कोल्हापुर महानगरपालिका
सन २०१७-१८ चे सुधारित व सन २०१८-१९ चे नविन अंदाजपत्रक
¤ अनुक्रमणिका ¤

अ. नं.
संकेतांक
तपशिल
पान नं.
निवेदने व ठराव
१.
२.
३.
४.
५. ४ ते ५
६. ६ ते ७
७. ८ ते २६
८. २७ ते ८३
९. ८४ ते ८५
१०. ८६ ते ९३
११. ९४ ते ११५
१२. ११६ ते ११७
१३. ११८ ते १२१
१४. १२२ ते १२९
१५. १३० ते १३१
१६. १३२ ते १३३
१७. १३४ ते १३६
१८. १३७ ते १५७
१९. १५८ ते १६९
२०. १७०
२१. १७१ ते १७२
२२. १७३ ते १७९
२३. १८० ते १८२
२४. १८३ ते १८५
२५. १८६
२६. १८७
२७. १८८ ते १८९
२८. १९० ते १९८