tender Notice No. 106 - 1st Extension (Workshop Department)
» List of Sanctuary 2017 Format Service (Labour Department)
» Circular (Labour Department)
» Tender Notice Number 1 (K.M.T Department)
» Tender Notice No.18 - 10th Extension (Electric Department)
» Tender Notice No. 110 (Health Department)
» Tender Notice No. 70 - 5th Extension (Health Department)
» Tender Notice Number 89 - 3rd Extension(Electric Department)
» Tender Notice Number 88 - 3rd Extension(Electric Department)
» Tender Notice Number 49 - 10th Extension(Electric Department)
» Tender Notice (K.M.T Department)
» Tender Notice Number - 108 (Electric Department)
» Tender Notice No. - 105 (P.W.D Department)
» Tender Notice (Electric Department)
» Tender Notice No. 93 - 2nd Extension (Computer Department)
» Tender Notice No. - 104 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. - 103 (P.W.D Department)
» Public Tender Notice (K.M.T Department)
» PMAY interview result (General Administration Department)
» Tender Notice (Store Department)
» Tender Notice No. - 107 (Health Department)
» Tender Notice No. - 102 (Health Department)
» The application received for the post of Social Special Expert
» Receipt of application for M.I.S
» Tender Notice No.89 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.88 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.49 - 9th Extension (Electric Department)
» Tender Notice No. 106 (Workshop Department)
» List of qualified candidates for this special post of social specialist
» List of eligible candidates for M.I.S
» Tender Notice No. 101 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 100 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 99 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 98 (P.W.D Department)
» Public Tender Notice 73 - 1st Extension (Health Solid Waste Management Department)
» Camp from 8th to LBT (L.B.T Department)
» Getting quoted literature for modernization of ICU (Health Department)
» Tender Notice No. 97 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 93 - 1st Extension (Computer Department)
» Tender Notice No.18 - 9th Extension (Electric Department)
» Keshavrao Bhosale plays the annual maintenance repair contract for Centralized A .C. (Electric Department)
» Tender Notice No. 89 - 1st Extension(Electric Department)
» Tender Notice No. 88 - 1st Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.49 - 8th Extension (Electric Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Tender Notice No. 95 (Health Department)
» Tender Notice No. 94 (Health Department)
» Library Mmanagement System Software and Hardware Notice Number 93 (General Administration Department)
» Public Notice (Health Department)
» Tender Notice No. 81 - 1st Extension (Workshop Department)
» Tender Notice No. 80 - 2nd Extension (Workshop Department)
» Tender Notice No. 79 - 2nd Extension (Workshop Department)
» Public Notice (Water supply Department)
» Tender Notice No. 87 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 86 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 89 (Electric Department)
» Tender Notice No. 88 (Electric Department)
» Tender Notice No. 70 - 2nd Extension (Health Department)
» Tender Notice (Computer Department)
» Tender Notice No. 80 - 1st Extension (Workshop Department)
» Tender Notice No. 79 - 1st Extension (Workshop Department)
» Tender Notice No.18 - 8th Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.49 - 7th Extension (Electric Department)
» Tender Notice 71 - 3rd Extension (Electric Department)
» Renting a vehicle is a rental quote - Extension (Health Department)
» Tender Notice No. 83 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 82 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 84 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 78 (P.W.D Department)
» Tender Notice No. 77 (Health Department)
» Renting a vehicle is a rental quote (Health Department)
» Tender Notice No.49 - 6th Extension (Electric Department)
» Tender Notice No. - 81 (Workshop Department)
» Tender Notice No. - 80 (Workshop Department)
» Tender Notice No. - 79 (Workshop Department)
» Tender Notice No.18 - 7th Extension(Electric Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Tender Notice 71 - 2nd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No. - 76 (Workshop Department)
» Contractual Recruitment Campaign 2017-2018 under the Prime Minister's Housing Scheme
» Public Notice 58 - 3rd Extension(Computer Department)
» Public Notice (K.M.T Department)
» Tender Notice No.49 5th Extension (Electric Department)
» Quotation Notice (K.M.C College)
» Public Tender Notice - 73 (Health Solid Waste Management Department)
» Tender Notice - 71 First Extension (Electric Department)
» Quotation Notice (Health Department)
» Tender Notice No.18 - 6th Extension(Electric Department)
» Tender Notice No.70 (Health / Medical Store Department)
» Tender Notice No.57 - dated 15/09/2017 Qualified and Disqualified bidder's List(P.W.D. Project Department)
» Tender Notice No.47 (Public Works Department)
» Tender Notice No.56 - 3rd Extension(Computer Department)
» Tender Notice No.49 4th Extension (Electric Department)
» Tender Notice - 69 (P.W.D Department)
» Tender Notice - 68 (P.W.D Department)
» Tender Notice - 67 (P.W.D Department)
» Regarding the introduction of tender online payment. (Computer Department)
» Tender notice no. 2/2017 for - 2nd Extension (K.M.T Department)
» Tender Notice - 71 (Electric Department)
» Advertisement for Education Department KMC (Education Department Kolhapur)
» Tender Notice (Electric Department)
» Advertising for the appointment of a contract consultant (KMT department)
» Tender Notice No.58 - 1st Extension(Computer Department)
» Tender Notice No.57 - 1st Extension(Computer Department)
» Tender Notice No.38 - 3rd Extension(Workshop Department)
» Tender Notice No.35 - 3rd Extension(Workshop Department)
» Annual Deposit and Expenditure Details of 2016-17 - Resolution of Standing Committee No. 188
» Tender Notice No.49 3rd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.18 - 5th Extension(Electric Department)
» Tender Notice No.56 - 2nd Extension(Computer Department)
» Quotation Notice - 2 (Health Department)
» Quotation Notice - 1 (Health Department)
» Tender Notice No.40 - 3rd Extension (Electric Department)
» Public release (composition and methodology department)
» Tender Notice No.63 (Electric Department)
» Tender Notice No.49 2nd Extension (Electric Department)
» Public Tender Notice Extension (Women and Child Welfare Department)
» Tender Notice No.18 - 4th Extension(Electric Department)
» Tender Notice No.56 - 1st Extension(Computer Department)
» Tender Notice No.58 (Computer Department)
» Tender Notice No.57 (Computer Department)
» Public Tender Notice Extension (Women and Child Welfare Department)
» EOI (expression of interest) for the shelter, maintenance and management of urban homeless.
» Public Tender Notice No. 2/2017 (K.M.T. Department)
» Tender Notice No.49 First Extension (Electric Department)
» About Tender Online Payment Closure (Computer Department)
» Public Tender Notice No. 39 (Workshop Department)
» Public Tender Notice No. 38 (Workshop Department)
» Public Tender Notice No. 35 (Workshop Department)
» Public Tender Notice No. 57 (Public Works Department)
» Tender Notice Number 56 (Computer Department)
» Rajarshi Shahu Competition Study Center Entrance Eligibility Test (RSC-CET)-2017 Waiting List
» Rajarshi Shahu Competition Study Center Entrance Eligibility Test (RSC-CET)-2017 Selection List
» Tender Notice Number 50 (Electric Department)
» Tender Notice No.18 3rd Extension (Electric Department)
» Tender Notice No.49 (Electric Department)
» Tender Notice No.47
» Tender Notice No.46
» Tender Notice No.48 (Workshop Department)
» Tender Notice (Women and Child Welfare Department)
» Case Basis Recruitment of Sonologist.
» Tender Notice No.147 Extension 3(Workshop Department)
» Recruitment of Specialist (Honorarium basis) under National urban health mission
» Tender No. 40 First extension (Electric Department)
» Repair of water cooler/electric cabling and as per requierment
» Maintanance and Repair of Blue Star digital VRF system 132 HP outdoor unit
» Tender Notice No.39 (Workshop Department)
» Tender Notice No.38 (Workshop Department)
» Tender Notice No.35 (Workshop Department)
» “Rajarshi Shahu Competitive Study Center Common Entrance Test 2017”
» Tender No. 43 (Electric Department)
» KOLHAPUR POLICE PRESS NOTE FOR NOISE POLLUTION
» Recruitment on contract basis (NUHM) (Health Department)
» Tender Notice No.15 (Computer Department)
» Tender Notice No.41 (Workshop Department)
» Notice (Women and Child Welfare Department)
» Tender No. 40 (Electric Department)
» Tender No. 39 (Workshop Department)
» Tender No. 147 Extension number 2 (Workshop Department)
» Mansevi Specialist Doctors and M.B.B.C. Medical Officer (Selected Candidate list)
» Tender Notice (Rapidur Plaster)
» Tender Notice (Crape Bandege)
» Tender Notice (Bandage)
» Tender No. 35 (Workshop Department)
» Tender No. 36 (Workshop Department)
» Tender No. 37 (Workshop Department)
» Tender No. 38 (Workshop Department)
» Selected Candidate / Waiting Candidate list / Marks display file
» Extension For Tender Notice No.18 (Electric Department)
» (NUHM) Waiting list 2017
» Recruitment (NUHM) Interview held on 22/07/2017 Selected Candidate list
» Tender Notice (Quotation Notice About bedshits)(Health Department)
» Tender Notice (Quotation Notice Multipara Monitor)(Health Department)
» Tender Notice (Quotation Notice Shadowless Lamp)(Health Department)
» Tender Notice (1)(Health Department)
» Tender Notice (2)(Health Department)
» Specialist medical officer, MBBS medical officer contract based recruitment.
» Recruitment (NUHM)
» Extension 3rd For Tender no 1/2017 from K.M.T Department
» KMT Contract basis Conductor Recruitment
» Notice from Solid Waste Management Department
» Tender For P.W.D Department
» Promotion for Departmental examination Qualify employee list
» Pradhan Mantri Awas Yojna-mand Survey- Draft List
» Pradhan Mantri Awas Yojna-Slum Dwellers List
» Backlog Direct Recruitment 2014-2015(Notice)
» मालमता करामध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या शासन निर्णय व महानगरपालिका ठराव
» अनुकंपा नियुक्ती प्रतीक्षा सूची
» Notice from Property Tax Department
» Information about kalammawadi scheme
» Public notice for financial year 2016-2017 license renewal for license department
» Terms and Conditions in between Kolhapur Muncipal Corporation and Bill Desk for online payment
» Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines
» KMC Handicap Recruitment
» कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'ब ' निष्कासनास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
» कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक /शासकीय जागेवरील 'अ ' नियमितीकरणास पात्र धार्मिक ष स्थळांची यादी
» Request For Proposal of Rajarshi Shahu Monument at Shahu Mill Kolhapur
» NGO PP Scheme Information
» Kolhapur get 75.58 Crores for Strom Water project
» श्री. डांगेसो, चेअरमन, वित्त-आयोग, महाराष्ट्र शासन यांची कोल्हापूर महानगरपालिकेस भेट
» Order issued by Tree authority for affected trees under KIRDP project
»Kolhapur gets 176 Crores through 'Nagarotthan'
» Order issued by Tree authority for affected trees under KIRDP project

» Food & Drugs Administration's Notice
- Food and Drug Administration
Maharashtra State Food and Drug Administration' has ordered to sell edible oil in fresh containers. As per Prevention of Food Adulteration Act 1955, it is compulsory to sell edible oil in fresh containers. Manufacturers of edible oil, distributors, wholesalers & retailers are ordered accordingly. Reuse of containers & plastic containers is prohibited. Local (Health) Authority, Medical Officer of Health, Kolhapur Municipal Corporation has stated that breach of above order is liable for heavy penalization.
Local (Health) Authority,
Kolhapur Municipal Corporation,


  Home
मराठी आवृत्ती
dwn

e-newsletter
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation