dwn
Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी
| वैशिष्ट्ये » शहर सुशोभीकरणाचा |
 
कोल्हापूर महानगरपालिकेमार्फत २००१ मध्ये टेंबलाई हिल परिसर, सम्राट नगर उद्याने, टाकाळा परिसर येथे स्मृतीवन व रंकाळा तलाव पिछाडीस पदपथक व उद्यान अशी एकूण चार विकसित करण्यात आली आहे.
टेंबलाई उद्यान
सम्राट नगर उद्यान
स्मृतीवन
रंकाळा पद-पथ उद्यान
ट्रॅफिक आयलॅंड्स
  मुखपृष्ठ
English Version
dwn
dwn
dwn
dwn
dwn
ई-वार्तापत्र
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation