Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| शैक्षणिक विभाग » प्राथमिक शिक्षण मंडळ विभाग |
◊ प्राथमिक शिक्षण मंडळ विभाग
कर्मचारी माहिती
शाळा माहिती
मनपा बजेट
विविध उपक्रम
कर्मचारी माहिती व जबाबदारी माहिती
◊ सर्व शिक्षा अभियान
वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक
कर्मचारी माहिती व जबाबदारी माहिती
अपंग समावेशित शिक्षण
बांधकाम माहिती
यु आर सी व सी आर सी कक्ष माहिती
◊ विविध उपक्रम
मोफत पाठ्यपुस्तके
गणवेश
इतर
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
ई-वार्तापत्र
Adhar
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation