Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| मलनिस्सारण विभाग » विभागवार- वाँर्ड आँफिसेस |
अ.क्र. वॉर्ड ऑफीस दुरधव्नी क्रमांक
१.

विभागीय कार्यालय क्र.१ःगांधी मैदान,वरुणतीर्थ वेस पॅव्हेलियन,शिवाजी

६२२२६२

२.

विभागीय कार्यालय क्र.२ःशिवाजी मार्केट,तिसरा मजला,शिवाजी चौक कोल्हापूर

५२८८४४

३.

विभागीय कार्यालय क्र.३ःजगदाळे हॉल,राजारामपुरी,कोल्हापूर

५२१६१५

४.

विभागीय कार्यालय क्र.४ःताराराणी मार्केट,कावळा नाका,ई वॉर्ड,कोल्हापूर

६२२८२६

अ.क्र. प्रमुखाचे नाव पदनाम अखत्यारीत वॉर्ड मोबाइल नं
१.

नारायण मल्लया अकुलवार

मुख्य आरोग्य निरीक्षक

सर्व वॉर्ड

९४२३०४४९२९

२.

गणपती ज्ञानदेव पाटील

आरोग्य निरीक्षक

ए-१

९४२३०४४९२५

३.

गणपती आप्पा कुनु्र

आरोग्य निरीक्षक

ए-२

९४२३०४४९२६

४.

सौ.प्रिया सुरेश शिंदे

आरोग्य निरीक्षक

बी वॉर्ड

९४२३०४४९२८

५.

श्रीमती शुभांगी गंगाराम पवार

आरोग्य निरीक्षक

सी-१

९४२३०४४९२७

६.

अशोक शंकराव बोळके

आरोग्य निरीक्षक

सी-२

९४२३०४४९३५

७.

कृष्णदेव ज्ञानदेव हारुगडे

आरोग्य निरीक्षक

डी वॉर्ड

९४२३०४४९३२

८.

मारुती लक्ष्मण पाटील

आरोग्य निरीक्षक

ई-१

९४२३०४४९३३

९.

श्री.डी.एन.पलंग

आरोग्य निरीक्षक

ई-२

९४२३०४४९३१

१०.

श्रीमती माधवी दि.मसुरकर

आरोग्य निरीक्षक

ई-३

९४२३०४४९३७

११.

तानाजी दशकथ पाडळकर

आरोग्य निरीक्षक

ई-४

९४२३०४४९३४

१२.

श्रीमती माधवी दि.मसुरकर

प.आरोग्य निरीक्षक

ई-५

९४२३०४४९३७

१३.

अशोक शंकराव बोळके

प.आरोग्य निरीक्षक

ड्रेनेज विभाग

९४२३०४४९३५

  मागील माहीती पहा
English Version
dwn
ई-वार्तापत्र
Adhar
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation