Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| शैक्षणिक विभाग » उच्च शिक्षण |
कॉलेज तपशिल
यशवंतराव चव्हाण माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कॉम ४(१)(व)मधील तरतुदीची माहिती.
सिनियर कॉलेज विभाग व ज्युनिअर कॉलेज विभाग
संपर्क:
(के.एम.सी.)कॉलेज, कोल्हापूर २०३२, ए गंगावेस,कोल्हापूर, ४१६०१२, फोन.नं.(०२३१)
  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
ई-वार्तापत्र
Adhar
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation