dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| माहितीचे प्रकटीकरण |
कोल्हापुर महानगरपालिका
» शांतता क्षेत्रांची यादी/ध्वनी प्रदूषण व अनधिकृत मंडप तक्रार/पोलीस अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक/केलेली कारवाई » घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
» वाचनालये विभाग » लेखापाल विभाग
» आरोग्य भांडार विभाग » सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना विभाग
» सार्वजनिक आरोग्य आणि दवाखाना विभाग
(Permanently Closed Sonography Centers /Sonography Centers List/ PCPNDT)
» नगररचना विभाग
(List Of Architect/ Sanctioned Property Report)
» अग्निशमन विभाग » इस्टेट विभाग
» रेकाँर्ड विभाग » शैक्षणिक विभाग
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation