Toll Free
SPRS


फेरीवाले व ना फेरीवाले झोन विभागीय कार्यालय क्र १ ते ४ यादी

| कोल्हापूर विषयी |

कोल्हापुर हे महाराष्ट्रातील एक महत्वाचे शहर असून प्राचीन काळापासून दक्षिण काशी या नावाने ते प्रसिध्द आहे. महालक्ष्मी मंदिर आणि जोतिबाचे मंदिर यामुळे हे एक प्रसिध्द तीर्थक्षेत्र म्हणुनही ओळखले जाते. तसेच ऐतिहासिकदृष्टया कोल्हापुर महत्वाचे शहर असून प्राचीन काळापासून ते विविध राजघराण्याचे राजधानीचे ठिकाण होते.
अधिक माहीती ...

| आपली महानगरपालिका |

एखाद्या शहराच्या इतिहासाचे साद-पडसाद तेथील लोकजीवनावर व विविध संस्थांवर प्रकर्षाने जाणवतात. कोल्हापूर शहराच्या आजच्या वैभवशाली विस्ताराचे बीज त्याच्या इतिहासात शोधता येते.
अधिक माहीती ...

| ई - गव्हर्नन्स |

शहरातील नागरीकांना महानगरपालिकेशी निगडीत असणा-या सेवा उपलब्ध करून देणे, सर्व स्तरावर माहिती उपलब्ध करून देणे तसेच सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, मुख्यत्वे ह्या उद्देशाने कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये ई - गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविणेत येत आहे.
अधिक माहीती ...

श्रीमती रामाणे अश्विनी अमर प्रभाग क्र. ७७ नगरसेवक कोल्हापूर महानगरपालिका यांनी निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून १२ महिन्याच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल करण्याबाबत...
मा. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे न्यायालयात निकालाची समज क्र.न.पा.प्र./१/अनर्ह/एस आर/०१/२०१८
मा. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे न्यायालयात निकालाची समज क्र.न.पा.प्र./१/अनर्ह/एस आर/०२/२०१८
जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० नुसार मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशानुसार रस्त्यावर समारंभाच्या व उत्सवाच्या प्रसंगी मंडप किंवा कोणतेही तात्पुरते बांधकामाबाबत तक्रारी नोंदणी करणेसाठी उपलब्ध करून देणेत आलेले पोर्टल
कोल्हापूर महानगरपालिकेची भरती मोहीम(वर्ग १ व वर्ग २)
कोल्हापूर महानगरपालिकेचे विविध उपक्रम
वस्ती पातळीवरचे सर्वेक्षण
English Version
dwn
ई-वार्तापत्र
Adhar
Designed and Maintained by Kolhapur Municipal Corporation